živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 26. 8. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/18/220/1 - investiční záměr a podání žádosti o dotaci na projekt "Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov".
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/18/221/1 - převod zůstatku finančních prostředků ve výši 356 773 Kč, tzv. nevyčerpané finanční prostředky pro úhradu nájemného bytového domu Nerudova 314, Hronov, na bankovní účet Společenství vlastníků Nerudova 314, Hronov, se sídlem Nerudova 314, 549 31 Hronov,
IČ 09063013.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/18/222/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 11/OM/2020, na část pozemku parcelní č. 354 v k. ú. Hronov o výměře 7 m2 za účelem užívání pozemku pro stavbu pergoly s ročním nájemným ve výši 100 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/18/223/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 12/OM/2020, na část pozemku parc. č. 476 o výměře 25 m2 v k. ú. Hronov k umístění plechové garáže.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/18/224/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 13/OM/2020, na část pozemku parc. č. 476 o výměře 25 m2 v k. ú. Hronov k umístění plechové garáže.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/18/225/1 - uzavření dodatku č. 5 k nájemní smlouvě č. NP/05/13 ze dne 17. 1. 2006 na pronájem nebytových prostor – prodejny o výměře 334 m² v objektu nám. Čs. armády 3, Hronov se společností VERNER POTRAVINY s. r. o., K Bělidlu 1060, Nové Město nad Metují,
IČ 25279882 na dobu neurčitou s měsíčním nájemným ve výši 23 692 Kč od 1. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/18/226/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 306, 0+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 37,45 m² (plocha pro nájem 34,80 m²) v ulici Na Drahách 924, Hronov na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2021 s následným prodloužením nájmu za nájemné 40 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení 67 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/18/229/1 - uzavření „Smlouvy o umístění peněžního automatu“ na adrese nám. Čs. armády 4, Hronov s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 s účinností od 1. 10. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/18/230/1 - uzavření smlouvy na akci Regenerace zeleně ve vybraných částech města Hronov s firmou Jakub Hrůša, Bělý 9, 549 63 Machov, IČ:73991376 s cenou 248.098,40 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/18/231/1 - dodavatelem zahradního traktoru firmu Melichar CZ, s. r. o., Dr. Teuchmanna 241, 542 32 Úpice, IČO: 25948300 za nabídkovou cenu 151 983,47 Kč bez DPH (183 900 Kč včetně DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/18/232/1 - uzavření smlouvy na akci Víceúčelové školní hřiště v Hronově s firmou JM Demicarr s.r.o., Bučovická 180, 684 01 Slavkov u Brna, IČ:63489163 za cenu 5.399.362,52 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/18/234/1 - dodavatelem akce "Oprava vjezdu k bytovému domu č.p. 616 ve Smetanově ul." společnost BEZEDOS s.r.o., Náchodská 628, 549 32 Velké Poříčí s nabídkovou cenu 291 650,42 Kč bez DPH (352 897,01 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/18/235/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 58,47 m² (plocha pro nájem 53,14 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov, za nájemné 3 057 Kč/měsíc a za nájem zařízení 136 Kč/měsíc, na dobu určitou od 1. 9. 2020 do 30. 11. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/18/236/1 - zpracovatele projektu dosadeb v parku A. Jiráska firmu Zahrady pro radost s.r.o., Blešno 12, IČ 288 16 498 za nabídkovou cenu 15 400 Kč bez DPH (18 634 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/18/237/1 - přijetí věcného daru ve formě zboží v hodnotě 19.444,00 Kč Základní uměleckou školou Hronov, IČO 66289467, od Wimex s.r.o., Broumovská 72, 547 01 Náchod, IČO 49286081.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:
16/18/227/1 - zastupitelstvu města vydat Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/18/228/1 - zastupitelstvu města uzavřít smlouvu o poskytnutí úvěru na financování realizace stavby Stavební úpravy budovy Městského úřadu v Hronově s Československou obchodní bankou, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO 00001350, a to na fixní úrokovou sazbu ve výši 0,90 % p.a. se splatností do 30. 9. 2032.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 09. 2020