živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22. 08. 2018 

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/18/000 - ověřovatele zápisu Mgr. Pavla Zimu, DiS.
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/18/157/1/ - záměr změnit nájemní smlouvu č. NP/05/13 ze dne 17.1.2006 na pronájem nebytových prostor – prodejny o výměře 334 m² v budově č. p. 3, nám. Čs. armády, Hronov, která je součástí pozemku st. p. č. 674, v katastrálním území Hronov, zapsaného na listu vlastnictví 10001 u katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Náchod uzavřenou se společností VERNER POTRAVINY s.r.o., K Bělidlu 1060, 549 01 Nové Město nad Metují 1, IČ 25279882. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít ke snížení výše nájemného ze současných 45 355 Kč za měsíc na nově navržených 25 050 Kč za měsíc. 
Hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Zdrželo se: 1

3/18/158/1 - poskytnutí dotace ve výši 50.000,00 Kč Volejbalovému klubu Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829, která je určena účelově výhradně na pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v období červenec - prosinec 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/18/158/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 32/2018 s Volejbalovým klubem Hronov, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, IČO 48653829.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/18/159/1 - odepsání pohledávky ve výši 7.797,00 Kč (faktura vystavená městem Hronov č. 3120131) za POZEMKY STUPICE s.r.o. - v konkurzu, Nedokončená 1236, 190 00 Praha 9 - Kyje, IČO 26758415.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/18/160/1 - vyřazení stroje na úpravu ledu (rolby) Zamboni HDB z majetku města Hronova a její fyzickou likvidaci prostřednictvím sběrných surovin.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/18/161/1 - uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby č. 18/OM/2018, v k. ú. Hronov. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/18/165/1 - rozpočtové opatření č. 11/2018/RM.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/18/166/1 - poskytnutí dotace ve výši 7.000,00 Kč AUTOMOTOKLUBU – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD, 1. Máje 16, Běloves, 547 01 Náchod, IČO 71167471, která je určena výhradně na činnost v oblasti prevence bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích a dopravní výchovu dětí na dopravním hřišti v Náchodě v roce 2018.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/18/166/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 33/2018 s AUTOMOTOKLUB – BESIP DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ NÁCHOD, 1. Máje 16, Běloves, 547 01 Náchod, IČO 71167471.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

11/18/167/1 - uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o poskytování služeb č. 05/2017. Dodatek č. 1 bude měnit čl. V. Odměna a platební podmínky a to tak, že za každý měsíc, kdy bude vykonán výkon TDI, bude uhrazena faktura v částce 24.000,- bez DPH, popř. poměrná část z této částky za nedokončený měsíc. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města doporučuje:
12/18/153/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 869/12 v k. ú. Rokytník o výměře 269 m2 s minimální cenou prodeje 18.830 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

13/18/155/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku p. p. č. 1648/1 o výměře 1259 m2 v k. ú. Hronov. Minimální cena prodeje je 30.797 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

14/18/162/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření budoucí smlouvy směnné na směnu části pozemku parc. č. 399/1 o výměře cca 15 m2 z majetku města Hronova za část pozemku parc. č. 399/8 o výměře cca 15 m2 a ev. část pozemku parc. č. 397/2 o výměře cca 1 m2 v k. ú. Hronov z důvodu získání pozemku nutného k realizaci stavby „ II/303 Velké Poříčí - Hronov“. 
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

15/18/164/1 - zastupitelstvu města schválit odpis pohledávek za dlužníky nájemného městských bytů a nebytových prostor - Hostovského 204, Riegrova 596, Na Drahách 924, restaurace Radnice nám. Čs. armády 5 a Čapkova 193 v celkové výši 547 628,80 Kč dle přílohy k odpisu pohledávek.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města stanovuje:
16/18/156/1 - celkový počet zaměstnanců MěÚ v Hronově k 1. 9. 2018 na 53.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města ukládá:
17/18/154/1 - odboru majetek projednat s Povodím Labe, s. p. možnost převodu jezu na pozemku parc. č. 994 v k. ú. Velký Dřevíč do jeho majetku, a to za 1 Kč.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 0

 

Tento text připravil/a: Iva Turková Zveřejněno: 28. 08. 2018