živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 20. srpna 2014

Rada města schvaluje:
1/18 – ověřovatele zápisu pana Antonína Hurdálka – 4 pro, 1 se zdržel
2/18 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 7, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti. 37,63 m2 (plocha pro nájem 34,32 m2) v DPS Hedvábnice, Hostovského 36, Hronov, za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou  od 1.9.2014 – 5 pro
3/18 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2 (stejná plocha pro nájem), v ulici Riegrova 458, Hronov k 30. 11. 2014 – 5 pro
4/18 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2 (stejná plocha pro nájem), za nájemné Kč 29,25/m2/měs. v ulici Riegrova 458, Hronov – 5 pro
5/18 - členy výběrové komise ve složení Bc. Hana Nedvědová, Ing. Lenka Vítová, Irena Lelková, Hana Lišková a jako náhradníka Ing. Jiřího Kašíka pro výběr nového nájemce na byt č. 14, 1+3, byt se standardním vybavením, o velikosti 60,22 m2 (stejná plocha pro nájem), za nájemné Kč 29,25/m2/měs. v ulici Riegrova 458, Hronov – 5 pro
6/18 - změnu č. 1 zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku (zadanou v rámci otevřeného nadlimitního řízení dle §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) pro projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“. Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo přílohou – 5 pro
7/18 - uzavření nájemní smlouvy č. 14/OM/2014 na část pozemku p. č. 273/7 o výměře 147 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží a kůlnou a jako zahrady. Nájemní smlouva přílohou – 5 pro
8/18 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 61,72 m2 (plocha pro nájem 55,61 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov k 31. 8. 2014 – 5 pro
9/18 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 61,72 m2 (plocha pro nájem 55,61 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs. – 5 pro
10/18 - výjimku ze Směrnice č. 01/2012 (Zadávání zakázek malého rozsahu), čl. V na výrobu a osazení autobusových zastávek ve Zbečníku – 4 pro, 1 se zdržel
11/18 - dodavatele autobusových zastávek ve Zbečníku v počtu 9 ks a to firmu Jaroslav Pařízek, Padolí 296, 549 31 Hronov, IČ: 18857256 za nabídkovou cenu Kč 851 840,- vč. DPH (Kč 704 000,- bez DPH) – 4 pro, 1 se zdržel
12/18 - prodejní cenu 1 ks stolního kalendáře na rok 2015 Starý Hronov a okolí v kresbách Petra Čuhaniče ve výši Kč 119,00 včetně DPH – 5 pro
13/18 - poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Hronova ve výši Kč 7.000,-- pro rok 2014 Občanskému poradenskému středisku, o. p. s., Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové, IČ 25916360, Občanské poradně Náchod – 5 pro
14/18 - poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Hronova ve výši Kč 4.000,- pro rok 2014 Středisku pro ranou péči Liberec, o. p. s., Matoušova 406/20, 460 07 Liberec, IČ 28731191 – 5 pro
15/18 - poskytnutí příspěvku z rozpočtu města Hronova ve výši Kč 3.500,-- pro rok 2014 Oblastní charitě Červený Kostelec, 5. Května 1170, 549 41 Červený Kostelec, IČ 48623814, Domovu sv. Josefa Žireč - 5 pro
16/18 – poskytnutí daru ve výši Kč 5.000,00 Tělovýchovné jednotě Sokol Zbečník se sídlem ve Zbečníku, čp. 268, 549 31 Hronov, IČ: 46524959 – 5 pro
17/18 - ceník Wikov arény na zimní sezónu 2014/2015 na uzavřené bruslení a veřejné bruslení  – 5 pro
18/18 - ceník Wikov arény na zimní sezónu 2014/2015 pro půjčovnu bruslí – 5 pro
19/18 – začátek provozu zimního stadionu od 15.9.2014 – 5 pro
20/18 - bezplatnou prezentaci pro každý kandidující subjekt ve volbách do Zastupitelstva města Hronova v tomto rozsahu:
             1. Prezentace na 1 straně ve formátu A4 v Hronovských listech č. 10 
             2. Poskytnutí ½ vývěsní skříňky (úřední desky) na budově radnice č. p. 4 (Komerční banka), a to v termínu od 15. 9. do 9. 10. 2014 – 5 pro
21/18 - podání žádosti o zvýšení nejvyššího povoleného počtu stravovaných školní jídelny, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Hronov, okres Náchod ze 160 na 660 a se zápisem nového místa poskytovaných školských služeb školní jídelny – výdejny s adresou Čapkova 193, 549 31 Hronov do rejstříku škol a školských zařízení s účinností 1. září 2014 – 5 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
22/18 - obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014, kterou se ruší OZV č. 2/2012 a mění OZV č. 1/2010 o poplatku za komunální odpad. Vyhláška přílohou – 5 pro
23/18 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti, číslo IP-12-2005260/VB/1, Hronov kNN přípojka p. č. 1084/73 Jirásek RD“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, (budoucí oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný). Smlouva přílohou – 5 pro
24/18 - poskytnutí investiční dotace do investičního fondu DO Justynka ve výši Kč 329.254,00 – 5 pro
25/18 - rozpočtová opatření č. 05/2014  – 5 pro
26/18 - uzavření smlouvy na poskytnutí příspěvku od 15. 9. do 31. 12. 2014 pro HC Wikov Hronov o. s., IČO 46522751, zastoupený prezidentem panem Jindřichem Šťavíkem, s tím, že příspěvek bude použit na činnost družstev přípravky, elévů, mladších žáků, dorostu, juniorů a školy bruslení (tréninků a mistrovských utkání) – 5 pro
27/18 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Volejbalovému klubu Hronov, se sídlem v Hronově, Karolíny Světlé 366, 549 31 Hronov, zastoupený panem Ing. Martinem Houšťkem, předsedou VK Hronov, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva žen A v I. národní lize v roce 2014 – 5 pro
28/18 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 50.000,-- Fotbalovému klubu AFK Hronov, o. s., se sídlem v Hronově, Padolí 188, 549 31 Hronov, zastoupený panem Hynkem Rožnovským, s tím, že příspěvek bude použit výhradně k pokrytí nákladů spojených s účastí družstva mužů v I. krajské B třídě v roce 2014 – 5 pro

Rada města bere na vědomí:
29/18 - žádost ohledně koupě pozemku st. p. č. 325/7 pod stavbou garáže v k. ú. Hronov o výměře 21 m2 – 5 pro
30/18 - žádost ohledně koupě pozemku st. p. č. 325/14 o výměře 21 m2 v k. ú. Hronov – 5 pro
31/18 – předpokládané finanční náklady družstva mužů v krajské hokejové soutěži – 5 pro
32/18 – kontrolu plnění usnesení RM č. 14, 15/2014 – 5 pro
33/18 – informace o jednání v hotelové škole, o odloučeném pracovišti NONY v Hronově, o akci Zbečník – řešení balastních vod
34/18 – informaci, že pan Rýdl odstoupil od svého záměru koupě pozemků – 5 pro

Rada města ukládá:
35/18 - OM informovat o postupu při projednávání jeho žádosti ohledně koupě pozemku st. p. č. 325/7 pod stavbou garáže v k. ú. Hronov o výměře 21 m2 – 5 pro
36/18 - OM informovat o postupu při projednávání jeho žádosti ohledně koupě pozemku st. p. č. 325/14 pod stavbou garáže v k. ú. Hronov o výměře 21 m2 – 5 pro
37/18 – OM připravit Smlouvu o provozování kanalizace Malá Čermná – 5 pro
38/18 - ředitelce KIS Hronov projednat se členy hronovského fotoklubu možnost vydání kalendáře města pro rok 2016 s jejich fotografiemi – 5 pro
39/18 – FO poskytnutí investiční dotace do investičního fondu DO Justynka ve výši Kč 329.254,00 zapracovat do rozpočtových opatření č. 05/2014 – 5 pro
40/18 - vedoucímu SRZ předložit k projednání ZM upravenou smlouvu na poskytnutí příspěvku HC Wikov Hronov od 15. 9. do 31. 12. 2014, a to bez družstva mužů, s novým vyčíslením výše příspěvku – 5 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 02. 09. 2014