živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 05.10.2016

Rada města schvaluje:
1/20/000 – ověřovatelku zápis Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/20/236/1 - uzavření Dodatku č. 1 týkající se vytvoření „Projektové dokumentace Městský úřad Hronov“ s dodavatelem Atelier Tsunami s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod, IČ: 48151122. Tímto Dodatkem se mění čl. 3 Předmět smlouvy.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/20/237/1 - uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kiosku na zimním stadionu v Hronově o výměře 55 m2 s paní Denisou Šolcovou, bytem 5. května 93, 549 81 Meziměstí, IČO: 05401020 za nájemné ve výši 3.510 Kč měsíčně za měsíce září - březen. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
4/20/238/1 - aby Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod, byla zadavatelem veřejné zakázky malého rozsahu na výmalbu budovy školy – nám. Čs. armády 15 v Hronově.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/20/239/1 - zřízení veřejně prospěšného místa – pomocný výchovný pracovník v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
6/20/240/1 - kontrolu plnění usnesení č. 14 a 15/2016.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
7/20/234/1 - ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy č. 12/OM/2016 na pozemek p. p. č. 1122/25 v k. ú. Zbečník o výměře 10 m2 s cenou prodeje ve výši 5.000 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/20/235/1 - ZM ke schválení uzavření kupní smlouvy č.14/OM/2016 na pozemek p. p. č. 754/28 v k. ú. Hronov o výměře 203 m2 s cenou prodeje 26.390 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města neschvaluje:
9/20/233/1 - poskytnutí daru spolku „Společnost pro revitalizaci místních drah“, 5. května 260, 551 02 Jaroměř, IČ 22906061.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 10. 10. 2016