živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 7. 10. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/21/263/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 06/2020/OM/Vít stavby „Odvětrání šaten pro DDM Domino Hronov“ se zhotovitelem DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383, který se týká změny termínu dokončení díla.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
2/21/264/1 - přijetí věcného daru ve formě zboží v hodnotě 2.914,28 Kč Domem dětí a mládeže Domino Hronov, IČO 00857921, od WIMEX s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286061, který je určen pro potřeby organizace.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/21/265/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové podlahové ploše 54,10 m² (plocha pro nájem 46,15 m²) v ulici Husova 367, Hronov ke dni 31. 10. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/21/266/1 - uzavření Dodatku č. 3 ke SOD číslo smlouvy objednatele 02/2020/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele VPS/170420) stavby „Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům, Hronov“ se zhotovitelem Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553, který se týká změny termínu dokončení díla.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/21/267/1 - uzavření smlouvy o výpůjčce části půdního prostoru na adrese Riegrova 458, 549 31 Hronov s vypůjčitelem Ladislav Rudolf, rudolf – net.cz, Bukovice 5, 549 54 Police nad Metují 1, IČ 72807121 na dobu neurčitou, za účelem umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb elektronických komunikací obyvatelům domu.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/21/268/1 - zadávací podmínky - konkrétně Zadávací dokumentaci a závazný návrh Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, a to včetně všech jejich příloh, pro zadávací řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby v oblasti nakládání s odpady, zadávanou v otevřeném zadávacím řízení dle § 56 a následujících, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších právních předpisů (dále jen „ZZVZ“) s názvem „Sběr a přeprava a odstraňování odpadu - Hronov", v předloženém znění.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/21/269/1 - poskytnutí dotace ve výši 36.000,00 Kč Pod čepicí z. s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČO 024 42 329, která je určena k pokrytí nákladů spojených s provozem Interaktivního muzea chytré zábavy Pod čepicí v Hronově, a to na úhradu nájemného a energií v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/21/269/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 31/2020 s Pod čepicí z. s., Seifertova 759, 549 31 Hronov, IČO 024 42 329.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/21/269/3 - poskytnutí dotace ve výši 4.600,00 Kč spolku Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČO 22743537, která je určena účelově k pokrytí nákladů spojených s činností spolku v roce 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/21/269/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 32/2020 se Zbečník náš domov, z.s., Zbečník 117, 549 31 Hronov, IČO 22743537.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/21/269/5 - poskytnutí dotace ve výši 43.550,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je poskytována účelově na uzavřené bruslení družstev HC Wikov Hronov z.s. na zimním stadionu v Hronově v období 1. 8. 2020 – 31. 8. 2020.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/21/269/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 33/2020 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/21/270/1 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2020/2021 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, příspěvková organizace a počet dětí stanovuje takto: 2. třída 28 dětí.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/21/271/1 - záměr uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 31. 3. 2011 o nájmu nebytových prostor č. NP/11/03 v budově na adrese Komenského náměstí 212, Hronov, která je součástí pozemku parc. číslo 75, o výměře 1156 m² v katastrálním území Hronov, zapsaného na listu vlastnictví 10001 u Katastrálního úřadu pro Královehradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod. Tímto dodatkem č. 2 dojde ke snížení výměry pronajatého prostoru na 33,21 m² a ke změně výše nájemného na 20 322 Kč/rok, vypočteno dle platného ceníku.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/21/272/1 - výjimku ze Směrnice č. 04/2019 města Hronov, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Výjimka se týká uzavření smlouvy na zajištění administrativy na projekt "Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově".
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/21/272/2 - přidělení zakázky na zpracování žádosti o dotaci z národního programu Ministerstva pro místní rozvoj na projekt "Stavební úpravy budovy městského úřadu v Hronově" Regionální poradenskou agenturu, s. r. o., IČ 63186845, Starobrněnská 20, 602 00 Brno.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města pověřuje:  
17/21/273/1 - pověřuje podle § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákona o obcích, tajemnici stanovováním úředních hodin městského úřadu vzhledem k opatřením k řešení rizika nákazy SARS-CoV-2 - COVID-19.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 13. 10. 2020