živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 02.12.2015

Rada města schvaluje:
1/24/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS. – 5 pro, 1 se zdržel
 
2/24/311/1 - uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy o nájmu bytu č. 13, 0+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 32,42 m2 (plocha pro nájem je 29,04 m2), Nerudova ulice čp. 314, Hronov od 1. 1. 2016. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/24/313/1 - uzavření NS č. 28/OM/2015 na část pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 676 m2 za účelem užívání pozemku pod kůlnou, pro zřízení sklepa, zahrádky a za účelem údržby pozemku sečením s ročním nájemným ve výši Kč 1538,--. Nájemní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/24/313/2 - uzavření NS č. 29/OM/2015 na část pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 48 m2 za účelem užívání pozemku ostatní – údržba, přístup, s ročním nájemným ve výši Kč 240,--. Nájemní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/24/313/3 - uzavření NS č. 30/OM/2015 na část pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 24 m2 za účelem užívání pozemku pro parkování auta s ročním nájemným ve výši Kč 192,--. Nájemní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/24/313/4 - uzavření NS č. 31/OM/2015 na část pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 200 m2 za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží a za účelem údržby pozemku sečením s ročním nájemným ve výši Kč 416,--. Nájemní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/24/313/5 - uzavření NS č. 32/OM/2015 na část pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 20 m2 za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží s ročním nájemným ve výši Kč 200,--. Nájemní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/24/313/6 - uzavření NS č. 33/OM/2015 na část pozemku p. č. 399/1 v k. ú. Hronov o výměře 420 m2 za účelem údržby pozemku sečením s ročním nájemným ve výši Kč 420,--. Nájemní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
9/24/317/1 - rozpočtové opatření č. 07/2015/RM dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
10/24/318/1 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 1519.5070379KBE týkající se stavebních prací akce „Místní komunikace Zbečník“ s firmou EUROVIA CS, a. s., Národní 138/10, 110 00 Praha 1, odštěpný závod oblast Čechy východ, závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové, IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924. Dodatek č. 2 upravuje čl. 4.1 a to tak, že cena za dílo je Kč 9.684.463,- vč. DPH (Kč 8.003.688,17 bez DPH). Dodatek přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/24/319/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o rozloze 41,73 m2 (plocha pro nájem 31,37 m2), v ulici Jungmannova 107, Hronov k 30. 11. 2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/24/320/1 - výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Technickoekonomická studie odkanalizování v místních částech města Hronova – Velký Dřevíč, Rokytník, Žabokrky a Malá Čermná. Výzva k podání nabídky přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/24/321/1 - finanční dary pro členy JSDH Hronov dle přílohy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/24/323/1 - ustanovení pracovní skupiny pro problematiku školských zařízení ve Velkém Dřevíči v tomto složení: Bc. Hana Nedvědová, Mgr. Věra Řehůřková, Mgr. Petr Málek, Mgr. Jana Maslikiewiczová, Mgr. Jan Šnajdr, Mgr. Věra Bartošová a Ing. Ivana Stonjeková.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/24/325/1 - výměnu stávajícího zdroje vytápění AKU kamny za infrazářiče v budově Dolíček, na st. p. č. 702/6, k. ú. Hronov. Investice bude financována z prostředků MŠ a ZŠ speciální NONA, o.p.s., Rašínova 313, 549 01 Nové Město nad Metují, a to bez nároku na pozdější úhradu nákladů v případě opuštění této budovy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města neschvaluje:
16/24/315/1 - žádost pana Štěpána Matysky, bytem Elišky Krásnohorské 956, Hronov o částečnou úhradu nákladů za rekonstrukci prostoru vinárny Radnice, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

Rada města stanovuje:
17/24/324/1 - ředitelce Mateřské školy Hronov – Velký Dřevíč paní Věře Křičkové plat s účinností od 01.12.2015.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
18/24/312/1 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 29. 11. 2000 na část pozemku p. č. 1215/1 o výměře 18 m2 v k. ú. Zbečník. Nájem bude ukončen dnem 29. 2. 2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/24/322/1 - termíny jednání rady města v 1. pololetí 2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0 

20/24/000 - zápisy č. 1 až 4 z bezpečnostní komise rady města.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

21/24/000 – informace o soudním jednání dne 24.11.2015 k žalobě o neplatnosti smlouvy o provozování kanalizačních stok ve Velkém Dřevíči

Rada města doporučuje:
22/24/309/1 - ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 38/OM/2015 na prodej pozemku p. č. 1608/4 o výměře 3 m2 v k. ú. Hronov za kupní cenu Kč 1500,--. Kupní smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

23/24/311/2 - ZM ke schválení uzavření smlouvy o převodu práv a závazků ze smlouvy budoucí kupní na byt č. 13, 0+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 32,42 m2 (plocha pro nájem je 29,04 m2), Nerudova ulice čp. 314, Hronov od 1. 1. 2016. Smlouva přílohou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/24/314/1 - ZM schválit prodejní cenu lesního pozemku parcelní č. 1 v k. ú. Rokytník o výměře cca 1727 m2 ve výši 28,65 Kč/m2 + náklady za znalecké posudky a daně z převodu nemovitosti.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
25/24/316/1 - OM opětovně projednat se zástupci Bytového družstva 610, Jiřího z Poděbrad 694, Hronov podmínky Smlouvy o právu k provedení stavby a o spolupráci – viz materiál č. 316
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

26/24/310/1 - FO doplnit materiál č. 310 (žádost Společenského klubu Pohoda o schválení sídla organizace na adrese MěÚ Hronov) o možná rizika s tím spojená.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 12. 2015