živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. ledna 2012

Rada města schvaluje:
1/2 - ověřovatele zápisu pana Františka Holmana – 5 pro, 1 se zdržel
2/2 - ukončení nájemní smlouvy na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o  celkové  rozloze  52,69 m2 (plocha  pro  nájem  47,40 m2)  v  Nerudově  ulici čp. 314, Hronov k 31. 1. 2012 – 6 pro
3/2 - ukončení nájemní smlouvy na byt  č. 6, 1 + 1, byt se standardním vybavením o  celkové  rozloze  62,80 m2 (plocha pro nájem 52,30 m2), v Riegrově ulici čp. 596, Hronov, k 31. 1. 2012 – 6 pro
4/2 - zvýšení nájemného pro rok 2012 u nebytových prostor dle přiloženého seznamu o inflační koeficient ve výši 1,9 % - 6 pro
5/2 - ceník na pronájem nebytových prostor pro rok 2012 dle přílohy – 6 pro
6/2 - nájemce  bytu č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením o velikosti 53,60 m2, v ulici Riegrova čp. 458, Hronov s nájemní smlouvou na dobu určitou od 1. 2. 2012 do 31. 12. 2012 za nájemné Kč 2 384,--/měs. – 6 pro
7/2 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD č. 02/2010 s dodavatelskou firmou DELTA Velké Poříčí s r.o., panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383 ke stavební akci „Zateplení  budov  v   majetku  města  Hronova  –  ZŠ  Komenského nám.  č.p.  8 a MŠ Velký Dřevíč“, který se týká změny rozsahu prací a  jeho  hodnota  je  Kč  –  - 45 389 Kč vč.  DPH  (Kč - 37 824,- Kč bez DPH).  Celková  cena  díla  pak  bude Kč 6 633 497,- vč. DPH (Kč 5 527 914,- bez DPH). Dodatek přílohou – 6 pro
8/2 - výzvu k podání nabídky na organizaci, přípravu a vyhodnocení veřejné zakázky „Výběr poskytovatele energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a areály v majetku Města Hronov“ – 6 pro
9/2 - seznam objektů k posouzení vhodnosti pro realizaci EPC projektu dle přílohy – 6 pro
10/2 - záměr pronájmu nebytového prostoru v Kalinově domě, Na Drahách 924, Hronov,  o   výměře   43,54 m2   s celoročním   provozem  na  dobu  neurčitou od 1. 3. 2012 za minimální nájemné Kč 1 563,-/měs., s podmínkou složení kauce ve výši tříměsíčního nájemného a záloh na služby spojené s nájmem nebytového prostoru ve výši Kč 12 000,-- - 6 pro
11/2 - měsíční úplatu za předškolní vzdělávání v mateřských školách, jejichž zřizovatelem  je město Hronov, ve výši Kč 400,00,  a to s účinností od 01. 09. 2012 – 6 pro
12/2 - vyhlášení výběrového řízení Domovem  odpočinku  ve  stáří  Justynka  Hronov na nákup vysokootáčkové pračky na 11 kg prádla zn. PRIMUS – 6 pro
13/2 - ceník Pečovatelské služby Hronov s účinností od 1.3.2012 dle přílohy – 6 pro
14/2 - výjimku z odst. V - Směrnice č. 02/2008 Městského úřadu Hronov ohledně uskutečnění výběrového řízení na dodavatele chodníku ve Smetanově ulici Hronov – 6 pro

Rada města neschvaluje:
15/2 - žádost ohledně výměny bytu - 6 pro
16/2 - žádost ohledně osvobození od placení nákladů za topiče – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
17/2 - rozpočet města Hronova na rok 2012 dle přílohy – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
18/2 - vyhlášení  veřejného  výběru na  byt  č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 52,69 m2 (plocha pro nájem 47,40 m2) v Nerudově  ulici čp. 314, Hronov za základní nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 6 pro
19/2 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 6, 1 + 1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze  62,80 m2 (plocha  pro  nájem  52,30 m2),  v  Riegrově  ulici čp. 596, Hronov, za základní nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 6 pro
20/2 - informaci o zákonu č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2001 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů – 6 pro
21/2 – kontrolu plnění usnesení RM č. 25, 26, 27/2011 – 6 pro

Rada města stanovuje:
22/2 - v souladu s nařízením vlády č.448/2011Sb., od 1.1.2012 výše platových tarifů ředitelům školských příspěvkových organizací dle přílohy – 6 pro

Rada města jmenuje:
23/2 - jako členy školské rady, která je zřízena při Základní škole a Mateřské škole Hronov,  okres Náchod,  Mgr. Josefa Théra, Ing. Ivanu Stonjekovou a Mgr. Janu Maslikiewiczovou – 6 pro

Rada města ukládá:
24/2 – odboru majetek – zkontrolovat izolaci proti  vlhkosti  v  budově  ZŠ  Palackého v bytě školníka – 6 pro
25/2 – odboru tajemníka – zajistit upřesnění a lokalizaci míst, kde bude přerušena dodávka el. energie – podat aktuální informaci občanům Zbečníka – 6 pro

 

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 15. 02. 2012