živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 27. 1. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/2/11/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 273/8 o výměře 133 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky, nájemné činí 266 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/2/12/1 - prominutí nájmu provozovny kadeřnictví v nebytovém prostoru v objektu DO Justynka, Komenského nám. 212, Hronov po dobu uzavření provozovny z důvodu rozhodnutí Vlády ČR za měsíce listopad a prosinec 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/2/13/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 10. 2020 na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,65 m² (plocha pro nájem 56,08 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov dobu určitou do 31. 7. 2021 za nájemné 58,66 Kč/m²/měsíc a nájem zařízení 203 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/2/15/1 - úpravu ceníku služeb poskytovaných odborem Technické služby takto:
•    Manipulace 250 Kč/h bez DPH (302,50 Kč/h vč. DPH)
•    Práce s nakladačem UNC 600 Kč/h bez DPH (726 Kč/h vč. DPH), dopravné 25 Kč/km bez DPH (30,25 Kč/km vč. DPH)
•    Práce s vysokozdvižnou plošinou 500 Kč/h bez DPH (605 Kč/h vč. DPH), dopravné 15 Kč/km bez DPH (18,15 Kč/km vč. DPH)
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/2/16/1 - pořadí žádostí do DPS Kalinův dům na I. pololetí 2020 podle bodového hodnocení jednotlivých žádostí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/2/17/1 - prominutí nájemného za kiosek na zimním stadionu v Hronově z důvodu rozhodnutí vlády ČR za měsíce říjen, listopad a prosinec 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/2/19/1 - přijetí finančního daru ve výši 2.000 Kč Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, od rodiny Bartoňovy.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/2/22/1 - uzavření darovací smlouvy s dárcem Povodí Labe s.p., Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové na projektovou dokumentaci na stavbu „Metuje, Hronov instalace pryžových vaků, ř.km 44,170“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/2/23/1 - dle čl. III Dohody o poskytování sociálních služeb pečovatelskou službou mezi Městem Hronov, se sídlem náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Městysem Velké Poříčí, se sídlem Náměstí 102, 549 32 Velké Poříčí, IČ 00654451, pro rok 2021 doplatek za 1 hodinu poskytnuté péče 138,25 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/2/24/1 - dočasné uzavření Mateřské školy Velký Dřevíč z důvodu závažného epidemiologického stavu a s tím spojené nedostatečné personální kapacity MŠ a to od 1. do 5. 2. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města neschvaluje:
11/2/14/1 - zvýšení nájemného nájemcům nebytových prostor ve vlastnictví města Hronova pro rok 2021 o inflační koeficient ve výši 3,2 %.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/2/14/2 - ceník základního nájemného na pronájem nebytových prostor pro rok 2021 zvýšený o inflační koeficient ve výši 3,2 %.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Rada města doporučuje:  
13/2/10/1 - zastupitelstvu města schválit prominutí dluhu ve výši 48.000 Kč Tělovýchovné jednotě Sokol Rokytník, se sídlem Rokytník č.p. 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773, který spočívá v dosud neuhrazených splátkách půjčky dle smlouvy o půjčce z 25. 9. 2012.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/2/10/2 - zastupitelstvu města schválit dohodu o prominutí dluhu mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a Tělovýchovnou jednotou Sokol Rokytník, Rokytník č.p. 131, 549 31 Hronov, IČ 46503773.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:  
15/2/20/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemků parc. číslo 1363, 1364, 1365 a 1366, každý o výměře 24 m2 v k. ú. Zbečník.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města stanovuje:  
16/2/21/1 - platy ředitelů škol a školských zařízení od 1. 1. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 02. 2021