živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 30. 10. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/23/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel
 
2/23/263/1 - změnu použití výsledku hospodaření Domova odpočinku ve stáří Justynka Hronov za rok 2018, kterým byl zisk ve výši 18.997,63 Kč, a to tak, že bude použit na nákup 2 ks repasovaných polohovacích postelí.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/23/264/1 - rozpočtové opatření č. 15/2019/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/23/265/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 07.07.2014 na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 31,33 m² (plocha pro nájem 31,33 m²) v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 s následným automatickým prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku, pokud nenastane důvod pro neprodloužení nájmu, za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/23/266/1 - uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 07.12.2015 na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové výměře 54,10 m² (plocha pro nájem 46,15 m²), v ulici Husova 367, Hronov na dobu určitou do 31.12.2020 s následným automatickým prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku, pokud nenastane důvod pro neprodloužení nájmu, za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/23/267/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 108, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 111,40 m² (plocha pro nájem 102,28 m²) v ulici Na drahách 924, Hronov ke dni 30.11.2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/23/268/1 - přijetí věcného daru ve formě zboží v hodnotě 5.239,26 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČO 66289467, od WIMEX s. r. o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286061, který je určen pro potřeby provozu organizace.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/23/269/1 - dodavatele veřejné zakázky na zpracování žádostí o dotace, zajištění výběrových řízení na dodavatele stavby, včetně zajištění administrativy na projekt "Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově" Regionální poradenskou agenturu, s. r. o., IČ: 63186845,
Starobrněnská 20, 602 00 Brno, s nabídkovou cenou 630 000,00 Kč bez DPH (762 300,00 Kč včetně DPH), jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 11. 2019