živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 22/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 6. listopadu 2013

Rada města schvaluje:
1/22 – ověřovatele zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/22 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 03/Kaj/2013 týkající se stavební akce „Rekonstrukce chodníku J. z Poděbrad, Hronov“ mezi provádějící firmou: SVOBODA – dopravní a inženýrské stavby a.s., Školní 201, 549 81 Meziměstí, IČ:28796578 a Městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 měnící článek „V Cena díla“ a to na Kč 1 038 294,07,- vč. DPH (Kč 858 094,07,- bez DPH). Dodatek přílohou – 6 pro
3/22 - uzavření Dodatku č. 3 k SOD č. 02/Kaj/2013 s dodavatelskou firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ:25968807 na stavbu „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“, kterým se změní čl. 4. Cena díla na Kč 14 741 093,- bez DPH (Kč 17 836 722,- vč. DPH), přičemž původní částka byla Kč 14 517 881,- bez DPH (Kč 17 566 636,- vč. DPH). Ostatní ujednání zůstávají v platnosti. Dodatek přílohou – 6 pro
4/22 - uzavření „Smlouvy o centralizovaném zadávání“ mezi městem Hronovem a příspěvkovými organizacemi města Hronova v souvislosti s podáním centrální poptávky po plynu v rámci sdružených služeb dodávky na Českomoravské komoditní burze Kladno (smlouva přílohou) – 6 pro
5/22 - přijetí věcného daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov ve formě mrazáku o objemu 120 litrů a finančního daru ve výši Kč 5000,- - 6 pro
6/22 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5 000,- SDH Hronov na okresní soutěž pětičlenných hlídek mladých hasičů v požárních disciplínách – 6 pro

Rada města neschvaluje:
7/22 - nákup koberce do nové restaurace na zimním stadionu – 6 pro

Rada města revokuje:
8/22 - usnesení RM č. 14/2013, bodu 22/14 ze dne 10. 7. 2013 – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
9/22 - uzavření kupní smlouvy na pozemky p.č. 1669/2 o výměře 1334 m2 a p.p.č. 960/2 o výměře 252 m2 v k.ú. Hronov za kupní cenu ve výši Kč 161170,-- - 6 pro
10/22 - rozpočet města Hronova na rok 2014 dle přílohy, na straně příjmů stanovit závazné ukazatele na úrovni daňových příjmů, u nedaňových příjmů a na straně výdajů stanovit závazné ukazatele na úrovni paragrafů. Návrh rozpočtu přílohou – 6 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
11/22 - záměr směny části pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře cca 1100 m2 za pozemek p. p. č. 1648/3 o výměře 447 m2 s doplacením rozdílu ve výši cen za pozemky – 6 pro
12/22 - prodej pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
13/22 – informaci o změně v rozsahu plnění stavby „Evakuační výtah v DO Justynka“ – 6 pro
14/22 – kontrolu plnění usnesení RM č. 17, 18/2013 – 6 pro
15/22 – informace v bodu Různé – oprava komunikace v Zálesí, prodej jezu ve Velkém Dřevíči, rekonstrukce chodníku ve Zbečníku, rekonstrukce lesní cesty v Rokytníku, zajištění podání žádosti na výstavbu nových dětských hřišť, krádež stromů v Dolíčku

Rada města ukládá:
16/22 - OM zajistit rozšíření parkování na „parkovací hodiny“ v ulicích Palackého, Kudrnáčova, Knáhlova a na parkovišti za Sálem Josefa Čapka – 6 pro
17/22 - TS upravit prostor u plotu koupaliště ve Velkém Dřevíči pro parkování vozidel – 6 pro
18/22 – OSRZ – dovybavit sociální zařízení na zimním stadionu – odpadkové koše, zrcadla, zásobníky na ručníky – 6 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 11. 2013