živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 27/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 15. prosince 2014

Rada města schvaluje:
1/27 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel
2/27 - uzavření nájemní smlouvy č. 18/OM/2014 na část pozemku p. č. 415 o výměře 107 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod kůlnou a jako zahrady. Smlouva přílohou – 7 pro
3/27 - udělení souhlasu k uzavření podnájemní smlouvy na byt. č. 13, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 32,42 m2 (plocha pro nájem 29,04 m2) v ulici Nerudova  314, Hronov – 7 pro
4/27 - zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku (zadanou jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení §12 odst. 3 a § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) pro projekt „Zateplení objektu DO Justynka, Hronov“. Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo přílohou – 7 pro
5/27 - složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt „Zateplení objektu DO Justynka, Hronov“
           Složení komise a náhradníků:
           1. Bc. Hana Nedvědová    Náhradníci: Mgr. Josef Thér
           2. Ing. Lenka Vítová                                 Ing. Jiří Kašík
           3. Michaela Kajnarová                            Tereza Kohlová
           4. Ing. Eduard Paulík                               Lenka Dvořáková
           5. Ing. Václav Soukup                              Šárka Šimonová – 7 pro
6/27 - pro výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt „Zateplení objektu DO Justynka, Hronov“ oslovit firmy dle seznamu uchazečů – 7 pro
7/27 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 13,  1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti. 39,63 m2 (plocha pro nájem 36,32 m2) v DPS Hedvábnice, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou  od 1.1.2015 – 7 pro
8/27 - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1519.4070306KBE s firmou EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 týkající se stavby „Zbečník – Hronov – chodníky“ upravující článek 2.1 a 4.1. Ostatní články SOD zůstávají v platnosti. Dodatek přílohou – 7 pro
9/27 - přijetí finančního daru Domem dětí a mládeže Domino Hronov ve výši Kč 6.000,00 od Saar Gummi Czech, s.r.o., Červený Kostelec, IČ 25931857, určeného na provoz a rozvoj organizace – 7 pro
10/27 - Domu dětí a mládeže Domino Hronov použít na financování platů externistů v roce 2014 finanční prostředky, které jsou tvořeny úplatami za kroužky, a to ve výši Kč 140.000,00 – 7 pro
11/27 - finanční dary pro členy JSDH Hronov – 7 pro
12/27 - Dodatek č. 1 k SOD č. 01/Kaj/2014 ze dne 2. 9. 2014 uzavřenou mezi fi. Jaroslav Pařízek, Padolí 296, 549 31 Hronov, IČ: 18857256 a městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680, který mění termín dokončení a předání díla na 31. 5. 2015 – 7 pro
13/27 - uzavření Smlouvy o dílo č. 02/Kaj/2014 mezi firmou Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25297066 jako Zhotovitelem a Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako Objednatelem na vyhotovení projektové dokumentace „Rekonstrukce komunikací a VO ve Zbečníku“ za nabídkovou cenu Kč 235 950,- vč. DPH (Kč 195 000,- bez DPH) – 7 pro
14/27 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 05/Kaj/2013 mezi firmou SOVIS CS, a.s., Pardubická 852/10a, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27532208 jako Zhotovitelem a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako Objednatelem, kterým se mění čl. IV DOBA PLNĚNÍ a to tak, že ukončení plnění je 31. 11. 2015. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti – 7 pro
15/27 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2014 ředitelům a ředitelkám příspěvkových organizací města Hronova – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
16/27 - uzavření  Smlouvy   o   zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2010858/VB 001 na stavbu „Velký Dřevíč – kabel nn parc. č. 754 Tylš lokalita RD“  mezi  ČEZ  Distribuce, a.s., Teplická  874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společností  SB Projekt, s.r.o., Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 277 67 442,  (oprávněný) a Městem  Hronovem,  nám. Čs.  armády  5, 549 31  Hronov, IČ 00272680  (povinný). Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
17/27 - záměr směny pozemku p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 za pozemek p. č. 1648/3 o výměře 447 m2 – 7 pro

Rada města vydává:
18/27 – Nařízení města č. 2/2014, o zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území města – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
19/27 - informace o prasklinách ve zdi restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči – příčiny, návrhy na řešení – 7 pro
20/27 - informaci o podané žádosti na přidělení bytu – 7 pro

Rada města ukládá:
21/27 - OM koordinovat uložení sítí v lokalitě Velký Dřevíč (odkaz na materiál č. 383) v souladu se zpracovanou studií výstavby v tomto území – 7 pro
22/27 - odboru tajemníka zajistit pečlivou přípravu projektové dokumentace na akci „Rekonstrukce komunikací a VO ve Zbečníku“ – 7 pro
23/27 - ukládá odboru tajemníka zajistit propagaci Nařízení města č. 2/2014 ve spolupráci s panem místostarostou – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 12. 2014