živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 29. 9. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:

1/19/241/1 - pořadí žádostí do DPS Kalinův dům a DPS Hedvábnice od 1. 9. 2021 podle bodového hodnocení jednotlivých žádostí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

2/19/242/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 15, velikost 0+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 48,78 m² (plocha pro nájem 46,19 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 96 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/19/244/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 29. 4. 2021 na byt č. 1, velikost 1+0, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 37,12 m² (plocha pro nájem 33,72 m²), v ulici Hostovského 36, Hronov na dobu určitou do 31. 1. 2022 za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 161 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/19/245/1 - prodloužení nájemní smlouvy ze dne 2. 12. 2016 na byt č. 2, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,49 m² (plocha pro nájem 43,80 m²), v ulici Nerudova 314, Hronov do 31. 12. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/19/246/1 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2021/2022 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto: 2. třída 26 dětí, 3. třída 25 dětí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/19/247/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 22. 9. 2020 s firmou Linhart spol. s r. o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ 47052121 na Víceúčelové hřiště s umělým povrchem v lokalitě „v Dolíčku“ v Hronově.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/19/248/1 – rozpočtové opatření č. 11/2021/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/19/249/1 - dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu "Zřízení krytu komunikace: Hronov, Úvoz - propojka od trafostanice ke kontejnerům" firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, s nejnižší nabídkovou cenou 173 284,75 Kč bez DPH (209 674,55 Kč včetně DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/19/250/1 - dodavatele akce "Rekonstrukce a modernizace odborných učeben ZŠ a MŠ Hronov" - vyhotovení projektové dokumentace a zajištění autorského dozoru Ing. Lukáše Poleje, nám. Čs. armády 979, 549 31 Hronov s nejnižší nabídkovou cenou 1 862 960,00 Kč bez DPH (2 254 181,60 Kč včetně DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města ukládá:  
10/19/245/2 - odboru majetek projednat případné ukončení nájemní smlouvy se sociálně zdravotním odborem MěÚ Hronov a OSPOD Náchod.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 08. 10. 2021