živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. 08. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:

1/18/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 6 pro, 1 se zdržel

2/18/199/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 01/2019/OM/LAN na akci "Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Hronov - Zbečník č.p. 210 - 3NP" s firmou MOVIS Hronov, s.r.o. nám. Čs. armády 1, Hronov, IČ 25983181.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
3/18/200/1 - uzavření Dodatku č.1 ke SoD číslo smlouvy objednatele 09/2019/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 20319) stavby „Rekonstrukce odborných učeben v ZŠ a MŠ Hronov – stavební práce“ se zhotovitelem MOVIS Hronov, s.r.o., náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ 25983181, který se týká změny rozsahu prací dle přílohy č.1 dodatku. Celková cena díla činí 632 214,00 Kč bez DPH (764 978,86 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 30. 08. 2019