živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 18/2011

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

z jednání Rady města Hronov, které se uskutečnilo dne 21. září 2011

Rada města schvaluje:
1/18
– ověřovatele zápisu Ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel
2/18 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 309, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 45,80  m2, plochou pro nájem 43,10 m2 v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, na dobu neurčitou s paní Evou Němečkovou, od 1.10.2011 – 7 pro
3/18 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 314, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 37,76  m2, plochou pro nájem 35,33 m2 v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov, na dobu neurčitou s panem Janem Hurdálkem, od 1.10.2011 – 7 pro
4/18 - prodloužení nájemní smlouvy paní Ireně Bogdanové na byt č. 1, 1+1, byt se sníženou kvalitou o celkové rozloze 54,10 m2 (plocha pro nájem je 46,15 m2), na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 39,-/m2/měs. – 7 pro
5/18 – prodloužení nájemní smlouvy paní Magdě Balážové na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 35,73 m2, (34,73 plocha pro nájem), na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2011 za nájemné Kč 45,-/m2/měs. – 7 pro
6/18 - ukončení nájemní smlouvy s paní Janou Kaválkovou na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 53,60 m2 (plocha pro nájem 46,33 m2), k 30. 9. 2011 – 7 pro
7/18 - přidělení bytu č. 6, 1 + 1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 62,80 m2 (plocha pro nájem 52,30 m2), za nájemné Kč 45,-/m2/měs., paní Jolaně Markové s nájemní smlouvou od 1. 11. 2011 do 31. 1. 2012 - 7 pro
8/18 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě č. 21/OM/09 s panem Štěpánem Matyskou, ve kterém bude ošetřeno navýšení nájemného za období od 1.10.2011 do 31.12.2019 o Kč 350,-- měsíčně – 7 pro
9/18 - podání žádosti o bezúplatný převod části pozemku p.č. 1574/1 o výměře 707 m2 (pozemek 1574/12 dle GP č. 1162-64/2011 pro rozdělení pozemku ze dne 31.3.2011 pro k.ú. Hronov) z majetku Pozemkového fondu České republiky, Husinecká 1024/11 a, 130 00 Praha 3, IČ 45797072 – 7 pro
10/18 - prodloužení nájemní smlouvy Tereze Slavíkové na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 33,30 m2 (plocha pro nájem 32,30 m2), na dobu určitou od 1. 10. 2011 do 31. 12. 2012 za nájemné  Kč 45,70/m2/měs. – 7 pro
11/18 - přemístění sloupu VO na náklady žadatele, pana Miloslava Hudečka a uzavřít písemnou dohodu o přemístění sloupu, úhradě nákladů a o souhlasu majitele pozemku p.p.č. 59/1 s přemístěním sloupu na jeho pozemek – 7 pro
12/18 - uzavření „Dohody č. 8/OM/11 o ukončení nájemní smlouvy“ s paní Renatou Regentovou, na pronájem části pozemku p.p.č. 415  v k.ú. Hronov o  výměře 110 m2  za cenu Kč 110--/rok ze dne 15.2.1994,  ke dni 31.12.2011 – 7 pro
13/18 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 415  v k.ú. Hronov o výměře 110 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu Kč 1,--/m2/rok, celkem Kč 110,--/rok – 7 pro
14/18 - uzavření „Dohody č. 9/OM/11 o ukončení nájemní smlouvy“ s paní Veronikou Tóthovou, na pronájem části pozemku p.č. 273/7  v k.ú. Hronov o  výměře 147 m2   za cenu Kč 399--/rok ze dne 15.3.2006,  ke dni 31.12.2011 – 7 pro
15/18 - záměr pronájmu části pozemku p.p.č. 273/7  v k.ú. Hronov o výměře 147 m2 za účelem zřízení zahrádky, pozemku pod dočasnou garáží, pozemku pod kůlnou a pozemku pod sušákem na prádlo s cenou pronájmu Kč 399,--/rok –     7 pro
16/18 - poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Hronova pro rok 2011:
LAXUS občanské sdružení, Bedřicha Smetany 55, 288 02 Nymburk 2, IČ 62695487 na terénní programy ve výši Kč 1.000,-;
Domov sv. Josefa, Žíreč 1, 544 04 Dvůr Králové nad Labem, IČ 48623814 na provoz ve výši Kč 3.000,- - 7 pro
17/18 - přijetí finančního daru Základní školou a Mateřskou školou Hronov, okres Náchod, od paní Kateřiny Smutné, určený na nákup hraček pro mateřskou školu ve Zbečník – 7 pro
18/18 - zápis nových míst poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb domu dětí a mládeže, jehož činnost vykonává právnická osoba Dům dětí a mládeže Domino, Komenského náměstí 8, 549 31 Hronov, IČ: 00857921, na adresách: 
1. Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov (ZŠ)
2. Zbečník 210, 549 31 Hronov (ZŠ)
3. Nám. ČSA 15, 549 31 Hronov (ZŠ)
4. Náměstí 320, 549 32 Velké Poříčí (ZŠ)
5. Náměstí 567, 549 32 Velké Poříčí (tělocvična)
6. Machov 103, 549 63 Machov (ZŠ)
7. Machov 563, 549 63 Machov (tělocvična)
s účinností od 1. 10. 2011 do rejstříku škol a školských zařízení - 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
19/18
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene  č. „IV – 12 – 2009414/2“ s názvem stavby „Hronov, p.č. 1414/3, MUDr. Šnajdr - knn“  mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425 (budoucí oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (budoucí povinný).  Smlouva přílohou – 7 pro

Rada města nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení:
20/18
- záměr prodeje části pozemku p.p.č. 1084/1  o výměře cca 8260 m2  a pozemku p.p.č. 1084/33 o výměře 728 m2  v k.ú. Hronov 6 pro, 1 se zdržel
21/18 - záměr prodeje pozemku p.p.č. 717/1 o výměře 5330 m2  v k.ú. Velký Dřevíč - 7 pro

Rada města bere na vědomí:
22/18
- informaci o vyhlášení veřejného výběru na byt č. 5, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové rozloze 53,60 m2 (plocha pro nájem 46,33 m2), v Riegrově ulici čp. 458, Hronov za základní nájemné Kč 45,--/m2/měs. – 7 pro
23/18 – kontrolu plnění usnesení RM č. 14, 15/2011 – 7 pro
24/18 – informace o jednání s firmou Delta – „zateplení hotelovky“ – 7 pro
25/18 – informace o setkání s poslankyní Parlamentu ČR Mgr. Ivanou Řápkovou –   7 pro
26/18 – termín jednání rady a sraz v 16 hodin před MŠ Hronov, 5.10.2011 – 7 pro
27/18 – informace k výzvě na podání nabídek PD 1. stupně na rekonstrukci Červené ulice ve Velkém Dřevíči – 7 pro
28/18 – informaci o zřícení opěrné zdi u cesty ve Zbečníku (přístup ke statku Málkových) – 7 pro

Rada města ukládá:
29/18
– odboru majetek - uzavřít smlouvu s majitelem pozemku p.č. 59/1 k.ú. Rokytník, ve které bude ošetřeno věcným břemenem umístění sloupu VO –  7 pro
30/18 – místostarostovi připravit ve spolupráci s Ing. Vítem dodatek smlouvy s firmou Wikov MGI na možnost použití finančních prostředků na podporu dětských kategorií HC Wikov Hronov – 7 pro
31/18 – odboru majetek – zjistit majetkové poměry na hronovském vlakovém nádraží a na zastávce v Žabokrkách a vyzvat vlastníky k úklidu – 7 pro
32/18 – starostce kontaktovat České dráhy s dotazem na správu jejich objektů a výzvou ke zlepšení stávající situace – 7 pro
33/18 – tajemníkovi oslovit odborné firmy na pokácení stromu u školy ve Zbečník –   7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 05. 10. 2011