živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 9. října 2013

Rada města schvaluje:
1/20 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 6 pro, 1 se zdržel
2/20 - uzavření Smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících mezi VČP Net, s.r.o., Pražská třída 485, 500 04 Hradec Králové, IČ: 27495949 (zastoupen na základě plné moci ze dne 22. 1. 2013 společností) RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ: 27935311 (jako vlastník plynárenského zařízení) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 (jako osoba vyvolávající přeložku plynárenského zařízení) týkající se přeložky plynárenského zařízení či jeho části STL plynovod PE dn 63 v obci Hronov, k.ú. Velký Dřevíč, Červená ulice. Smlouva přílohou – 7 pro
3/20 - uzavření nájemní smlouvy č. 14/OM/13 na pozemek st. p. č. 325/22 pod zděnou garáží v k. ú. Hronov o výměře 23 m2 za cenu nájmu ve výši Kč 460,--/rok od 1. 11. 2013.  Nájemní smlouva přílohou – 7 pro
4/20 - poskytnutí finančního příspěvku ve výši Kč 4.000,-- Občanskému poradenskému středisku, o.p.s., Hradec Králové, na poskytování odborného sociálního poradenství v roce 2013 – 7 pro
5/20 - použití rezervního fondu příspěvkové organizace DDM Domino Hronov v částce Kč 80.000,00 – 7 pro
6/20 - prodej nalezených jízdních kol dle přílohy – 7 pro
7/20 - uzavření smlouvy na využití šaten na zimním stadionu – Wikov arény Hronov hokejovým oddílem HC Wikov Hronov o.s. zastoupené panem Jindřichem Šťavíkem, prezidentem oddílu – 7 pro

Rada města neschvaluje:
8/20 - žádost HC Wikov Hronov ohledně zajištění a organizace veřejného bruslení hokejovým klubem – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
9/20 - záměr prodeje stavidlového jezu, který se nachází na pozemcích st. p. č. 392/1 a  392/2  v  k. ú.  Velký Dřevíč za minimální kupní cenu Kč 150.000,--, a to formou písemné nabídky kupní ceny v uzavřené obálce opatřené čitelnou adresou žadatele, jeho podpisem a s nadpisem: „Prodej stavidlového jezu – nabídka – NEOTVÍRAT“. Nabídka v obálce bude obsahovat návrh kupní ceny v Kč a bude rovněž opatřena podpisem, aby nemohlo dojít k záměně.  Lhůta pro doručení nabídek končí dne 20. 11. 2013 v 17.00 hodin. Při odstoupení žadatele s nejvyšší vítěznou nabídkou, se stává vítěznou další nejvyšší nabídka – 6 pro, 1 proti
10/20 - členy komise pro otevírání obálek s nabídkou kupní ceny za stavidlový jez v k. ú. Velký Dřevíč: Mgr. Josef Thér, Bc. Hana Nedvědová, Ing. Vítová, náhradníci Ing. Bronislava Havelková a Ing. Ivana Stonjeková – 7 pro
11/20 - uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/HNA/3574/2013-HNAM na pozemek p. p. č.  293 o výměře  182 m2  v k.ú. Hronov z majetku České republiky – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 do majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680. Smlouva přílohou – 7 pro
12/20 - rozpočtový výhled města Hronov na roky 2015 – 2017 dle přílohy – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
13/20 – informaci o stavu přístavby čp. 5, budova radnice – 7 pro
14/20 – informaci Mgr. Štěpánky Thérové o současné situaci hotelové školy – 7 pro
15/20 - informaci o stávající nájemní smlouvě č. 1/OM/06 ze dne 28. 6. 2006 na pozemek p.č. 956/24 o výměře 356 m2 v k.ú. Hronov a s ostatními spoluvlastníky tohoto pozemku – 7 pro
16/20 - informaci o stávající nájemní smlouvě ze dne 15. 3. 1994 uzavřené se Zemědělským družstvem Velké Poříčí na pozemek v původní evidenci (240) o výměře 3696 m2  v k. ú. Malá Čermná – 7 pro
17/20 – kontrolu plnění usnesení RM č. 15, 16/2013 – 7 pro
18/20 – informace o přípravě rozpočtu na rok 2014; informace o česko-polských projektech v období 2014 – 2020, program jednání ZM dne 23.10.2013

Rada města ukládá:
19/20 - stavební komisi posoudit návrhy na řešení havarijního stavu přístavby č. p. 5 – budova radnice – 7 pro
20/20 - odboru majetek připravit podklady pro jednání stavební komise ohledně přístavby č. p. 5 – budova radnice – statické zajištění, nákres přístavby se zakreslením stávajícího využití – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 23. 10. 2013