živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 25/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 14. listopadu 2012

Rada města schvaluje:
1/25 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/25 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-- na pořádání charitativního koncertu v kostele Všech svatých v Hronově dne 5. 12. 2012 – 6 pro
3/25 - poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2012 ve výši Kč 3.000,-- organizaci JUNÁK – svaz skautů a skautek ČR, středisko Náchod, ulice Na Hamrech, PSČ 547 01, IČO 48622095, zastoupený JUDr. Olgou Galovou s tím, že příspěvek bude použit výhradně na činnost hronovské družiny Hronovští grošáci při Svazu skautů a skautek ČR, kterou zastupuje paní Jana Kittová – 6 pro
4/25 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 5.000,-- Základní škole speciální NONA, o.p.s., Rašínova 13, Nové Město nad Metují, a to na provoz, obnovu a modernizaci pomůcek – 6 pro
5/25 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2.000,-- o. s. NONA – společnost zdravotně postižených, Rašínova 313, Nové Město nad Metují, a to na dopravu do Stacionáře NONA pro rok 2013 – 6 pro
6/25 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-- Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČO 265 21 466, který bude výhradně použit na činnost Klubu maminek KLÍČEK v roce 2012 – 6 pro
7/25 - uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové neinvestiční dotace v požární ochraně na výdaje jednotky sboru dobrovolných hasičů obce pro rok 2012, číslo smlouvy RR/2012/103-SDH/MV/3, mezi Královéhradeckým krajem, se sídlem Hradec Králové, Pivovarské náměstí 1245, IČ 70889546 a Městem Hronov, se sídlem Hronov, nám. Čs. armády 5, IČ 00272680, dle přílohy – 6 pro
8/25 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 13. 1. 2010 na byt č. 15, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 48,78 m2, (plocha pro nájem je 46,19 m2), v ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 25,50/m2/měs. – 6 pro
9/25 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 11. 2011 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 50,05 m2 (plocha pro nájem je 45,57 m2), v Divadelní ulici čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 66,89/m2/měs – 6 pro
10/25 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 10. 2011 na byt č. 14, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 42,91 m2, (plocha pro nájem je 33,81 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, s nájemným Kč 29,25/m2/měs. – 6 pro
11/25 - „Ceník nájemného za užívání pozemků“ dle přílohy – 6 pro
12/25 - uzavření nájemní smlouvy s Jindřichem Šťavíkem, Šrámkova 954, 549 31 Hronov na část pozemku p.p.č. 1000 o výměře 15 m2 za účelem provozování prodejního stánku za cenu Kč 8 900,-- na období od 03.10.2012 do 28.02.2013. Smlouva přílohou – 6 pro
13/25 - zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku (zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) pro projekt „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“. Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo přílohou – 6 pro
14/25 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10. 6. 2011 na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 60,22 m2 (plocha pro nájem je 60,22 m2), v ulici Riegrova  čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 29,24/m2/měs – 6 pro
15/25 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 15. 11. 2011 na byt č. 15, 1+2, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 66,74 m2 (plocha pro nájem je 55,36 m2), v  ulici Riegrova  čp. 458, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 29,24/m2/měs – 6 pro
16/25 - optimalizaci poplatků v Městské knihovně Egona Hostovského s platností od 1. 1. 2013 dle přílohy – 6 pro
17/25 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov:
             - 1 ks plastová židle, 1 ks toaletní židle, 1 ks invalidní vozík, 1 ks židle do koupelny, 1 ks toaletní židle – 6 pro
18/25 - pro 15. ples Města Hronova, který se koná dne 19. 1. 2013, cenu vstupenky ve výši Kč 100,-- a cenu losu do tomboly ve výši Kč 10,-- - 6 pro
19/25 - poskytnutí vstupenek zdarma na 15. ples města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO – 1 osoba/2 vstupenky – 6 pro
20/25 - rozdělení zbývajících finančních prostředků pro jednotlivé sportovní kluby a oddíly dle návrhu sportovní komise – 6 pro

Rada města revokuje:
21/25 - bod č. 3/18 z Usnesení rady města Hronova č. 18/2012 ze dne 22.8.2012 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
22/25 - rozpočet města Hronova na rok 2013 dle přílohy a stanovit závazné ukazatele na úrovni paragrafů – 6 pro
23/25 - rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2013 dle přílohy – 6 pro
24/25 - uzavření kupní smlouvy č. 17/OM/12, na koupi pozemku p.p.č. 976 o výměře 2873 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 30000,-- - 5 pro, 1 proti
25/25 - uzavření kupní smlouvy s Tělocvičnou jednotou Sokol Hronov, Vaverkova 733, 549 31 Hronov, IČ 15046451, na část pozemku p.č. 651/1 o výměře 269 m2  v k..ú. Hronov.  Kupní cena je Kč 32660,-- - 6 pro
26/25 - záměr prodeje  pozemku st.p.č. 536 o výměře 24 m2  a st.p.č. 537 o výměře 24 m2  v k.ú. Zbečník ke stavbě garáží, za cenu prodeje Kč 500,--/m2 – 6 pro
27/25 - uzavření kupní smlouvy na  prodej  pozemku p.p.č. 216/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rokytník, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje Kč 45,--/m2 – 6 pro
28/25 - uzavření kupní smlouvy na prodej části pozemku p.p.č. 1084/5 (dle GP 1084/74) o výměře 34 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500,--/m2 k úpravě hranice pozemku dle skutečného užívání – 6 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
29/25 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 646/1 o výměře cca 190 m2  v k.ú. Velký Dřevíč, ke způsobu využití jako zahrady – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
30/25 - informaci o prodeji rodinného domu č.p. 72 na pozemku st.p.č. 247/1 ve Dvorské ulici, Hronov, dále pozemku st.p.č. 247/1 o výměře 151 m², pozemku st.p.č. 247/2 o výměře 45 m², pozemku st.p.č. 247/3 o výměře 95 m² a pozemku p.p.č. 248 o výměře 264 m² vše v k.ú. Hronov – 6 pro
31/25 – informace v bodu Různé:
              • termín vzpomínkového setkání u památníku „Obětem komunismu“
              • nové informace k nové poště
              • vývoj jednání o pozemcích ve Velkém Dřevíči
              • o prodeji pozemku za radnicí
              • o získání finančních prostředků o.s. Zbečník náš domov
              • o současném stavu stavebních prací na Šedivé hoře.

Rada města ukládá:
32/25 - OM nadále jednat o možnosti snížení kupní ceny rodinného domu č.p. 72 a přilehlých pozemků v Hronově ve Dvorské ulici – 6 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 11. 2012