živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 27/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. 11. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/27/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/27/229/1 - pro 21. ples Města Hronova, který se koná dne 26. 1. 2019 cenu vstupenky ve výši 100 Kč a cenu losu do soutěže o ceny ve výši 10 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/27/229/2 - poskytnutí vstupenek zdarma na 21. ples města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO – 1 osoba/2 vstupenky.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/27/230/1 - prodejní cenu stolního kalendáře U nás v Hronově 2019 ve výši 129,00 Kč/1 ks vč. DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/27/231/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD číslo smlouvy objednatele 3/2018/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 201803/I) stavby „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“ se zhotovitelem D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495, který se týká změny rozsahu prací dle přílohy č. 1 dodatku. Celková cena díla činí 17 978 557,28 Kč bez DPH (21 754 054,31 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/27/234/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 09/Taj/Kaj/2018 uzavřené mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a f. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60828744 jako zhotovitelem stavby "Oprava komunikace Na Haldě - Hronov". Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se upraví čl. I Předmět smlouvy, který se rozšíří o vícepráce uvedené v rozpočtu ze dne 19. 11. 2018 a čl. III Cena za dílo, který bude tímto upraven na 5 343 692,23 Kč bez DPH, 6 456867,60 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/27/235/1 - uzavření Dohody o technickém zajištění "Běžecké lyžařské trasy v Kladském pomezí", sezona 2018/2019 mezi Městem Hronov, zastoupeným Věrou Bartošovou, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 00272680 a Brankou, o.p.s., zastoupenou Markétou Venclovou, ředitelkou, Němcové 2020, 547 01 Náchod, IČO: 25915096.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/27/236/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 07/Taj/Kaj/2018 uzavřené mezi městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a f. Silnice Svoboda a.s., Jetřichov 164, 549 83, IČ: 05438187 jako zhotovitelem stavební akce "Stavební úpravy komunikace Červená ulice, Velký Dřevíč". Dodatek č. 1 upravuje čl. 3. Doba, místo a způsob plnění, odst. 3.1. a to tak, že termín plnění bude stanoven na 31. 5. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
9/27/232/1 - zastupitelstvu města schválit střednědobý výhled rozpočtu města Hronova na roky 2019-2021 dle přílohy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/27/233/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočet města Hronova na rok 2019 dle přílohy, na straně příjmů stanovit závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovit závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0 
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 12. 2018