živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 2/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. ledna 2009
od 17.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/2 – ověřovatele zápisu MUDr. Petra Miholu – 5 pro, 1 se zdržel
2/2 - uzavření nájemní smlouvy se slečnou Pavlou Nývltovou na byt č. 8, 0+1, se standardním vybavením, o velikosti 44,22 m2 za nájemné Kč 45,--/m2 na dobu určitou od 1. 2. 2010  do 30. 6. 2010 – 6 pro
3/2 - ukončení nájemní smlouvy ze dne 28.3.2001 na část pozemku p.p.č. 415 o výměře 107 m2 (účel užívání – zahrádka) uzavřené s Jiřím a Martinou Řehounkovými, dohodou ke dni 31.1.2010 – 6 pro
4/2 -  záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 415  v k.ú. Hronov o výměře 107 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 107,--/rok – 6 pro
5/2 - uzavření smlouvy o nájmu č. 1DHMO90068  na pozemky p.p.č. 1326 a 1327/1 o výměře 212 m2  v k.ú. Zbečník s Povodím Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, 500 03  Hradec Králové, IČ: 70890005, na dobu určitou ode dne protokolárního předání staveniště pro předmětnou stavební akci (Kanalizace Zbečník – přípojky) mezi pronajímatelem a nájemcem do dne, kterým vzniknou právní účinky smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřené dle Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Nájemné je stanoveno částkou Kč 1 908,-- + DPH v zákonem stanovené výši za pronajímanou plochu za rok – 6 pro
6/2 - uzavření NS s panem Romanem Vráblíkem na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 46,33 m2 na dobu určitou od 1. 2. 2010 do 30. 6. 2010 za nájemné  Kč 45,-/m2 – 6 pro
7/2 - záměr pronájmu  části pozemku p.p.č. 273/7  v k.ú. Hronov o výměře 40 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok – 6 pro
8/2 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 11 a 13, byt se sníženou kvalitou, 3+2, o velikosti 144,72 m2, ve III. podlaží domu paní Jarmile Hušové od 1. 1. 2010 do 31. 3. 2010 – 6 pro
9/2 - záměr nájmu části pozemku p.p.č. 399/1 o výměře 24 m2 pod garáží a 176 m2 s využitím jako zahrádky, za cenu nájmu ve výši Kč 296,--/rok – 6 pro
10/2 - uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výkonu činnosti koordinátora BOZP – č. smlouvy objednavatele 03/RjM/02/09 ze dne 13.2.2009. Dodatek se uzavírá s Ing. Josefem Novotným – SAI, se sídlem: Revoluční 232, 504 01 Nový Bydžov, IČ: 13564081, DIČ:  CZ6010190307. Dodatkem se prodlužuje výkon činnosti koordinátora BOZP na akci: Přístavba a stavební úpravy čp. 209 a 212, Komenského náměstí, Hronov, do 28.2.2010 – 6 pro
11/2 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 1466  v k.ú. Hronov o výměře 99 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 99,--/rok – 6 pro
12/2 - uzavření dodatku č. 6 k SOD č. 19/RjM/07/08  akce „Revitalizace centra města Hronova“ s f. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha, IČ: 60838744, kterým se právně ošetří úprava předmětu plnění díla. Hodnota dodatku č. 6 je Kč  23 800,-- vč. DPH a celková cena díla se sníží na Kč 63 464 199,78,-- vč. DPH. Ostatní ustanovení SOD zůstávají v platnosti – 6 pro
13/2 - odprodej nevyužitých dílů pro vzduchotechniku firmě Izomat Červený Kostelec, Lánská 1092, 549 41 Červený Kostelec za cenu Kč 27 000,-- včetně DPH – 6 pro
14/2 - žádost TJ Sokol V. Dřevíč, Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov 4, zastoupenou předsedou panem Milanem Bitnarem, o pronájem areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči za účelem pořádání akcí:  5.6.2010, 17.00. – 01.30 h – ska punk fest, 3.7., 10.7. a 14.8.2010, 19.30 – 01.30. h - zábavy, 28.8.2010, 17.00 – 01.30.h – Rock fest - 6 pro
15/2 - žádost SDH V. Dřevíč, Velký Dřevíč 1, 549 34 Hronov 4, zastoupenou jednatelem panem Martinem Křičkou, o pronájem areálu koupaliště ve Velkém Dřevíči za účelem pořádání akcí: 19.6.2010, 12.00 – 01.30 h – Dřevíčská lávka a Večerní taneční zábava,  20.6.2010, 13.00 – 18.00 h – Dětský den a 25.6.2010, 19.00 – 01.30 h Lávka rock - 6 pro
16/2 - uzavření smlouvy o užívání pozemků a zařízení města s TJ Sokol V. Dřevíč, Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov 4, zastoupenou předsedou panem Milanem Bitnarem pro rok 2010 – 6 pro

Rada města bere na vědomí:
17/2 - informaci o stávající situaci projektu „kanalizace ve Zbečníku“– 6 pro
18/2 - informaci o oceňování pozemků ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR – 6 pro
19/2 - průběžný přehled nákladů a příjmů při letním využití Zimního stadionu - Wikov arény za měsíce srpen - září 2009 – 6 pro
20/2 - kontrolu nesplněných úkolů z jednání rady v roce 2009 – 6 pro
21/2 - informace starostky  a místostarosty (jednání s Českou poštou s.p., jednání přípravného výboru pro místní referendum ve Velkém Dřevíči, mikroprojekt Vítej „turista“ u nás, ples města, termín příští RM) – 6 pro
22/2 – nesouhlasné stanovisko k návrhu změny smlouvy o budoucí kupní smlouvě a nájemních smluv některých nájemníku čp. 61 a 62 ze dne 22.1.2010 – 6 pro

Rada města neschvaluje:
23/2 - záměr vybudování fotovoltaické elektrárny na pozemku p.p.č. 177/2 v k.ú. Malá Čermná – 6 pro
 
Rada města doporučuje zastupitelstvu města:
24/2 - vzít na vědomí Výroční zprávu Městské policie Hronov za rok 2009 – 6 pro
25/2 - schválit návrh rozpočtu města Hronova na rok 2010 s tím, že do stávajícího rozpočtového provizoria budou zahrnuty úpravy vyplývající z realizace „Projektu 3,6“ – 6 pro

Rada města ukládá:
26/2 - OM vypracovat přehled dlužníků města (nájmy a služby za byty a nebyty, dluhy za prodej), vyčíslit výši dluhu, zda se s dlužníky jedná – 6 pro
27/2 - OM předložit seznam nájemců restaurace na koupališti ve Velkém Dřevíči za uplynulé 4 roky, výši dluhů, zda vybrané kauce dluhy pokryly a návrh na řešení pro tento rok – 6 pro
28/2 - OM zorganizovat schůzku ve Velkém Dřevíči za účelem podání vysvětlení k realizaci díla „chodník a lávka pro pěší“ – 6 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 29. 01. 2010