živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 19/2010

z  jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo 20. září 2010
od 17:00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Rada města schvaluje:
1/19 – ověřovatele zápisu ing. Karla Járu – 6 pro, 1 se zdržel
2/19 - ukončení NS paní Lucii Novákové na byt č. 9,  1+2, byt se standardním vybavením o velikosti 69,50 m2, dohodou k 31. 10. 2010 – 7 pro
3/19 - ukončení NS panu Jaromíru Němečkovi na byt č. 4,  1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 42,71 m2, dohodou k 30. 9. 2010 – 7 pro
4/19 ¬- výměnu bytu paní Aleně Zemánkové z bytu č. 2, za byt po paní Jaroslavě Jílkové č. 3, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 50,95 m2, od 1. 10. 2010 za nájemné Kč 45,-/m2 – 7 pro
5/19 - uzavření nájemní smlouvy s Josefem a Marií Krejčími na byt č. 5, byt se standardním vybavením o velikosti 1+2, s rozměry 68,44 m2 za nájemné Kč 45,-/m2 od 1. 9. 2010 na zkušební dobu do 31. 12. 2010, místo kauce zaplatí 1 měsíční nájemné dopředu – 7 pro
6/19 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 107, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 67,47 m2, v DPS Kalinův dům, na dobu neurčitou s paní Janou Klementovou, od 1.10.2010 – 7 pro
7/19 - uzavření nájemní smlouvy s paní Věrou Zejdovou, (prostřednictvím Města Hronova) na byt č.1, 1+1, 64,2 m², standardní vybavení, za nájemné Kč 39,-/m2, na dobu určitou od 1. 10. 2010  do 31. 3. 2011 -  7 pro
8/19 - investici Města Hronova do rekonstrukce elektroinstalace ve vinárně Radnice, Náměstí Čs. armády 5, Hronov, a to pouze v takovém rozsahu, v jakém by bylo nutno investovat do elektroinstalace těchto prostor v případě využití Města na skladovací prostory. Zbývající investici do elektroinstalace uhradí p. Matyska, bez nároku na úhradu nákladů – 5 pro, 2 proti
9/19 - nájemce bytu č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 32,30 m2, slečnu Terezu Slavíkovou, na dobu určitou od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2011 za měsíční nájemné  Kč 1600,- - 6  pro, 1 se zdržel
10/19 - uzavření nájemní smlouvy s paní Dorotou Bogdanovou na byt č. 4 1+1, byt se standardním vybavením o velikosti 42,71 m2 za nájemné Kč 45,-/m2 od 1. 10. 2010 do 31. 12. 2011 – 7 pro
11/19 - ukončení nájemní smlouvy na nebytový prostor v ATC Velký Dřevíč panu Stanislavu Touškovi, k 31. 3. 2011 – 7 pro
12/19 - výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.4.2003 a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 17.10.2003, uzavřené s panem Stanislavem Touškem, na pronájem části pozemku p.p.č. 137/1 a 131/4 v k.ú. Velký Dřevíč, o celkové výměře pronajaté plochy 50,45 m2 k využití plochy jako plochy pod kioskem a plochy k sezónnímu posezení u kiosku. Výpovědní lhůta počíná běžet prvním dnem následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla řádně doručená výpověď druhé straně – 7 pro
13/19 - prodloužení NS Ing. Marku Fulkovi na byt č. 8,  3+1, se standardním vybavením o velikosti 74,49 m2 za věcně usměrňované nájemné  Kč 22,18/m2, na dobu určitou od 1.1.2011 do 31.12.2017 – 7 pro
14/19 - uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele, mezi smluvními stranami Městem Hronov a Městem Červený Kostelec – 7 pro
15/19 - uzavření smluv o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání a o zmocnění centrálního zadavatele, mezi příspěvkovými organizacemi Města Hronov a Městem Červený Kostelec – 7 pro
16/19 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku od 1. 10. do 31. 12. 2010 pro HC Wikov Hronov,  IČO 46522751, zastoupený prezidentem panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) ve výši Kč 340 375,--. Příspěvky budou poskytnuty zápočtem ve výši fakturované částky – 7 pro
17/19 - prodej požárního vozidla AVIA DVS A 30, SPZ NA 27-82 SDH Vojkovice, Vojkovice 117, 277 44 Vojkovice u Kralup nad Vltavou, IČ 72077581 zastoupenému starostou SDH Tomášem Kunstem, za cenu Kč 20.000,- - 7 pro

Rada města bere na vědomí:
18/19 -  vyhlášení I. kola veřejného výběru na byt č. 9, 1+2, byt se standardním vybavením o velikosti 69,50 m2, v Husově ulici čp. 367, Hronov za základní sazbu nájemného Kč 3 127,- /měs. (bez záloh na služby) – 7 pro
19/19 - informaci o zániku nájemní smlouvy ze dne 16.1.1996 na část pozemku -  p.p.č. 869/1 o výměře pronajaté plochy 59 m2 v k.ú. Rokytník s paní Danielou Balcerovou, ke dni 14.4.2010 – 7 - pro
20/19 - kontrolu plnění usnesení RM č. 15,16,17/2010 – 7 pro
21/19 - přehled plnění nesplněných bodů v usneseních č.1-14/2010 – 7 pro

Rada města nedoporučuje ZM ke schválení:
22/19 - záměr prodeje pozemku  p.p.č. 741/1  o výměře 833 m2 a pozemku p.p.č. 741/2 o výměře 400 m2  v k.ú. Velký Dřevíč – 7 pro
23/19 - záměr prodeje  pozemku  p.p.č. 35/3 o výměře 251 m2 a st.p.č. 15 o výměře 320 m2 v k.ú. Malá Čermná k využití pro podnikatelskou činnost – 7 pro

Rada města doporučuje ZM ke schválení:
24/19 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 21/OM/10 mezi Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí oprávněný) a panem Alešem Freiwaldem a paní Danou Freiwaldovou (budoucí povinní),  na pozemku p.p.č. 542/1 a 1704/13 v k.ú. Hronov. Věcné břemeno spočívá v právu průchodu po části těchto pozemků – 7 pro
25/19 - uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 22/OM/10 mezi Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný) a panem Alešem Freiwaldem (budoucí oprávněný),  na pozemku p.p.č. 539 v k.ú. Hronov. Věcné břemeno spočívá v právu zřízení a užívání odvodu odpadních vod z provozu elektrárny potrubím uloženým pod povrchem tohoto pozemku – 7 pro
26/19 - záměr prodeje části pozemku p.p.č. 695 a části pozemku p.p.č. 1630 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice  - 7 pro
27/19 -  záměr prodeje části pozemku p.p.č. 796 v k.ú. Hronov o celkové výměře k prodeji cca 7,5 m2 k využití pro stavbu trafostanice - 7 pro

Rada města ukládá:
28/19 - FO a OM připravit pro členy ZM přehled dlužníků – 7 pro
29/19 - FO zapracovat do rozpočtových změn č. 5/2010 na straně výdajů navýšení kapitoly 3419, položka 5222 o Kč 55 000,-- a  navýšení na straně příjmů v kapitole 3412, položka 2111 o Kč 55 000,-- - 7 pro

Rada města ruší:
30/19 - ke dni voleb do městského zastupitelstva, tj. k 15.10.2010 sociální komisi a odvolává její členy: Mgr. S. Sukovou, A. Čepelkovou, MUDr. Helenu Houserovou, Mgr. 
I. Seidelovou – 7 pro
31/19 - ke dni voleb do městského zastupitelstva, tj. k 15.10.2010 stavební komisi a odvolává její členy: Ing. arch. A. Krtičku, Ing. P. Tůmu, Ing. J. Jeništu, Ing. J. Skaunice,
D. Chmelaře, T. Hofmana – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 01. 10. 2010