živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 8. 9. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/18/232/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 304, 0+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 37,09 m² (plocha pro nájem 34,62 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov ke dni 30. 9. 2021.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/18/234/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 3, velikost 1+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 52,32 m² (plocha pro nájem 48,01 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 139 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/18/235/1 - uzavření nájemní smlouvy s panem Josefem Ungrádem, se sídlem Pulice 66, Dobruška na nájem prostor sloužících podnikání o celkové výměře 40,70 m² v objektu čp. 871, ul. Divadelní, Hronov na dobu neurčitou od 1. 10. 2021, za podmínek dle nájemní smlouvy. Roční nájemné prostor sloužících podnikání je ve výši 48.000 Kč, měsíční nájemné 4.000 Kč, roční záloha na služby činí 12.000 Kč, měsíční záloha 1.000 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/18/236/1 - záměr nájmu části pozemků parc. č. 273/7 a 273/22 o celkové výměře 108 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky. Nájemné činí 216 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/18/237/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 4, velikost 1+1, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 47,02 m² (plocha pro nájem 42,71 m²), v ulici Divadelní 512, Hronov na dobu určitou do 31. 8. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 71 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 125 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 3, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 4
 
6/18/238/1 – rozpočtové opatření č. 09/2021/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/18/239/1 - uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo s VYSSPA Sports Technology s.r.o. Skladová 6, 326 00 Plzeň, na akci s názvem „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/18/240/1 - Dohodu o výkonu technického dozoru stavebníka stavební akce „II/303 Velké Poříčí – Hronov, I. etapa“ mezi městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov a ÚDRŽBOU SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, Ing. Jiřím Koutníkem, autorizovaným inženýrem pro dopravní stavby.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
9/18/200/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parcelní číslo 1705/9 o výměře 48 m2 v k. ú. Hronov pod stavbou trafostanice.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/18/230/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy (bezúplatný převod) pozemků zastavěných silnicí č. II/567 v katastrálním území Zbečník a Hronov mezi městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (dárce) a Správou silnic Královéhradeckého kraje, příspěvková organizace, Kutnohorská 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové, IČO 70947996 (obdarovaný).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/18/231/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene č. 9900106379/1/2021 “, s GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 (oprávněný), na část pozemku parc. č. 1604 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/18/233/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy č. 7/OM/2021 na část pozemku z majetku města Hronova parc. č. 1608/1 o výměře 32 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání části pozemku parc. č. 236 o výměře 6 m2 nutného k realizaci chodníku v rámci stavby „II/303 Velké Poříčí – Hronov“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 14. 09. 2021