živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18. 11. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/24/300/1 - přijetí darů Mateřskou školou Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace, IČO 70996873, od BATIST Medical a.s., Nerudova 309, Červený Kostelec, IČO 28813936, ve formě 500 ks respirátorů v hodnotě 33.275 Kč, od Terezy Havlíčkové ve formě 1 ks koberce do kanceláře a od DOMIVO s.r.o, Kladská 104, Běloves, Náchod, IČO 03771351, ve formě 2 ks lina do zasedací místnosti.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/24/301/1 - Poskytnutí dotace ve výši 3.807,00 Kč spolku Orel Jednota Hronov - Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČO 66288606, která je určena účelově na činnost v roce 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/24/301/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 37/2020 s Orel Jednota Hronov - Zbečník, Zbečník 28, 549 31 Hronov, IČO 66288606.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/24/302/1 - uzavření „Dohody č. 15/OM/2020 o ukončení nájemní smlouvy“  na část pozemku parc. č. 166/1 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/24/303/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 22, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 41,43 m² (plocha pro nájem 33,38 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 154 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/24/304/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 1, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 46,50 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 45 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/24/305/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 21, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 94,25 m² (plocha pro nájem 75,70 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 278 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/24/306/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 58,47 m² (plocha pro nájem 53,14 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 30. 11. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 57,54 Kč/m²/ měsíc a za nájem zařízení 203 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/24/307/1 - jako technický dozor investora na akci „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 Hronov“, a to podnikatele Ing. Oldřicha Drahoráda, Zalomená 197, Hradec Králové s nabídkovou cenou 272 000 Kč bez DPH (329 120 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/24/308/1 - koordinátorem BOZP na akci „Stavební úpravy a přístavba č.p. 5 Hronov“, a to podnikatele p. Michala Nováka, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí s nabídkovou cenou 106 000 Kč bez DPH (128 260 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/24/309/1 - uzavření Dodatku č.1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 07/2020/OM/Vít stavby „Výměna výplní otvorů bytový dům Nerudova čp. 402, Hronov“ se zhotovitelem Stavební společnost PUNICA s.r.o., Hostovského 565, 549 31 Hronov, IČ 035 74 580, který se týká změny termínu dokončení díla.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/24/311/1 - celkový měsíční plat ředitelky Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace Mgr. Ivety Kuldové od 1. 12. 2020.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 3
 
Rada města doporučuje:  
13/24/310/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočet města Hronova na rok 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 27. 11. 2020