živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 10. 11. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/22/288/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 12/OM/2021 na část pozemku parc. č. 796/1 o výměře 30 m2 v k. ú. Hronov s TJ Sokol Zbečník, z.s., IČO 46524959, Zbečník 268, 549 31 Hronov, k umístění dvou buněk pro sportovní účely, nájemné činí 300 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/22/290/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 10/OM/2021 na část pozemků parc. č. 273/7 a 273/22 o celkové výměře 108 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky. Nájemné činí 216 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/22/291/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 13/OM/2021 na část pozemku parc. č. 325/1 o výměře 20 m2 v k. ú. Hronov k umístění dočasné garáže, nájemné činí 200 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/22/293/1 - OLFIN Car s.r.o., Královédvorská 517, Trutnov, 541 01, IČ: 60913312 dodavatelem veřejné zakázky malého rozsahu nazvané „Pořízení vozidla pro pečovatelskou službu v Hronově“.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/22/294/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 417 o výměře 15 m2 v k. ú. Hronovk umístění dočasné garáže, nájemné činí 150 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/22/295/1 - podání žádosti o poskytnutí dotace na akci s názvem „Rekonstrukce komunikace v ulice Tyršova - Hronov“, která se bude realizovat v roce 2022. Požadovaná výše dotace činí 1 440 091 Kč s DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/22/296/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 03/2021/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 9/2021) stavby Stavební úpravy bytu č. 5ve 2. NP Divadelní 512, Hronov se zhotovitelem DELTA VelkéPoříčí, s.r.o., Ke koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383, který se týká změny rozsahu prací a změny termínu dokončení díla. Celková cena díla činí 504 717,14 Kč bez DPH (580 424,71 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/22/297/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 02/2021/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 8/2021) stavby Stavební úpravy bytu č. 10ve 3. NP Hostovského 160, Hronov se zhotovitelem DELTA VelkéPoříčí, s.r.o., Ke koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383, který se týká změny rozsahu prací a změny termínu dokončení díla. Celková cena díla činí 740 909,50 Kč bez DPH (852 045,92 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/22/300/1 – poskytnutí peněžitého daru ve výši 10.000 Kč panu JH
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/22/300/2 - uzavření darovací smlouvy s panem JH
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/22/301/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, velikost 1+1, byt s kvalitou standard o celkové výměře 33,30 m² (plocha pro nájem 32,30 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov za nájemné 1 731 Kč/měsíc a za nájem zařízení 311 Kč/měsíc, na dobu určitou od 1. 12. 2021 do 28. 2. 2022.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/22/302/1 – prodej hasičského auta – Cisternová automobilová stříkačka TatraT-138, r.v. 1968 za cenu 170.000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/22/303/2 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 4, v ulici Divadelní 512, Hronov ke dni 30. 11. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/22/304/1 - uzavření Dohody o užívání pozemku pro vybudování místa pro přecházení se společností Aulich real s.r.o., Jiřího z Poděbrad 324,549 31 Hronov, IČ 07907109.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
15/22/289/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy č. 11/OM/2021 na směnu pozemku parcelní číslo 687/2 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře73 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemek parcelní číslo 211/31 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře 17 m2 .Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/22/298/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. číslo 343/2 v k. ú. Hronov o výměře cca 65 m2, a části pozemku parc. číslo 347 v k. ú. Hronov o výměře cca 60 m2, cena prodeje bude stanovena znaleckým posudkem.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/22/299/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření smlouvy „Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2018616/VB/1a“, název stavby „Hronov, Hostovského – knn p.č. 400_4“ s ČEZ Distribucí, a. s.,Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou firmou ELEKTRO–COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice, IČ 15032060 (oprávněná).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:  
18/22/292/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 399/3 v k. ú. Hronov o výměře cca 25 m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města revokuje:  
19/22/303/1 - usnesení č. 20/2021, bod č. 9/20/260/1 z jednání Rady města Hronova dne 13. 10. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 11. 2021