živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2018


z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 07. 11. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

 
Rada města schvaluje:
1/25/000 – ověřovatele zápisu Ing. Karla Járu
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

2/25/216/1 - uzavření Dohody o předčasném užívání stavby „Stavební úpravy tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, nová tribuna“ se zhotovitelem D-energy s.r.o., Sokolovská 682, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28808495, která se týká předčasného užívání vnitřních prostor tělocvičny ZŠ a MŠ Hronov, Palackého 162. 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/25/217/1 - uzavření smlouvy o výpůjčce s Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546 na stavbu chodníku a cyklopruhu v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
4/25/219/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku č. O994180139“ s Povodím Labe, státním podnikem, Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005, za strpění stavby jezu a jeho užívání na pozemku parc.
č. 994 v k. ú. Velký Dřevíč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města souhlasí:
5/25/218/1 - se zadáním veřejné zakázky na modernizaci školy v oblasti ICT v předpokládané hodnotě 630.000,00 Kč Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, IČO 70995397.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/25/221/1 - s projektovým záměrem „Stavební úprava a přístavba ZŠ speciální Hronov“ realizovaným MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové město nad Metují, IČ 25299140 na pozemku p. č. 702/6 a 702/3, vše v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 19. 11. 2018