živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 28/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 19. prosince 2012

Rada města schvaluje:
1/28 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/28 - ukončení nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor restaurace a vinárny Radnice dohodou za předpokladu, že pan Matyska uhradí všechny závazky vůči pronajímateli a zároveň bude podepsaná nájemní smlouva na pronájem nebytového prostoru restaurace a vinárny Radnice s novým nájemcem – 7 pro
3/28 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace a vinárny Radnice o velikosti 414,31 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za minimální měsíční nájemné Kč 15 233,- s podmínkou možnosti ukončení nájemní smlouvy nejdříve k 1. 9. 2019 – 7 pro
4/28 - ukončení nájemní smlouvy č. 21/OM/09 ze dne 8.3.2010 uzavřené s  panem Štěpánem Matyskou, Elišky Krásnohorské 956, 549 31 Hronov na pronájem části pozemku st.p.č. 94 o výměře 136 m2 dohodou za předpokladu, že pan Matyska uhradí všechny závazky vůči pronajímateli a zároveň bude podepsaná nájemní smlouva na pronájem části pozemku st.p.č. 94 s novým nájemcem – 7 pro
5/28 - záměr pronájmu části pozemku st.p.č. 94 o výměře 136 m2 v k.ú. Hronov za minimální měsíční nájemné Kč 1.483,- s podmínkou možnosti ukončení nájemní smlouvy nejdříve k 1. 9. 2019 – 7 pro
6/28 - dodavatele elektřiny (velkoodběru) pro Zimní stadion – Wikov arénu pro období 2013 - 2014 firmu ČEZ Prodej, s.r.o., zastoupený Ing. Tomášem Karáskem, manažerem prodeje, Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433, DIČ: CZ27232433 s nabídkovou cenou: VT Kč 2 150,-- bez DPH, NT Kč 1 550,-- bez DPH – 7 pro
7/28 - odpis pohledávky PS za dovoz obědů za březen 2012 ve výši Kč 308,- - 7 pro
8/28 - přijetí darů DO Justynka, Hronov, a to:
1) věcný dar od Veba, a.s., Broumov ve formě 100 ks žínek v hodnotě Kč 1.527,00
2) věcný dar od Lékárna Hronov - Mgr. Stanislava Suková  ve formě 40 ks vitamínů pro zaměstnance – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 21. 12. 2012