živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 24/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 31. října 2012

Rada města schvaluje:
1/24
– ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 6 pro, 1 se zdržel
2/24 - uzavření dohody o splátkách na úhradu poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného za období leden 2011 – květen 2012 v celkové výši Kč 7 561,-- po měsíčních splátkách ve výši Kč 500,-- – 7 pro
3/24 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 10. 2011 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 47,02 m2 (plocha pro nájem je 42,71 m2), v  ulici Divadelní čp. 512, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 45,--/m2/měs – 7 pro
4/24 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 6. 2011 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 46,50 m2 (plocha pro nájem je 43,80 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 45,--/m2/měs – 7 pro
5/24 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 29. 11. 2007 na byt č. 10, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 77,90 m2 (plocha pro nájem je 75,95 m2), v ulici Hostovského čp. 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2014, za nájemné Kč 45,--/m2/měs – 7 pro
6/24 - uzavření dohody č 12/OM/12 o ukončení nájemní smlouvy na  pozemek st.p.č. 325/20 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov ke dni 31.12.2012 – 7 pro
7/24 - záměr nájmu  pozemku st.p.č. 325/20 o výměře 20 m2 v k.ú. Hronov za účelem užívání jako pozemku pod stavbou garáže s cenou nájmu Kč 5,--/m2/rok, celkem Kč 100,--/rok – 7 pro
8/24 - uzavření nájemní smlouvy č. 14/OM/12 na část pozemku p.p.č. 417 o výměře 80 m2 v k.ú. Hronov za účelem zřízení zahrádky s cenou nájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 80,--/rok – 7 pro
9/24 - jako dodavatele akce „vyčištění a monitoring – kanalizační potrubí ve vlastnictví města (stoka I až X) Velký Dřevíč“ společnost Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, Náchod, IČ 48172928 za nabídkovou cenu Kč 253 805,-- vč. DPH (Kč 211 504,--bez DPH) – 7 pro
10/24 - uzavření nájemní smlouvy č. 15/OM/12 na  část pozemku p.p.č. 417 v k.ú. Hronov o výměře 38 m2 k užívání jako pozemek pod dočasnými garážemi s cenou nájmu Kč 190,--/rok – 7 pro
11/24 - výběr kupujícího pozemku p.p.č. 1574/12 v k.ú. Hronov formou písemné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce (obálková metoda) opatřené podpisem, s nadpisem „Nabídka kupní ceny – pozemek 1574/12 v k.ú. Hronov – NEOTVÍRAT“, nabídka v obálce bude obsahovat návrh kupní ceny v Kč a bude rovněž opatřena podpisem, aby nemohlo dojít k záměně. Lhůta pro doručení nabídek končí dnem 12.12.2012 v 16.00 hodin – 7 pro
12/24 - členy komise pro otevírání obálek s nabídkou kupní ceny za pozemek p.p.č. 1574/12 v k.ú. Hronov: Mgr. Josef Thér, Ing. Vítová, Ing. Havelková a náhradník Ing. Ivana Stonjeková – 7 pro
13/24 - dodavatele stavební akce „VO 17. listopadu, Bezručova, Vaverkova, Žižkova, Hronov“ firmu VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ:25938746 za nabídkovou cenu Kč 454 708,- vč. DPH (Kč 378 923,36 bez DPH) – 7 pro
14/24 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 30. 7. 2012 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 52,69 m2, (plocha pro nájem 47,40 m2), v ulici Nerudova čp. 314, Hronov na dobu určitou do 31. 1. 2013, s nájemným Kč 45,-/m2/měs – 7 pro
15/24 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Výměna oken v ZŠ Palackého čp. 162, 549 31 Hronov“ – 7 pro
16/24 - přidělení veřejné zakázky akce s názvem „Výměna oken v ZŠ Palackého čp. 162, 549 31 Hronov“ uchazeči Window Holding a.s., Sokolovská 651/136a, 186 00 Praha 3, IČ: 28436024, DIČ: CZ28436024, za nabídkovou cenu Kč 397 864,- vč. 20% DPH – 7 pro
17/24 - navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2012 pro Mateřskou školu Hronov, Velký Dřevíč o Kč 12.000,00, a to na zakoupení chladničky a vysavače – 7 pro
18/24 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 10.000,-- TJ Sokol Rokytník na oslavy výročí 100 let od jejího založení ve dnech 3. - 4. 11. 2012 – 7 pro
19/24 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, ve výši Kč 5.000,00, určený na nákup hraček pro mateřskou školu ve Zbečníku – 7 pro
20/24 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 1. 4. 2010 s firmou Wikov MGI a.s., IČ 26491826, se sídlem Zbečník 356, 549 31 Hronov – 7 pro

Rada města revokuje:
21/24
- bod č. 12/21 svého usnesení č. 21/2012 ze dne 3. 10. 2012 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
22/24
- uzavření kupní smlouvy č. 16/OM/12 s „vítěz obálkové metody“ na prodej pozemku p.p.č. 1574/12 o výměře 707 m2 v k.ú. Hronov ke stavbě rodinného domu za cenu Kč „nejvyšší nabídka z obálkové metody“ – 7 pro
23/24 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene“ s názvem stavby „Plynofikace 17 RD v Hronově – lokalita Šedivá Hora“ o zřízení věcného břemene mezi VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec králové, IČ 27495949, zastoupený RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
24/24
– kontrolu plnění usnesení RM č. 19, 20/2012 – 7 pro

Rada města vydává:
25/24
- Nařízení města č. 1/2012, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic a vymezení úseků místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí – 7 pro

Rada města ukládá:
26/24
- panu místostarostovi znovu projednat žádost ohledně záměru koupě části pozemku st.p.č. 97 o výměře cca 36 m2  v k.ú. Hronov, k využití – dvůr a přístup k domu – 7 pro
27/24 - OM připravit na jednání RM materiál ohledně pronájmu části pozemku st. p. č. 97 o výměře cca 36 m2  v k.ú. Hronov, k využití – dvůr a přístup k domu – 7 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 11. 2012