živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 23/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 18.11.2015

Rada města schvaluje:
1/23/000 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 6 pro, 1 se zdržel

2/23/284/1 - přijetí dotace ve výši Kč 2.000,00 od Královéhradeckého kraje, IČ 70889546, na financování výdajů jednotky sboru dobrovolných hasičů vynaložených v roce 2015.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 

3/23/284/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje, smlouva č. 15JPO03-0052, mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ 70889546, a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680, dle přílohy.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/23/285/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 14. 8. 2015 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,80 m2 (plocha pro nájem 46,33 m2), v ulici Nerudova 314, Hronov, na dobu určitou od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2017, za nájemné Kč 51,59/m2/měs.
                   Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

5/23/289/1 - platy ředitelům příspěvkových organizací od 01.11.2015. 
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
6/23/290/1 - „Ceník nájemného za užívání pozemků“. Ceník přílohou.
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
7/23/290/2 - uzavření nájemní smlouvy č. 35/OM/2015 na nájem části pozemku p. č. 1442/3 o výměře 11 m2 v k. ú. Hronov s cenou ročního nájemného Kč 100,--. Smlouva přílohou. 
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
8/23/291/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou, o celkové výměře 54,10 m2, (46,15 m2 plocha pro nájem), v ulici Husova čp. 367, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2016, s nájemným Kč 39,--/m2/měs.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
9/23/291/2 - prominutí úhrady peněžité jistoty ve výši trojnásobku nájemného tj. Kč 5 505,-- na splnění povinností vyplývajících z nájmu bytu Husova čp. 367, Hronov.
                    Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0
 
10/23/291/3 - úhradu peněžité jistoty ve výši trojnásobku nájemného tj. Kč 5 505,- v měsíčních splátkách do 30.11.2016, a to 10 x 500,- a poslední splátka 1 x 505,-. 
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdržel se: 0 

11/23/292/1 - Ceník inzerce v Hronovských listech, a to od 1.1.2016. Ceník přílohou.
                       Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
12/23/293/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 60,22 m2, (stejná plocha pro nájem), v ulici Riegrova 458, Hronov za věcně usměrňované nájemné Kč 29,25/m2/měs., na dobu určitou od 1. 1. 2016 do 31. 3. 2016.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
13/23/294/1 - uzavření dodatku č. D/1/15/4 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. NP/15/04 ze dne 15. 9. 2015 uzavřené se společností TerbaCom s.r.o., se sídlem Praha 7, Korunovační 16, IČ: 26757834, kterým se mění čl. II. smlouvy - předmět a účel nájmu a čl. IV. smlouvy – nájemné a úhrada nákladů za poskytnuté služby. Dodatek přílohou. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
14/23/295/1 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje č. 15ZPD02-0003, mezi Královéhradeckým krajem, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546, a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680, dle přílohy
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
15/23/296/1 - Kritéria pro přijetí do DPS. Kritéria přílohou. 
                      Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 1
 
16/23/297/2 - uzavření dodatku č. D/2/15/5 k nájemní smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání č. NP/15/04 ze dne 15. 9. 2015, kterým bude rozšířen předmět nájmu movitou věc beze změny výše nájemného. Dodatek přílohou.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/23/298/1 - rozpočtové opatření č. 06/2015/RM dle přílohy.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
18/23/302/1 - pro 18. ples Města Hronova, který se koná dne 16. 1. 2016 cenu vstupenky ve výši Kč 100,-- a cenu losu do soutěže o ceny ve výši Kč 10,--.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
19/23/302/2 - poskytnutí vstupenek zdarma na 18. ples města Hronova všem zaměstnancům Městského úřadu Hronov, členům ZM, členům výborů, komisí a ředitelům PO – 1 osoba/2 vstupenky.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

20/23/304/1 - pořadí hodnocených nabídek na zakázku „Projektová dokumentace Městský úřad Hronov“: Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČ: 48151122. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
21/23/304/2 - přidělení zakázky „Projektová dokumentace Městský úřad Hronov“ Atelieru Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČ: 48151122 za nabídkovou cenu Kč 1 815 000,- vč. DPH (Kč 1 500 000,- bez DPH). SOD přílohou.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
22/23/306/1 - SOD mezi společností Vodovody a kanalizace, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 a Městem Hronov, Nám. čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 týkající se provedení stavebních prací „Kanalizace Hronov – Zbečník, stavební objekt SO – 10 Dešťová kanalizace“ za cenu Kč 1 149 623,12,- vč. DPH (Kč 950 101,75,- bez DPH). Smlouva přílohou.
                     Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
23/23/307/1 - výpověď Smlouvy o dílo č. s 3179/14 uzavřené s ELEKTRO MOSEV spol. s.r.o., Vážní 1171, 500 03 Hradce Králové, IČ: 42228573, na servis výtahů v domě Na Drahách čp. 924, Hronov. Výpověď přílohou.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
24/23/308/1 - poskytnutí daru ve výši Kč 5.000,00 FOIBOS BOOKS s.r.o., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 250 53 728, zastoupenému jednatelkou paní PhDr. Lenkou Jirátovou.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
25/23/308/2 - nákup publikací Slavné stavby Jindřicha Freiwalda od FOIBOS BOOKS s.r.o., Bartoškova 1448/26, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 250 53 728, v částce Kč 5.000,00.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Rada města bere na vědomí:
26/23/286/1 - vyhlášení výběrového řízení na pozici vedoucího odboru Sportovní a rekreační zařízení.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
27/23/297/1 - informaci o možnosti vymáhání škody po p. Matyskovi za uskladnění věcí z vybavení restaurace Radnice.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
28/23/305/1 - kontrolu plnění usnesení č. 20/2015
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

29/23/000 – informace v bodu Diskuze
                    Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
 Rada města doporučuje:
30/23/287/1 - ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 34/OM/2015 na pozemek p. č. 254/2 o výměře 33 m2 a p. p. č. 259/2 o výměře 69 m2 s prodejní cenou 750,--Kč/m2 v k. ú. Hronov. Smlouva přílohou. 
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
31/23/299/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočet města Hronova na rok 2016 dle přílohy, na straně příjmů stanovit závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových a kapitálových příjmů a na straně výdajů stanovit závazné ukazatele na úrovni paragrafů.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
32/23/300/1 - Zastupitelstvu města Hronova schválit rozpočet hospodářské činnosti města Hronova na rok 2016 dle přílohy.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
33/23/301/1 - zastupitelstvu města schválit rozpočtový výhled města Hronov na roky 2018–2020 dle přílohy.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
34/23/303/1 - ZM ke schválení uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2013208/VB/1 - Hronov ul. Divadelní, smyčka kNN pro p. č. 1107/7 Chmelař“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný). Smlouva přílohou.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
Rada města stanovuje:
35/23/288/1 - ředitelce Kulturního a informačního střediska Hronov paní Marcele Kollertové plat s účinností od 01.09.2015.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města ukládá:
36/23/300/1 - vedoucímu odboru SRZ zpracovat přehled vytíženosti autokempu ve Velkém Dřevíči za poslední tři roky.
                      Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 11. 2015