živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 9. 9. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/19/238/1 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00435767, která bude použita výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním 63. ročníku silničního běhu Hronov - Náchod.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/19/238/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 30/2020 s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00435767.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/19/240/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD číslo smlouvy objednatele 02/2020/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele VPS/170420) stavby „Stavební úpravy domu čp. 924, Kalinův dům, Hronov“ se zhotovitelem Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 547 01 Náchod, IČ 28969553, který se týká změny termínu dokončení díla.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/19/241/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 12, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 53,05 m² (plocha pro nájem 51,05 m²), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2021 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 55,75 Kč/m²/měsíc a nájem zařízení 232 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/19/242/1 - odpis pohledávky za dluh na nájemném za měsíc prosinec 2019, Jungmannova107, Hronov ve výši 1 504 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/19/243/1 - záměr výpůjčky části nebytového prostoru bytového domu (části půdního prostoru) na adrese Riegrova 458, 549 31 Hronov, stojícím na pozemku st. p. č. 326 v k. ú. Hronov, za účelem umístění zařízení sloužícího k poskytování služeb elektronických komunikací obyvatelům domu.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/19/244/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 03/2020/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 6/2020) stavby Speciální třída a rekonstrukce sociálního zařízení MŠ Hronov, Havlíčkova ulice, č.p. 656, I.NP – levá část II. etapa, I.PP (kanalizace, voda) IV. etapa se zhotovitelem DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383, který se týká změny rozsahu prací dle přílohy č. 1 dodatku. Celková cena díla činí 2 301 285,93 Kč bez DPH (2 784 555,99 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/19/246/1 - uzavření smlouvy na akci Víceúčelové školní hřiště v Hronově s firmou Linhart spol s r.o., Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ:47052121 za cenu 5.499.691,61 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/19/247/1 - výjimku ze Směrnice č. 04/2019 města Hronov, Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. IV. zakázka od 100 000 Kč bez DPH nedosahující 500 000 Kč bez DPH. Výjimka se týká uzavření smlouvy na zhotovení díla „Odvětrání šaten pro DDM Domino Hronov“.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
10/19/247/2 - uzavření smlouvy o dílo „Odvětrání šaten pro DDM Domino Hronov“ se zhotovitelem DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 za nabídkovou cenu 138 540 Kč bez DPH (167 633,40 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1, Nehlasovalo: 0
 
11/19/248/1 - prodej nadzemního bazénu Mountfield Azuro Vario 9 z autokempu Velký Dřevíč za cenu 7 000 Kč vč. DPH. Zájemce si bazén sám demontuje a odveze.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/19/249/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Modernizace odborné učebny ITC v ZŠ Hronov – Velký Dřevíč – dodávka vybavení", zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov a dle ustanovení §6, § 27 a §31 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/19/249/2 - přidělení veřejné zakázky „Modernizace odborné učebny ITC v ZŠ Hronov – Velký Dřevíč – dodávka vybavení", zakázka malého rozsahu na dodávky, zadávaná dle Směrnice č. 04/2019, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města Hronov a dle ustanovení § 6, § 27 a § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně, dodavateli KXN CZ, s.r.o., Říčařova 611/30, 503 01 Hradec Králové, IČO 28784111 za nabídkovou cenu 330 780,00 Kč bez DPH (400 243,80 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/19/250/1 - navýšení ceny o 44 050 Kč bez DPH za zpracování PD na akci "Likvidace dešťových vod Kalinův dům" z důvodu navýšení rozsahu projektových prací.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Rada města doporučuje:
15/19/239/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 8800098452/3/BVB“ s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (budoucí oprávněný), na část pozemku parc. č.1621 a 1714/3 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/19/245/1 - zastupitelstvu ke schválení uzavření kupní smlouvy na pozemky - stavební parcela č. 415 o výměře 253 m2, pozemková parcela č. 140/2 o výměře 1587 m2, 585/1 o výměře 3327 m2 a 587/3 o výměře 2869 m2 v k. ú. Zbečník za kupní cenu ve výši 200.000 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 09. 2020