živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 19. září 2012

Rada města schvaluje:
1/20 – ověřovatelkou zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 5 pro, 1 se zdržel
2/20 - objednávku dopravy pro období od 09.12.2012 do 14.12.2013 na linkách a spojích ve stejném rozsahu, jako je uveden ve Smlouvě o poskytnutí příspěvku k úhradě ztráty z provozování dopravní obslužnosti na části území Královéhradeckého kraje mezi  Královéhradeckým krajem, se sídlem  Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové,  IČO: 70889546, a Městem Hronov, se sídlem nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680, uzavřené dne 08.03.2012, a akceptuje navýšenou cenu za kilometr o 0,70 Kč/1 km -  6 pro
3/20 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 TJ Orel Zbečník na Odpoledne sportovních dovedností a soutěží pro děti, které se bude konat 28.09.2012 na orelském hřišti ve Zbečníku – 6 pro
4/20 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 5.000,-- AMK-BESIP dětské dopravní hřiště v Náchodě, 1. máje 16, IČO 71167471, zastoupené Milošem Benešem, na oblast prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v roce 2012 – 6 pro
5/20 - navýšení neinvestičního příspěvku na rok 2012 pro Základní uměleckou školu Hronov o Kč 59.800,00, a to na pokrytí nákladů vzniklých s proplacením řádné dovolené zaměstnankyním po skončení mateřské dovolené – 4 pro, 2 proti
6/20 - prodej gymnastického stolu za Kč 8.000,00, který je ve vlastnictví Základní školy a Mateřské školy Hronov, okres Náchod – 6 pro
7/20 - uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. OM/05/12/03 sepsanou s Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády čp. 500 (IČ 711 96 994), na základě kterého se mění výše záloh na poskytované služby užívaných nebytových prostor na Kč 70 000,- s termínem splatnosti do 15. dne běžného měsíce s účinností od 1. 7. 2012 – 6 pro 
8/20 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 3. 5. 2012 byt č. 2, 1+0, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 41,73 m2 (plocha pro nájem je 31,37 m2), v Jungmannově ulici čp. 107, Hronov do 31. 12. 2012, s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 6 pro
9/20 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 8, 1+2, byt se sníženou kvalitou o celkové výměře 70,73 m2 (plocha pro nájem je 61,23 m2), v Riegrově ulici čp. 596,  Hronov na dobu určitou  do 31. 12. 2012, s nájemným Kč 39,-/m2/měs. – 6 pro
10/20 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě ze dne 10. 8. 2012 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,84 m2 (plocha pro nájem je 53,34 m2), v Riegrově ulici čp.  596, Hronov na dobu určitou do 31. 12. 2012, s nájemným Kč 43,22/m2/měs. – 6 pro
11/20 - uzavření smlouvy č. 01/2012/OM/ŠIM o poskytování odborných služeb v oblasti požární ochrany budov, které jsou v majetku Města Hronova s Jiřím Karáskem, Smetanova 616, 549 31 Hronov (smlouva přílohou) – 5 pro, 1 proti
12/20 - uzavření dohody o splátkách na úhradu poplatku z prodlení za pozdní platby nájemného za období  leden  2011 – červen 2012 v celkové výši Kč 5 550,-- v pěti splátkách po Kč 1 000,- a šesté Kč 550,-- - 6 pro
13/20 - nájemce bytu č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 49,55 m2, v Divadelní ulici čp. 512, Hronov za nájemné Kč 2 110,-/měs., na dobu určitou od 1. 10. 2012 do 31. 12. 2012 – 6 pro
14/20 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 15,  1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti. 38,02 m2 (plocha pro nájem 34,76 m2) v DPS Hedvábnice, Hronov, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 15,81/m2/měs., na dobu neurčitou  od 1.10.2012 – 6 pro
15/20 - přípravu a podání žádosti o podporu z OPŽP v rámci prioritní osy 6, Oblast podpory 6.5 Podpora regenerace urbanizované krajiny – 6 pro
16/20 - ceník Wikov arény na zimní sezónu 2012/2013 na uzavřené bruslení a veřejné bruslení (ceník přílohou) – 6 pro
17/20 - ceník Wikov arény na zimní sezónu 2012/2013 pro půjčovnu bruslí (ceník přílohou) – 6 pro
18/20 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku pro HC Wikov Hronov, IČ 46522751, zastoupený prezidentem panem Jindřichem Šťavíkem, na období od 1. 10. do 31. 12. 2012 s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 550 000,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky – 6 pro
19/20 - výjimku z odst. V Směrnice č. 02/2008 Městského úřadu Hronov ohledně uskutečnění výběrového řízení na dodavatele PD „ŽP - projekt odpadového hospodářství“ – 6 pro
20/20 - jako dodavatele PD „ŽP - projekt odpadového hospodářství“ Ing. Zděnka  Balcara, U Legionáře 33, 549 11 Dolní Radechová, IČ 69141177, za nabídkovou cenu Kč 188 400,- vč. DPH (Kč 157 000,- bez DPH) – 6 pro
21/20 – poskytnutí plochy na výlep volebních plakátů pro volby do Zastupitelstva Královéhradeckého kraje a Senátu dle předloženého návrhu (přílohou zápisu) – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
22/20 – seznam objektů v majetku města Hronova
23/20 – informace o výběrovém řízení na ředitelku MŠ Hronov, o realizaci projektu „tepelná čerpadla“, o zbečnickém vandru, o postupu při odkupu pozemku ve Velkém Dřevíči v areálu kempu, o dnech architektury v Hronově dne 30.9.2012

Rada města ukládá:
24/20 – finančnímu odboru zjistit, jak jsou spoje, které město dotuje, občany využívány – 6 pro
25/20 - řediteli ZUŠ Hronov, panu Josefu Vlachovi, podat podrobné vysvětlení k žádosti ohledně krytí nákladů vzniklých s proplacením řádné dovolené zaměstnankyním po skončení mateřské dovolené – 6 pro
26/20 – panu místostarostovi – jednat ve věci zcelení pozemků ve Velkém Dřevíči (Veselý, Křičková, Urbanovi)

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 09. 2012