živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 11. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Rada města schvaluje:   
1/25/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 6 pro, 1 se zdržel

 
2/25/283/1 - poskytnutí finančního daru ve výši 400 EUR Northern Research Institute Narvik, Postbox 250, N-8504 NARVIK, NORWAY, který bude použit na pokrytí cestovních výloh pro p. Rosse Wakelina.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/25/287/1 - uzavření Smlouvy o dílo se společností Šindlar s.r.o., se sídlem: Na Brně 372/2a, 50006, Hradec Králové, zastoupená Ing. Miloslavem Šindelářem jednatelem společnosti.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/25/291/1 - přijetí darů Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397:
1) finanční dar ve výši 1.000,00 Kč od pana Petra Tauce, který je určen na občerstvení pro děti na akci Rozsvícení vánočního stromu ve Zbečníku
2) finanční dar ve výši 10.000,00 Kč od paní Marie Pohankové, který je určen na vánoční výlet a na materiál na výrobu vánočních dekorací a dárků pro děti ze základní školy ve Zbečníku
3) věcný dar v hodnotě 8.594,00 Kč od pana Petra Tauce, a to ve formě 2 lyžařských setů, které budou využívány při výcviku lyžování a sportovních akcích žáků ZŠ a MŠ Hronov
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/25/292/1 - přijetí darů Domem dětí a mládeže Domino Hronov, IČO 00857921:
1) věcný dar ve formě zboží v hodnotě 872,70 Kč od Wimex s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286081
2) věcný dar ve formě zboží v hodnotě 1.674,69 Kč od Wimex s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286081
3) finanční dar ve výši 12.000,00 Kč od Saar Gummi Czech s.r.o., Stolín 105, 549 41 Červený Kostelec, IČO 25931857
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/25/293/1 - uzavření Pojistné smlouvy o pojištění právní ochrany mezi pojistitelem D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR, se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4, IČ:03450872 a pojistníkem Městem Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/25/295/1 - poskytnutí věcného daru ve formě občerstvení a materiálu na dětské adventní tvoření v hodnotě 2.000,00 Kč Sboru dobrovolných hasičů Rokytník, 549 31 Hronov, IČO 62731025, na akci rozsvícení vánočního stromu, které se koná 6.12.2019 v Rokytníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/25/296/- uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, 2.NP, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 43,92 m² (plocha pro nájem 42,31 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov, na dobu určitou od 1.1.2020 do 31.3.2020 za nájemné 50,60 Kč/m²/měsíc, bez požadavku uhrazení jistoty ve výši trojnásobku sjednaného měsíčního nájemného.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/25/298/1 - finanční dary pro členy JSDH Hronov za rok 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/25/299/1 - uzavření Smlouvy o podnájmu prostoru sloužícího podnikání mezi Základní školou a Mateřskou školou, okres Náchod, IČO 70995397, a panem Jiřím Rudolfem, Zlíč 97, 552 03 Česká Skalice, IČO 75439727.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/25/300/1 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397, ve výši 17.240,00 Kč od WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vladislavova 152/4, 140 00 Praha 4, IČO 24231509, který je určen na uhrazení stravného ve školní jídelně pro 4 žáky v období od 01.10.2019 do 30.06. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/25/303/1 - vyplacení mimořádných odměn za rok 2019 ředitelkám a ředitelům příspěvkových organizací města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
13/25/304/1 - celkový měsíční plat ředitelce KIS Hronov paní Šárce Čmelíkové od 1. 12. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/25/305/1 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, od paní Heleny Šimkové, ve formě 1 ks chodítka, 1 ks televizoru Thomson a 1 ks sluchátek Sony.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/25/306/1 - uzavření Dohody o narovnání s MAS Stolové hory, z.s., se sídlem: Masarykovo nám.98, 549 54 Police nad Metují, zastoupená Mgr. Jiřím Škopem, předsedou spolku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
16/25/297/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 1140/7 v k. ú. Žabokrky o výměře 15 m2 k umístění dočasné plechové garáže.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
17/25/288/1 - zastupitelstvu města schválit tato pravidla rozpočtového provizoria:
Do schválení rozpočtu se hospodaření města řídí posledním upraveným rozpočtem předchozího roku, navíc lze v rámci rozpočtového provizoria:
a) hradit závazky ze smluv uzavřených do 31.12. předchozího roku,
b) zapojit příjmy a realizovat výdaje u projektů (spolu)financovaných z dotace (týká se rovněž dotace na volby),
c) realizovat výdaje na základě finančního vypořádání transferů; vratky a odvody dotací,
d) realizovat výdaje nutné k odvrácení nebo zmírnění škod na majetku či zdraví; výdaje na základě pravomocného rozhodnutí; výdaje u kterých by prodlení způsobilo škodu (např. platba daní, pokut, penále apod.),
e) přijetí a odeslání průtokových dotací příspěvkovým organizacím.
Tato pravidla rozpočtového provizoria se schvalují na dobu neurčitou. Hospodaření se jimi bude řídit vždy do doby schválení rozpočtu, pokud rozpočet nebyl schválen před 1. lednem příslušného roku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/25/289/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočet města Hronova na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
19/25/290/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
20/25/301/1 - zastupitelstvu města ke schválení dodavatele veřejné zakázky na dodávku komunálního nosiče nářadí s pracovními adaptéry pro celoroční údržbu firmu Daniš Davaztechnik s.r.o., Hulínská 265/30, 750 02 Přerov jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou ve výši 1 607 455,00 Kč bez DPH (1 945 020,55 Kč včetně DPH) s tím, že bude schváleno rozpočtové opatření na jednání ZM dne 11. 12. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města pověřuje:
21/25/294/1 - vedoucí odboru majetek Ing. Vítovou zastupováním města ve společenství vlastníků jednotek v bytových domech v Hronově, ul. Nerudova č.p. 314 a Žabokrky č.p. 61 a 62.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města souhlasí:
22/25/302/1 - se zadáním veřejné zakázky na nákup interaktivní didaktické techniky v předpokládané hodnotě 280.000,00 Kč vč. DPH Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 12. 2019