živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21. 10. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/22/274/1 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Náboženské obci CČSH v Hronově, Padolí 240, Zbečník, 549 31 Hronov, IČO 62729284, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
2/22/274/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 34/2020 s Náboženskou obcí CČSH v Hronově, Padolí 240, Zbečník, 549 31 Hronov, IČO 62729284.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
3/22/275/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 13, velikost 1+2, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 92,30 m² (plocha pro nájem 74,38 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 350 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/22/276/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, velikost 1+1, byt se standartním vybavením o celkové výměře 61,65 m² (plocha pro nájem 56,08 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov za nájemné 3 289 Kč/měsíc a za nájem zařízení 203 Kč/měsíc, na dobu určitou od 1. 11. 2020 do 31. 1. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/22/277/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 14, velikost 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 49,41 m² (plocha pro nájem 47,46 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 196 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/22/279/1 - vzor Smlouvy o nájmu hrobového místa.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/22/280/1 - dodavatelem veřejné zakázky Stavební úpravy a přístavba č.p. 5", podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, společnost STATING s.r.o., Pardubická 861/75a, 500 04 Hradec Králové, IČ 25963864 s nabídkovou cenou 40 759 868,72 Kč bez DPH (49 319 441,15 Kč včetně DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/22/281/1 - místem konání svatebních obřadů od 1. 11. 2020 Malý sál Jiráskova divadla v Hronově, nám. Čs. armády 500.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/22/282/2 - provádění nákupů elektřiny pro město Hronov, příspěvkové organizace města a Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov na komoditní burze společnosti POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO 278 65 444, pro období od 1.1.2021 až do odvolání, a to v souladu s § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/22/282/3 - uzavření nové „Smlouvy o vzniku oprávnění k uzavírání obchodů na trhu PXE pro konečné zákazníky – odběratel“, která nahrazuje stávající smlouvu ze dne 7. 11. 2018 mezi POWER EXCHANGE CENTRAL EUROPE, a.s., se sídlem Rybná 682/14, 110 05 Praha 1, IČO 278 65 444 a městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/22/283/1 - prodej 2 ks magnetofonů TEAC X-2000M z majetku Kulturního a informačního střediska Hronov, a to za cenu 30.000 Kč/1 kus.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/22/285/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahu MKTI 500, Kalinův dům, Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/22/285/2 - přidělení veřejné zakázky „Rekonstrukce výtahu MKTI 500, Kalinův dům, Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov, dodavateli MSV výtahy a.s., Librantická 95/30, 500 03 Hradec Králové, IČ 27213331 za nabídkovou cenu 1 999 700,00 Kč bez DPH (2 299 655,00 Kč vč. 15 % DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/22/286/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové podlahové ploše 45,08 m² (plocha pro nájem 43,47 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov na dobu určitou do 31. 10. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 52,54 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 242 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/22/287/1 - poskytnutí dotace ve výši 2.500,00 Kč Muzeu Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930, která je určena k pokrytí nákladů spojených s provozem Univerzity 3. věku v Hronově v roce 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/22/287/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2020 s Muzeem Náchodska, Masarykovo náměstí 1, 547 01 Náchod, IČO 00084930.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/22/287/3 - poskytnutí dotace ve výši 10.000,00 Kč Českému kynologickému svazu ZKO Hronov - 416, č. p. 130, 549 37 Žďárky, IČO 70849056, která je určena účelově na mezinárodní obranářský závod v roce 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/22/287/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 36/2020 s Českým kynologickým svazem ZKO Hronov - 416, č. p. 130, 549 37 Žďárky, IČO 70849056.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
19/22/288/1 - vrácení zaplaceného nájemného paní Denise Šolcové za kiosek na zimním stadionu v Hronově za měsíc září 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/22/290/1 - výsledek výběrového řízení na akci Technický dozor investora na akci “Sociální bydlení Hronov – papírna“ a to podnikatele Michala Nováka, Mezilesí 90, Mezilesí s nabídkovou cenou 349 000 Kč bez DPH (421 080 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/22/291/1 - odložení splatnosti nájemného za měsíce září, říjen, listopad, prosinec 2020 za užívání prostor, které město pronajímá za účelem podnikání a které nejsou, byť po část uvedených měsíců, provozovány v důsledku opatření či omezení stanovených vládou či ministerstvy v souvislosti
s nouzovým stavem, a to do 30. 6. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:  
22/22/288/2 - prominutí nájmu paní Denise Šolcové za kiosek na zimním stadionu v Hronově od října 2020 do doby ukončení opatření vyhlášených vládou ČR.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
23/22/289/1 - výsledek výběrového řízení na akci Koordinátor BOZP “Sociální bydlení Hronov – Papírna“, a to společnost JESTAV s.r.o., Ing. Jaroslav Jeništa, Rokytník 26, Hronov s nabídkovou cenou 205 800 Kč bez DPH (249 018 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
24/22/284/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IV-12-2019943/VB/2“, název stavby: „Zbečník – knn pro p. č. 231_2“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou CITRON GROUP ELEKTRO, s.r.o., Radvanice 45, 542 12 Radvanice v Čechách, IČ 26012138 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
25/22/291/3 - všem příspěvkovým organizacím města, které mají uzavřeny s podnikateli nájemní či podnájemní smlouvy, zvážit odložení splatnosti nájemného za měsíce září, říjen, listopad, prosinec 2020 za užívání prostor, které PO pronajímá za účelem podnikání a které nejsou, byť po část uvedených měsíců, provozovány v důsledku opatření či omezení stanovených vládou či ministerstvy v souvislosti s nouzovým stavem, a to do 30. 6. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:  
26/22/278/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parcelní číslo 273/8 o výměře cca 214 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města revokuje:  
27/22/282/1 - bod č. 3/20/253/1 usnesení č. 20/2020 ze dne 23. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města ukládá:  
28/22/291/2 - odboru majetek informovat podnikatele - nájemce městem pronajímaných prostor, aby v případě zájmu o splátkový kalendář k platbě nájemného s odloženou splatností dle usnesení 291/1, o dočasné snížení nájemného či o prominutí nájemného za dobu uvedenou v usnesení 291/1 podali odůvodněnou žádost nejpozději do 31. 1. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 11. 2020