živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. 08. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/19/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 6 pro, 1 se zdržel

2/19/202/1 - rozpočtové opatření č. 10/2019/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/19/204/1 - podání žádosti o dotace z OPŽP města Hronova na projekt "Protipovodňová opatření města Hronov"
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/19/207/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 22.05.2019 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 47,02 m² (plocha pro nájem 42,71 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31.08.2021 za nájemné 71 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/19/209/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 06.06.2017 na byt č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 52,32 m² (plocha pro nájem 48,01 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30.09.2021 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
6/19/210/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 02.03.2017 na byt č. 8, 1+3, byt se standardním vybavením o celkové výměře 87,87 m² (plocha pro nájem 74,49 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31.08.2021 za nájemné 49,50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/19/211/1 - uzavření smlouvy na výpůjčku části pozemku parc. č. 211/7 o výměře 10 m2 v k. ú. Velký Dřevíč ke zřízení výhybny pro automobily v Červené ulici.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/19/212/1 - dodavatele veřejné zakázky "Rekonstrukce místní komunikace v ulici Mikoláše Alše" firmu REPARE TRUTNOV s.r.o., Mladobucká 105, 541 02 Trutnov, IČ 64824781 s nabídkovou cenou 531 607, 50 Kč bez DPH (643 245, 10 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/19/213/1 - přijetí materiálního daru ve výši 10.195,64 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČ 662289467 od firmy WIMEX s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, který je určen pro potřeby provozu organizace.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/19/215/1 - nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2019/2020 a jejich ceny.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
11/19/201/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření kupní smlouvy č. 11/OM/2019, na pozemek parc. č. 1615/3 o výměře 6 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
12/19/214/1 - zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č.8/2019, o regulaci provozování hazardních her.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města nedoporučuje:
13/19/205/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 869/7 v k. ú. Rokytník o výměře 183 m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
14/19/206/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku stavební parc. č. 163/1 v k. ú. Rokytník o výměře 51 m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
15/19/208/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 739 o výměře 997 m2 v k. ú. Velký Dřevíč. Výchozí (minimální) cena pozemku bude určena znalcem.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města odvolává:
16/19/203/1 - paní Markétu Machovou z funkce ředitelky Kulturního a informačního střediska Hronov, příspěvkové organizace města se sídlem nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO: 71196994 s tím, že výkon práce na pracovním místě ředitelky končí dne 31.8.2019
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0
 
Rada města pověřuje:
17/19/203/2 - paní Šárku Čmelíkovou dočasným výkonem funkce ředitelky Kulturního a informačního střediska Hronov, a to od 1.9.2019 do doby jmenování nového ředitele/ředitelky vzešlého z výběrového řízení na tuto funkci.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 09. 2019