živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 3. září 2014

Rada města schvaluje:
1/20 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/20 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,85 m2 (plocha pro nájem 48,37m2), v ulici Divadelní 512, Hronov za nájemné Kč 2 540,-/měs., na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 – 7 pro
3/20 – uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 80,60 m2 (plocha pro nájem 75,40m2), v ulici Hostovského 160, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs. na dobu určitou od 1. 10. 2014 do 31. 12. 2014 – 7 pro 
4/20 - výpověď nájemní smlouvy č. NP/13/01 na pronájem nebytového prostoru restaurace Radnice a vinárny v Hronově uzavřené s panem Jiřím Novákem, trvale bytem Smetanova 648, Hronov, IČ 685 13 119 – 7 pro
5/20 - uzavření dodatku č. 1 s firmou Libor Fridrich – Pohřebnictví, Komenského 384, Police nad Metují, IČ: 12974838 k nájemní smlouvě č. NP/06/12 ze dne 23. 1. 2006 o pronájmu části nebytového prostoru na adrese Divadelní 871, Hronov, kterým bude snížena výměra NP na 25,83 m2 a výše nájemného na Kč 11 784,-/rok – 7 pro
6/20 - 1 variantu podmínek pro uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru o rozloze 146,47 m2 v přízemí objektu na adrese nám. Čs. armády čp. 4, Hronov dle přílohy – 7 pro
7/20 - odstoupení od nájemní smlouvy č. 6/OM/13 ze dne 28. 2. 2013 uzavřené s panem Jiřím Novákem, Smetanova 648, 549 31Hronov, IČ 68513119, na pronájem části pozemku p. č. 94 v k. ú. Hronov, nejpozději do ukončení nájemního vztahu na nebytové prostory restaurace Radnice a vinárny v Hronově – 7 pro
8/20 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 5. 2014 na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 33,30 m2 (31,30 m2 plocha pro nájem), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov na dobu určitou do 30. 11. 2014 – 7 pro
9/20 - uzavření dohody o splátkách na úhradu dlužného nájemného za měsíce červen, červenec a srpen 2014 v celkové výši Kč 11 619,- v devíti měsíčních splátkách Kč 1 200,- a desáté Kč 819,- s účinností od září 2014 – 7 pro
10/20 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 2.000,-- organizaci Společné cesty – o. s. Náchod, Hurdálkova 147, IČ 26597063, na poskytnutí sociální služby osobní asistence pro žáky z Hronova v roce 2014 – 7 pro
11/20 - schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě výpůjčce ze dne 1.7.2005 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31  Hronov, IČ 00272680, a  Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, nám. Čs. armády 15, 549 31 Hronov, IČ 70995397 – 7 pro
12/20 - výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, ve třídách základní školy na školní rok 2014/2015 takto: 4. A - počet žáků 32; 5. A - počet žáků 33 – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
13/20 - uzavření darovací smlouvy č. 13/OM/2014 na darování pozemků do majetku Města Hronova, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 – 6 pro, 1 se zdržel

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 09. 2014