živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 21/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

ze jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 3. října 2012

Rada města schvaluje:
1/21 – ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 6 pro, 1 se zdržel
2/21 - odložení materiálu č. 259 na příští jednání (záměr prodeje části pozemku p. č. 646/1 v k. ú. Velký Dřevíč) – 7 pro
3/21 - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti č. 15/OM/11 s Wikov MGI a.s., Zbečník 356, 549 31 Hronov, IČ 26491826, dodatek č. 1 ke smlouvě je přílohou – 6 pro, 1 se zdržel
4/21 - výpověď z nájemní smlouvy ze dne 19.8.2002, jejího dodatku  ze dne 26.9.2005 a jejího dodatku č. 2 ze dne 23.11.2011 na část pozemku p.č. 417 v k.ú. Hronov o výměře 38 m2 – 7 pro
5/21 - záměr nájmu části pozemku p.p.č. 417 v k.ú. Hronov o výměře 38 m2 k užívání jako pozemek pod dočasnými garážemi s cenou nájmu Kč 190,--/rok – 7 pro
6/21 - výpověď z nájemní smlouvy ze dne 16.12.1993 a jejího dodatku ze dne 24.11.1998 na část pozemku p.p.č. 85 v k.ú. Hronov o výměře 35 m2 – 7 pro
7/21 - uzavření dohody o splátkách na úhradu poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného za období duben   2011 – květen 2012 v celkové výši Kč 5 092,-- ve dvou splátkách po Kč 1 697- a třetí Kč 1 698,-- - 7 pro
8/21 - jako dodavatele stavební akce „Stavební úpravy chodníku – ul. Smetanova, Hronov“ firmu STRABAG a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744 za cenu Kč 317 824,- vč. DPH (Kč 264 852,60,- bez DPH). SOD přílohou – 7 pro
9/21 - komisi pro losování nájemníka části pozemku p.p.č. 417 o výměře 80 m2 v k.ú. Hronov za účelem zřízení zahrádky s cenou nájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 80,--/rok ve složení Ing. Vítová, Ing. Havelková, Mgr. Thér - 7 pro
10/21 - likvidaci opuštěných hrobových zařízení na městských hřbitovech ve spolupráci s technickými službami a kamenickými firmami bez finanční náhrady za cenu odvozu a manipulace s materiálem – 7 pro
11/21 - nájemce bytu č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 36,70 m2, v ulici Riegrova čp. 458, Hronov, s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 11. 2012 do 31. 1. 2013, za nájemné Kč 1 646,--/měs. – 7 pro
12/21 - výsledek hodnocení a výběr dodavatele veřejné zakázky „Inventarizace a hodnocení dřevin v Hronově včetně návrhu výsadeb a podání žádosti o podporu z Operačního programu Životní prostředí – XLII. výzva“ společnost ALL4TREES s.r.o., Otvovice 147, 273 27 Otvovice, IČ 28998880 za nabídkovou cenu Kč 279 168,- vč. DPH – 7 pro
13/21 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 01/Kaj/2012 s dodavatelskou firmou Strabag a.s., odštěpný závod Ostrava, oblast Západ, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové, IČ: 60838744. Dodatek se týká víceprací a méněprací, které vznikly na stavbě „Rekonstrukce parkoviště, Dvorská ulice, Hronov“, a jeho hodnota je Kč – 14 211,90 Kč vč. DPH (Kč -11 843,22,- Kč bez DPH). Celková cena díla pak bude Kč 1 297 613,58,- vč. DPH (Kč1 081 344,65,- bez DPH) – 7 pro
14/21 - prodejní cenu stolního kalendáře Hronov a okolí na rok 2013 s kresbami pana Petra Čuhaniče ve výši Kč 99,-- za 1 ks – 7 pro
15/21 - zvláštní příplatek ředitelce Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, Mgr. Aleně Bartoňové s účinností od 1.9.2012. Ostatní položky zůstávají beze změny – 7 pro
16/21 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, ve výši Kč 1.000,00, určený na nákup hraček pro mateřskou školu ve Zbečníku – 7 pro
17/21 - záměr nájmu části pozemku p.p.č. 10001 k.ú. Hronov o výměře 15 m2 za účelem prodejního stánku s občerstvením za cenu Kč 8 900,--/ na období od října 2012 do konce února 2013 – 7 pro

Rada města neschvaluje:
18/21 - záměr nájmu pozemku p.p.č. 1714 nebo jeho části v k.ú. Hronov o výměře max. 386 m2 k užívání jako parkoviště – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
19/21 - uzavření kupní smlouvy č. 9/OM/12 na prodej pozemku p.č. 1084/73 o výměře 1545 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500/m2 – 7 pro
20/21 - záměr koupi pozemku p.č. 976 o výměře 2873 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za maximální cenu Kč 30.000,-- - 5 pro, 2 proti
21/21 - uzavření smlouvy darovací č. 10/OM/12 o přijetí daru,  pozemku  p.č.  290/2 o výměře 7 m2 a  pozemku p.p.č. 1361 o výměře 23 m2 v k.ú. Zbečník mezi dárci a obdarovaným, Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov. Smlouva přílohou – 7 pro
22/21 - uzavření kupní smlouvy č. 1DHM120179, na koupi pozemku p.p.č. 1701 o výměře 754 m2 v k.ú. Hronov za cenu Kč 27400,--, s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03 Hradec Králové, IČ 70890005. Smlouva je přílohou – 7 pro
23/21 - záměr prodeje  pozemku p.p.č. 216/1 o výměře 40 m2 v k.ú. Rokytník, k využití – zahrada a přístup k domu, za cenu prodeje Kč 45,--/m2 – 7 pro
24/21 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1084/5 (dle GP 1084/74) o výměře 34 m2 v k.ú. Hronov za cenu prodeje Kč 500,--/m2 k úpravě hranice pozemku dle skutečného užívání – 7 pro
25/21 - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ 27495949 za cenu podle platného ceníku VB, tj. Kč 10.000,-- + DPH – 7 pro
26/21 - uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 75/8 o výměře 607 m2 v k. ú. Velký Dřevíč, za cenu Kč/m2 150,--, cena za celý pozemek Kč 91.050,-- - 7 pro
27/21 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 382/1 o výměře cca 250 m2 v k.ú. Hronov, k využití – přístup k domu a parkování, za cenu prodeje Kč 500,--/m2 – 7 pro
28/21 - realizaci modernizace osobního výtahu TOV 320 v domě s pečovatelskou službou v Hostovského č. p. 36, Hronov dle varianty č. 1. Předběžně stanovená cena této modernizace je Kč 550 000,- vč. 14% DPH – 7 pro
29/21 - navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2012 pro Základní školu Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, o Kč 50.000,00, a to na pokrytí zvýšených nákladů na vytápění – 6 pro, 1 proti
30/21 - rozpočtová opatření č. 04/2012 dle přílohy – 7 pro
31/21 - obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012, kterou se ruší OZV č. 1/2011 a mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
32/21 - žádost pana Štěpána Matysky, bytem E. Krásnohorské 956, Hronov o prominutí, příp. snížení vyčíslené smluvní pokuty za pozdní platby nájemného za období srpen 2009 – prosinec 2011 v celkové výši Kč 62 738,12 – 7 pro
33/21 - souhlas s osvědčením vlastnického práva formou notářského zápisu na nemovitost trafostanice na pozemku p.p.č. 273/6 v k.ú. Hronov firmě ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
34/21 - doplnění materiálu č. 71 – prominutí smluvní pokuty panu Štěpánu Matyskovi, nájemci restaurace a vinárny Radnice Hronov dle usnesení ZM č. 4/2012 – 7 pro
35/21 - informaci o stavu příjmů z provozování výherních hracích přístrojů a jiných technických zařízení a návrh jejich rozdělení – 7 pro
36/21 - vysvětlení ředitele ZUŠ Hronov pana Josefa Vlacha ohledně navýšení neinvestičního příspěvku pro ZUŠ na krytí nákladů vzniklých s proplacením řádné dovolené zaměstnankyním po skončení mateřské dovolené – 7 pro
37/21 - kontrolu plnění usnesení č. 16, 17, 18/2012 – 7 pro
38/21 – informace o programu jednání zastupitelstva dne 17.10.2012; o výročí dechového orchestru při ZUŠ Hronov; o dnech architektury v Hronově; o volbách do Zastupitelstva KHK a do Senátu; o parkování na náměstí

Rada města jmenuje:
39/21 - Mgr. Ivu Doudovou, do funkce ředitelky Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, 549 31 Hronov, IČO 709 96 873 s účinností od 1. 1. 2013 – 7 pro

Rada města ukládá:
40/21 - starostce jednat s firmou ELEKTRO COMP spol. s r.o., Maloskalická 68, 552 03 Česká Skalice ohledně uzavření smlouvy č. „IE–12–2001731/VB/1“ s názvem stavby „Hronov-knn ul. Mikoláše Alše-rekonstrukce na ppč 1651“ o zřízení věcného břemene mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) – 7 pro
41/21 - finančnímu odboru zapracovat do rozpočtových změn č. 04/2012 navýšení kapitoly rozpočtu 3612/5171 o částku Kč 285 000,-- na realizaci modernizace osobního výtahu TOV 320 v domě s pečovatelskou službou v Hostovského č. p. 36, Hronov - 7 pro
42/21 – finančnímu odboru zapracovat do návrhu rozpočtových opatření č. 04/2012 navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2012 pro Základní školu Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod, o Kč 50.000,00, a to na pokrytí zvýšených nákladů na vytápění – 6 pro, 1 proti
43/21 – odboru tajemníka zajistit dostatečnou informovanost občanů tak, aby věděli, kam a kudy mají jít volit


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 10. 2012