živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 30. ledna 2013

Rada města schvaluje:
1/2 - ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/2 - zvýšení nájemného pro rok 2013 u nebytových prostor ve vlastnictví města Hronova dle přiloženého seznamu o inflační koeficient ve výši 3,3 % - 7 pro
3/2 - při použití obálkové metody pro výběr z více zájemců o nájem pozemku postup a pravidla uvedená v dokumentu „Pravidla obálkové metody pro nájem pozemku“ (přílohou) – 7 pro
4/2 – uzavření nájemní smlouvy, na byt č. 4,  1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti. 30,60 m2 (plocha pro nájem 30 m2) v DPS Hedvábnice, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu určitou od 1. 3. 2013 do 28. 2. 2014 – 7 pro
5/2 - pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Hronova dle přílohy – 7 pro
6/2 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě č. 8/OM/08 ze dne 12.4.2008, kterým se mění  nájemné na 288,--Kč/rok za část pozemku p.č. 99 o výměře 144 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
7/2 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 20.4.1998, kterým se mění  nájemné na 740,--Kč/rok za část pozemek p.č. 558 o výměře 370 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
8/2 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě č. 12/OM/08 ze dne 4.8.2008,  kterým se mění  nájemné na 120,--Kč/rok za část pozemku p.č. 1615/1 o výměře 6 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
9/2 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě č. 17/OM/08 ze dne 15.10.2008 s panem Josefem Lelkem, AGROLA, Na Kopci 222, 549 32 Velké Poříčí, IČ 62717642, kterým se mění  nájemné na 1777,--Kč/rok za  pozemky  p.č. 117, 165/2, 165/3 a parcely původního pozemkového katastru p.č. 118 o celkové výměře 8888 m2 v k.ú. Malá Čermná – 7 pro
10/2 - uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 19.8.2002, kterým se mění  nájemné na 120,--Kč/rok za část pozemku p.č. 417 o výměře 12 m2  v k.ú. Hronov – 7 pro
11/2 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě  ze dne 23.6.2000,  kterým se mění  nájemné na 72,--Kč/rok za část pozemku p.č. 961/50 o výměře 36 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
12/2 - uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 11.5.1998, kterým se mění  nájemné na 294,--Kč/rok za část pozemku p.č. 1466  o výměře 135 m2 v k.ú. Hronov – 7 pro
13/2 - uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 25.5.2001, kterým se mění  nájemné na 480,--Kč/rok za část pozemku p.č. 1650  o výměře 24 m2  v k.ú. Hronov – 7 pro
14/2 - vyhlášení výběrového řízení poskytnutí úvěru na akci „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ a podmínky veřejné zakázky – 7 pro
15/2 - zaslání výzvy k nabídce na úvěr na akci „Stavební úpravy, nástavba a přístavba zimního stadionu v Hronově“ tyto firmy: Komerční banka, a.s., Česká spořitelna a.s., Československá obchodní banka, a.s., UniCredit Bank Czech Republic, a.s., PPF banka, a.s. – 7 pro
16/2 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 SDH Rokytník na dětský karneval, konaný 23.02.2013 – 7 pro
17/2 - poskytnutí příspěvku na činnost v roce 2013 ve výši Kč 2.000,00 Konfederaci politických vězňů Náchod se sídlem  Náchod, Palachova 1303, PSČ 547 01  Náchod – 7 pro

Rada města neschvaluje:
18/2 - žadatelku jako nájemce bytu č. 4, v Jungmannově ulici čp. 107, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 73,54 m2 (plocha pro nájem 61,57 m2) s nájemným Kč 39,--/m2/měs. – 7 pro 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
19/2 - uzavření kupní smlouvy č. 3/OM/13 na  část pozemku p.p.č. 646/1 (nově 646/5) o výměře 57 m2 v k.ú. Velký Dřevíč za kupní cenu Kč 3990,--. Návrh kupní smlouvy přílohou – 7 pro
20/2 - uzavření kupní smlouvy č. 2/OM/13, na pozemek st.p.č. 536 o výměře 24 m2  a st.p.č. 537 o výměře 24 m2  v k.ú. Zbečník ke stavbě garáží, za cenu prodeje Kč 24000,--. Návrh kupní smlouvy přílohou – 7 pro
21/2 - uzavření kupní smlouvy č. 4/OM/13, na koupi podílu o velikosti ½  pozemku p.č.  293 o výměře  182 m2  v k.ú. Hronov za kupní cenu Kč 15000,-- - 7 pro
22/2 - odepsání pohledávky za Českou poštou s.p. ve výši Kč 651.200,00 – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
23/2 - informaci o výsledku soudního sporu s Českou poštou, s.p. – 7 pro
24/2 - kontrolu plnění usnesení RM č. 26,27,28/2012 - 7 pro
25/2 - informaci o aktuální situaci ohledně pronájmu restaurace Radnice

Rada města ukládá:
26/2 - odboru majetek přepracování materiálu a návrhů na usnesení – žádost Statku Stárkov ohledně pronájmu pozemků – stejný postup jako u jiných nájemců (výpověď, záměr pronájmu, pronájem nejvyšší nabídce) – 7 pro
27/2 – odboru majetek projednat s majiteli pozemku p.p.č. 293 navrhovanou kupní cenu pozemku (Kč 15.000,--) – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 02. 2013