živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2016

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 21.09.2016

Rada města schvaluje:
1/18/000 – ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel
2/18/218/1 - poskytnutí dotace ve výši 32.021,00 Kč Společenskému klubu POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 01312197, která je určena účelově na činnost v roce 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
3/18/218/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 35/2016 se Společenským klubem POHODA, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 01312197.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

4/18/219/1 - uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního daru 15.000,00 Kč Městu Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
5/18/220/1 - účetní závěrku Základní školy Hronov – Velký Dřevíč, okres Náchod sestavenou k 31. 7. 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

6/18/221/1 - výzvu k podání nabídek vč. zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku zadanou jako zakázka malého rozsahu pro projekt „Nakládání s tříděným odpadem města Hronov“.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

7/18/221/2 - složení komise pro otevírání a hodnocení nabídek pro výběrové řízení na dodavatele stavby pro projekt „Nakládání s tříděným odpadem města Hronov“ Složení komise: Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová, Michaela Vaňková. Náhradníci: Mgr. Josef Thér, Bc. Markéta Machová, Lenka Dvořáková
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
8/18/222/1 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 30. 6. 2016 na byt č. 12, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 53,05 m2, (plocha pro nájem 51,05 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou do 30. 9. 2018, za nájemné 55,75 Kč m2/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

9/18/224/1-RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na byt č. 106, počet místností 1+0, byt se standardním vybavením, o velikosti 62,00 m2, (plocha pro nájem 52,85 m2), v přízemí v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, za nájemné 25,00 Kč/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 10. 2016.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

10/18/225/1 - přijetí darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČ 62726226: - věcný dar od Kimberly-Clark, s.r.o., Českomoravská 2420/15, 190 93 Praha 9, IČ 634 68 816, ve formě smoothie mixéru v hodnotě 1.780,00 Kč - věcný dar od DENTIMED s.r.o., Českých bratří 383, 547 01 Náchod, IČ 49815024, ve formě kolejnicového a zvedacího systému Erilens do pokoje č. 111 v hodnotě 96.403,35 Kč - finanční dar ve výši 5.000,00 Kč který je určen do FKSP.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
11/18/226/1 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2016/2017 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto: Budova č. p. 520: 2. třída 28 dětí, 3. třída 28 dětí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

12/18/227/1 - rozpočtové opatření č. 11/2016/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

13/18/228/1 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 2016/152/E s firmou MATEX HK s.r.o., Kladská 181, 500 03 Hradec Králové, IČ: 25968807 týkající se stavební akce „Hronov, ul. Boženy Němcové, rekonstrukce VO“ upravující čl. III. CENA ZA DÍLO a to takto: cena za provedení díla je stanovena smluvně a činí: 541 701,12 Kč bez DPH, 655 458,36 Kč vč. 21 % DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

14/18/230/1 - uzavření Smlouvy o výpůjčce nebytových prostor o celkové výměře 315 m² v budově kabin v jižní části objektu Zimní stadion - Wikov aréna, Palackého 1000, Hronov, stojícím na pozemku p. č. 652 o výměře 4321 m² v k. ú. Hronov, obec Hronov, pro potřeby HC Wikov Hronov, z. s., Palackého 1000, 549 31 Hronov, IČO: 46522751.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

15/18/232/1 - pořadí nabídek ve výběrovém řízení na dodávku smykem řízeného nakladače v tomto pořadí:
ZTS Dvůr Králové s.r.o., Jaroměřská 2353, 544 01 Dvůr Králové nad Labem Nabídková cena nového smykem řízeného nakladače 943 800 Kč s DPH (780 000 Kč bez DPH) Nabídková cena na odkup starého stroje UNC 114 950 Kč s DPH (95 000 Kč bez DPH)
Strojírna Novotný s.r.o., Hrabová 50, 789 01 Hrabová Nabídková cena nového smykem řízeného nakladače 961 950 Kč s DPH (795 000 Kč bez DPH) Nabídková cena na odkup starého stroje UNC 96 800 Kč s DPH (80 000 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

16/18/232/2 - uzavření kupní smlouvy na dodávku smykem řízeného nakladače s firmou ZTS Dvůr Králové s.r.o., Jaroměřská 2353, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49971531 za nabídkovou cenu 943 800 Kč s DPH (780 000 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
 
17/18/232/3 - uzavření kupní smlouvy na odkup starého nakladače UNC s firmou ZTS Dvůr Králové s.r.o., Jaroměřská 2353, 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ: 49971531 za nabídkovou cena na odkup 114 950 Kč s DPH (95 000 Kč bez DPH).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města nedoporučuje:
18/18/231/1 - zařazení „Senior centra Malá Čermná“, Malá Čermná 11, 549 31 Hronov do Sítě poskytovatelů sociálních služeb v Královéhradeckém kraji
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
19/18/223/1 - zastupitelstvu města zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Dagmar Mertlíkovou.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
20/18/000 – informace v bodu Různé o výběrovém řízení na ředitele/ku KIS Hronov, o prodeji bytového domu Riegrova 596 a prostorách pro technické služby

Rada města stanovuje:
21/18/229/1 - platy ředitelům školských příspěvkových organizací od 01.09.2016
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se:

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 10. 2016