živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. 09. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/21/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 6 pro, 1 se zdržel

2/21/229/1 - záměr nájmu na část pozemku parc. č. 415 o výměře 21,1 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky a k užívání pozemku pod kůlnou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/21/230/2 - přijetí věcného daru ve formě zboží v hodnotě 9.948,08 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČO 66289467, od Wimex s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286081.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/21/231/3 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v období červenec-prosinec 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/21/231/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 39/2019 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/21/231/5 - poskytnutí dotace ve výši 5.000,00 Kč Sboru Církve adventistů sedmého dne Hronov, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČO 26521466, která je určena k pokrytí nákladů spojených s činností klubu maminek KLÍČEK v roce 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/21/231/6 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 40/2019 se Sborem církve adventistů sedmého dne Hronov, Zbečník, Padolí 198, 549 31 Hronov, IČO 26521466.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/21/232/1 - výpověď z nájemní smlouvy ze dne 18.8.2005 na část pozemku parc. č. 415 o výměře 40 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/21/233/1 - Směrnici č. 2/2019 Hospodaření s byty v majetku města, uzavírání nájemních smluv a provádění oprav s účinností od 1. 10. 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/21/233/2 - způsob určení výše nájemného do výběrového řízení. K základnímu nájmu, standardní byty 50,00 Kč/m2, bude připočtena investice do bytu rozpočítaná na 20 let a m2 bytu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
11/21/235/1 - zadání zpracování analýzy a strategie odpadového hospodářství města Hronov firmou ARCH consulting s.r.o., Sluštická 873/6, 100 00 Praha 10, IČ 28779479 za nabídkovou cenu 98 000,00 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/21/236/1 - schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce části pozemku 652/1 o rozloze 40 m² jako letní posezení pro hosty restaurace na zimním stadionu s firmou Š R, spol. s r.o., Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 46508163.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
13/21/237/1 - přijetí finančního daru ve výši 5.000 Kč Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, od pana Jiřího Hanouska.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/21/238/1 - uzavření smlouvy o spolupráci k akci „II/303 Velké Poříčí – Hronov“ mezi městem Hronov, zastoupeným Petrem Koletou, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO: 00272680 a městysem Velké Poříčí, zastoupeným Ing. Josefem Králem, Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČO: 00654451.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/21/239/1 - navýšení celkového počtu zaměstnanců Městského úřadu Hronov z 54 zaměstnanců na 55 zaměstnanců, a to zřízením pozice druhého referenta na odboru majetek.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
16/21/241/1 - snížení nájemného o 50 %, z důvodu vlhkosti a plísně stěn, za pronájem nebytového prostoru kadeřnictví Na Drahách 924, Hronov paní Vlastě Klennerové do doby odstranění vlhkosti v suterénu objektu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
     
17/21/243/1 - přijetí věcného daru ve formě klavíru Förster IV, op. 35715, rok výroby 1914, v ceně 10.000 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČO 66289487, od pana Jana Houšťka.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
18/21/244/1 - nákup elektřiny pro zimní stadion Hronov (VO) a ostatní odběrná místa ve vlastnictví Města Hronova na komoditní burze PXE (Power Exchange Central Europe, a.s., Rybná 14/682, Praha 1, IČO: 27865444) pro rok 2020 a následující období.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
19/21/242/2 - uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě ze dne 18.10.2018 na byt č. 10, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 62,10 m² (plocha pro nájem 51,95 m²), v ulici Jungmannova 107, Hronov na dobu určitou do 30.11.2019 za nájemné 39 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
20/21/228/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. č. 1394 o výměře cca 48 m2 s minimální cenou prodeje 25 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
21/21/231/1 - zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace ve výši 150.000,00 Kč HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v 1. KLS Královéhradecký kraj v období září až prosinec 2019.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
22/21/231/2 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 38/2019 s HC Wikov Hronov z.s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO 46522751.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
23/21/234/1 - zastupitelstvu města schválit dodavatele veřejné zakázky na zpracování projektové dokumentace na akci "Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu, Hronov" projektovou kancelář ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palackého 1742, 547 01 Náchod, IČ 48151122 s nabídkovou cenou 1 520 000,00 Kč bez DPH (1 839 200,00 Kč včetně DPH), jako nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou, s tím, že částka bude zařazena do výdajů rozpočtu roku 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nerevokuje:
24/21/242/1 - usnesení č. 20/2019 ze dne 11.09.2019, bod 11/20/225/1.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města jmenuje:
25/21/233/3 - členy do výběrové komise, a to ve složení vedoucí odboru majetek, vedoucí sociálního odboru a zástupce vedení města.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města revokuje:
26/21/230/1 - usnesení č. 19/2019/RM, bod 9/19/213/1.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 10. 2019