živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 20/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 6.10.2010
od 19:00 hodin v předsálí Sálu Josefa Čapka

Rada města schvaluje:
1/20 – ověřovatele zápisu MUDr. Petra Miholu – 5 pro, 1 se zdržel
2/20 - prodloužení nájemní smlouvy manželům Denise a Liborovi Vaňkovým na byt č. 21, 2+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 75,10 m2, za věcně usměrňované nájemné Kč 29,24/m2, od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2020 – 6 pro
3/20 - nájemce  bytu č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 44,36 m2, paní Věru Ledvinkovou, s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 11. 2010 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 2 167,--/měs. – 6 pro
4/20 - složení komise pro otevírání obálek k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“ ve složení:
Hana Nedvědová   (Mgr. Josef Thér)  
Ing. Lenka Vítová  (Michaela Kajnarová)  
Bc. Eduard Paulík   (Mgr. Veronika Lžičarová) - 7 pro
5/20 - složení hodnotící komise k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p. 8 a MŠ Velký Dřevíč“ ve složení:
 Hana Nedvědová  (Mgr. Josef Thér)  
Ing. Lenka Vítová  (Ing. Jiří Kašík)  
Michaela Kajnarová  (Ing. Václav Soukup)  
Bc. Eduard Paulík  (Aleš Ehl)  
Ing. Karel Ticháček  (Milan Vik) - 7 pro
6/20 - složení komise pro otevírání obálek k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ ve složení:
Hana Nedvědová   (Mgr. Josef Thér)  
Ing. Lenka Vítová  (Michaela Kajnarová)  
Bc. Eduard Paulík   (Mgr. Veronika Lžičarová) – 7 pro 
7/20 -  složení hodnotící komise k výzvě „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Nám. ČSA, ZŠ Palackého a SOU a SOŠ Hotelnictví“ ve složení:
 Hana Nedvědová  (Mgr. Josef Thér)  
Ing. Lenka Vítová  (Ing. Jiří Kašík)  
Michaela Kajnarová  (Ing. Václav Soukup)  
Bc. Eduard Paulík  (Aleš Ehl)  
Ing. Karel Ticháček  (Milan Vik) - 7 pro
8/20 - prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 11 a 13, byt se sníženou kvalitou, 3+2, o velikosti 144,72 m2, paní Jarmile Hušové od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2010 – 7 pro
9/20 - uzavření dodatku č. 1 č.j. UZSVM/HNA/3548/2010-HNAM ke smlouvě o výpůjčce č. UZSVM/HNA/4305/2009-HNAM ze dne 30.11.2009 na pozemek p.p.č. 1121 o výměře 287 m2 v k.ú. Hronov s Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, za kterou jedná Mgr. Ladislav Košťál, ředitel Územního pracoviště Hradec Králové, na základě Příkazu generálního ředitele č. 24/2004 v účinném znění, IČ 69797111, kterým se prodlužuje doba, na kterou je sjednaná výpůjčka podle smlouvy uvedené v Čl.I., do 31.12.2015 – 7 pro
10/20 - snížení nájemného panu Štěpánu Matyskovi za neužívané prostory vinárny a kulečníku v objektu „Restaurace a vinárny“ v celkové výši Kč 32 918,-- za období jednoho roku od 1. 8. 2009 do 31. 7. 2010 s podmínkou, že pan Matyska nebude mít vůči městu žádné neuhrazené závazky – 7 pro
11/20 - umístění světelné reklamy pro vinárnu Radnice. Reklama bude ve stejném provedení jako stávající reklama pro restauraci Radnice a bude umístěna na severní stěně budovy čp.5, nám. Čs. armády, Hronov – 7 pro
12/20 - výsledek hodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce s názvem: Výměna oken v DO Justynka Hronov – 7 pro
13/20 -  přidělení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, akce s názvem: Výměna oken v DO Justynka, uchazeči GRAND – POL s.r.o., U Topíren 36, 580 01 Havlíčkův Brod, IČ: 27702715, DIČ: CZ27702715. Celková cena díla bude ve výši Kč 679 367,- vč. 10% DPH – 7 pro
14/20 - přidělení zakázky vypracování projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení pro akci s názvem: Úpravy parku A. Jiráska, Ing. arch. Davidu Nývltovi, U Dubu 757, 549 01 Nové Město Nad Metují – 7 pro
15/20 - dodavatele akce „Kabelizace veřejného osvětlení, ul. Mikoláše Alše a Mánesova“ firmu CLITIA a.s., Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3, IČ: 26510103, DIČ: CZ26510103  za nabídkovou cenu Kč 456 000,-- vč. DPH (Kč 380 000,-- bez DPH) - 7 pro
16/20 - dodavatele akce „Dodávka betonových překážek – Bikepark Hronov“ firmu Saternus spol. z o.o., Střelniční 215/19, 737 01 Český Těšín, IČ: 28574460 za nabídkovou cenu Kč 383 665,20 včetně DPH – 7 pro
17/20 - uzavření SOD č. 04/RjM/09/10 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ:00272680 a firmou PS-STAV SEDLÁČEK s.r.o., Na Hamrech 1444, 547 01 Náchod, IČ:27501591 týkající se stavební akce „Stavební úpravy splaškové kanalizace v MŠ Velox, čp. 520, Hronov“ na částku Kč 646 619,04,- vč. DPH (Kč 538 849,20,- bez DPH) – 7 pro
18/20 - přestěhování  paní Evy Horvátové z bytu č. 7, 1+1 , byt se sníženou kvalitou s rozměry 45,55 m2 do bytu č. 3, 1+1, byt se sníženou kvalitou o velikosti 40,54 m2 za nájemné Kč 39,--/m2 v nejkratším možném termínu s nájemní smlouvou do 31. 12. 2010 – 7 pro
19/20 - přijetí finančního daru Domem dětí a mládeže Domino Hronov od paní Jaroslavy Dlouhé, bytem Nové Město nad Metují, ve výši Kč  2.800,00 na financování letního dětského tábora "12 dní naruby", který proběhl   ve dnech 3.7.-17.7.2010 - 7 pro
20/20 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 18/2010 s firmou REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02  Trutnov, IČ: 64824781, kterým se upraví celková cena za dílo na Kč 286 260,- vč. DPH (Kč 238 550,- bez DPH). Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti – 7 pro
21/20 -  veřejný závazek Pečovatelské služby Hronov dle přílohy – 7 pro
22/20 - spolufinancování projektu „47 výletů za poznáním Kladského pomezí“ podaného společností Branka o.p.s. Masarykovo nám. 1, 547 01, Náchod; IČO: 25915096, ve výši Kč 10 000, - - 7 pro

Rada města souhlasí:
23/20 - s přijmutím jednoho zaměstnance údržby městských hřbitovů do hlavního pracovního poměru – 7 pro

Rada města neschvaluje:
24/20 -  finanční příspěvek ve výši Kč 10.000,- firmě FOIBOS BOOKS s.r.o., Bartoškova 26, 140 00 Praha 4, IČO 25053728, zastoupené jednatelkou PhDr. Lenkou Jirátovou, na projekt Slavné vily Čech, Moravy a Slezska – 7 pro

Rada města ukládá:
25/20 - OM zajistit na dopravním inspektorátu povolení k umístění DZ - omezení vjezdu velkých nákladních automobilů do spojovací ulice mezi ulicemi Knáhlovou a Divadelní – 7 pro

 

 

Soubory ke stažení:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 10. 2010