živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 03. 09. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/19/000 – ověřovatele zápisu pana Libora Lelka
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/19/170/1 - výjimku ze Směrnice č. 01/2017 Městského úřadu Hronov (Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu) čl. IV. Zakázka od 100 000 Kč bez DPH nedosahující 500 000 Kč bez DPH. Výjimka se týká uzavření smlouvy na vyhotovení díla „Rekonstrukce hrobových míst na legionářském hřbitově v Hronově“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/19/170/2 - uzavření Smlouvy o dílo č. 06/Taj/Kaj/2018 mezi městem Hronov, Nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a Jiřím Smutným, Zbečník 263, 549 31 Hronov, IČ: 74562614 jako zhotovitelem, která se týká vyhotovení díla „Rekonstrukce hrobových míst na legionářském hřbitově v Hronově“ za cenu 262 040 Kč vč. DPH (216 561,98 Kč bez DPH). 
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
4/19/169/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 417 o výměře 15 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku jako pozemku pod dočasnou garáží za minimální roční nájemné 150 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
Rada města doporučuje:
5/19/168/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o úvěru reg.
č. 99021399169 mezi Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČO 00272680, a Komerční bankou, a.s., Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1, IČO 45317054.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 11. 09. 2018