živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 26/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, která se uskutečnila dne 28. listopadu 2012

Rada města schvaluje:
1/26 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 5 pro, 1 se zdržel
2/26 - výši nájemného:  
            - byt se standardním vybavením bez dotace Kč 49,50,-/m2/měs.
            - byt se sníženou kvalitou Kč 39,-/m2/měs. 
            - byt s vydraženým nájemným vyšším než základním se nemění – 6 pro
3/26 - základní nájemné pro veřejný výběr:
            - byt se standardním vybavením bez dotace Kč 50,- m2/měs.
            - byt se sníženou kvalitou Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro 
4/26 - výši nájemného v DPS čp. 36 ve výši Kč 25/m2/měs. – 6 pro
5/26 - zvýšení nájemného v čp. 512 o podíl na investici do výměny oken ve výši Kč 12,-/m2/měs. – 6 pro
6/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23. 9. 2011 na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 33,30 m2, (plocha pro nájem je 32,30 m2), v  ulici Riegrova čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 49,50 /m2/měs. – 6 pro
7/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 68,32 m2, (plocha pro nájem 56,92 m2), v ulici Jungmannova čp. 107, Hronov, se základním nájemným Kč 39,--/m2/měs. od 1. 12. 2012 do 28. 2. 2013 – 6 pro
8/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 5. 2012 byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 41,73 m2 (plocha pro nájem je 31,37 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov do 30. 6. 2013, s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
9/26 - nájemce bytu č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,30 m2, (plocha pro nájem 40,60 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov, za nájemné Kč 1 930,-/měs. na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 – 6 pro
10/26 - nájemce bytu č. 12, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 40,20 m2, (plocha pro nájem 37,45 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov za nájemné Kč 1 850,-/měs. na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 – 6 pro
11/26 - nájemce bytu č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2, (plocha pro nájem 32,30 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov za nájemné Kč 1 700,-/měs. na dobu určitou od 1. 1. 2013 do 31. 3. 2013 – 6 pro
12/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2012 na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 49,55 m2 (plocha pro nájem je 45,07 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronovna dobu určitou do 30. 6. 2013, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
13/26 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 30. 8. 2011 na byt č. 13, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 61,59 m2, (plocha pro nájem je 50,74 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013 s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
14/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 12. 2007 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 52,54 m2 (plocha pro nájem je 48,01 m2), v Nerudově ulici čp. 314, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
15/26 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti. 38,02 m2 (plocha pro nájem 34,76 m2) v DPS Hedvábnice, Hronov, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs.,  na dobu neurčitou  od 1.12.2012 – 6 pro
16/26 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10. 8. 2012 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,84 m2 (plocha pro nájem je 53,34 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 31. 3. 2013, s nájemným Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
17/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 3. 2012 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 35,73 m2 (plocha pro nájem je 34,73 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
18/26 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011 na byt č. 13, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 87,32 m2 (plocha pro nájem je 71,32 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov na dobu určitou do 30. 6. 2013, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
19/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13. 1. 2012 na byt č. 13, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 30,61 m2 (plocha pro nájem je 29,11 m2), v ulici Riegrova čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
20/26 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 12. 3. 2012 na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 56,60 m2 (plocha pro nájem je 53,10 m2), v  ulici Riegrova  čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 6 pro
21/26 - záměr nájmu části pozemku st.p.č. 97 o výměře 28 m2 v k.ú. Hronov, k využití – dvůr, za cenu pronájmu Kč 10,--/m2/rok – 6 pro
22/26 - uzavření nájemní smlouvy č. 18/OM/12 na  pozemek st.p.č. 325/20 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov od 1.1.2013 za cenu nájmu Kč 100,--/rok – 6 pro
23/26 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 02/ZS/12 se zhotovitelem projektové dokumentace: Ing. Lukáš Polej – ATELIÉR EGO, B. Němcové 934, 549 31 Hronov, IČ:63186845, kterým se upravuje cena díla na Kč 118 080,- vč. DPH. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 přílohou – 6 pro
24/26 - záměr nájmu pozemků p.p.č. 1416, 1417, 1418, 1419, 1420/21, 1421, 1422, 1423/1 a 1671 v k.ú. Hronov o celkové výměře 38648 m2 k zemědělskému podnikání na dobu neurčitou za minimální cenu Kč 7720,--/rok – 6 pro
25/26 - zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku (zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) pro projekt ,,Instalace tepelných čerpadel v objektu MŠ Havlíčkova č.p. 520, Hronov“. Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo přílohou. – 6 pro
26/26 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 01/Kaj/2011  s dodavatelskou firmou DELTA Velké Poříčí s r.o., panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383 na stavbu „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“, který se týká změny rozsahu prací a jeho hodnota je Kč 593 186,15,- vč. DPH (Kč 494 321,91,- bez DPH). Celková cena díla pak bude Kč 11 416 856,15,- vč. DPH (Kč 9 514 046,80,- bez DPH).Dodatek č. 1 přílohou. – 6 pro
27/26 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Oprava výtahu TOV 320“ v Hostovského čp. 36, 549 31 Hronov – 6 pro
28/26 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem „Oprava výtahu TOV 320“ v Hostovského čp. 36, Hronov, uchazeči MSV výtahy a.s., Svinarská 95, 500 03 Hradec Králové, IČ: 227213331, DIČ: CZ227213331 za nabídkovou cenu Kč 499 300,- bez DPH, Kč 569 970,-  vč. DPH – 6 pro
29/26 - odpisový plán serveru HP Prolian v pořizovací ceně Kč 79.798,00, který byl pořízen Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod. Server bude odepisován po dobu 8 let – 6 pro
30/26 - žádost firmy Confero spol. s r.o. ohledně použití znaku města Hronova v atlasovém díle „Česko v mapách“, konkrétně na kartě o Hronovu – 6 pro
31/26 - od 1.1.2013 měsíční plat ředitelce Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, Ivě Doudové – 6 pro

Rada města neschvaluje:
32/26 - výměnu bytu z bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 41,10 m2, v ulici Hostovského čp. 160, Hronov za byt č. 4,  1+1, byt se standardním vybavením o rozloze 50,80 m2 v Nerudově ulici čp. 314, Hronov – 6 pro
33/26 - nájemce z trvalé nabídky bytu č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v ulici Nerudova čp. 314, Hronov – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
34/26 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1651 o výměře cca 80 m2 v k.ú. Hronov, ke způsobu využití jako přístupu k zahradě a stání pro vozidlo. Výchozí cena prodeje je Kč 150,--/m2. – 6 pro
35/26 - uzavření Smlouvy č. Z-S14_12_8120037991 o uzavření budoucí smlouvy o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie na stavbu „přeložky vrchního vedení NN, Hronov, Palackého 1000“ (zimní stadion). Smlouva přílohou – 6 pro
36/26 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí darovací č. 04/Kaj/2012 mezi budoucími dárkyněmi a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 na p.p.č. 1644/2 – 6 pro
37/26 - zahájení a realizaci stavebních prací akce „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ v roce 2013 s tím, že financování bude zajištěno prostřednictvím úvěru – 6 pro
38/26 - uzavření dodatku ke smlouvě o revolvingovém úvěru, uzavřené mezi městem Hronov a Komerční bankou, a.s., dne 07.12.2009, kterým se mění některá ustanovení smlouvy: Revolvingový úvěr bude poskytován do výše limitu Kč 9.500.000,00, čerpání opakovaně, nejpozději však do 31.12.2013, splacení jistiny ve výši Kč 9.500.000,00 do 31.12.2013 – 6 pro
39/26 - do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Dagmar Mertlíkovou – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
40/26 - předložený přehled bytů ve vlastnictví města a rozbor výše nájemného – 6 pro
41/26 – kontrolu plnění usnesení RM č. 21, 22, 23/2012 – 6 pro
42/26 – informace v bodu Různé:
               - získané ocenění v soutěži o nejlépe připravené EPC projekty
               - o jednání se členy osadního výboru ve Zbečníku 
               - pozvánku na neděli 2.12.2012 od 16 hodin v Jiráskově divadle na adventní koncert a následné rozsvícení vánočního stromečku


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 12. 2012