živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 25. 8. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/17/215/1 - dodavatelem projektové dokumentace rekonstrukce mostu č. 39c – 2 ve Velkém Dřevíči firmu OPTIMA spol s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto, s nabídkovou cenou 156.000 Kč bez DPH (188.760 Kč s DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/17/217/1 - záměr pronájmu části pozemku parc. č. 1466 v k. ú. Hronov o výměře 99 m2 za účelem zřízení zahrádky s cenou pronájmu 198 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/17/218/1 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00435767, která bude použita výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním 63. ročníku silničního běhu Hronov - Náchod.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/17/218/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 27/2021 s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00435767.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/17/219/1 - nájem částí pozemků za účelem umístění 4 kontejnerů na sběr použitého textilu na částech pozemků o výměře 1,50 m2:
1. pozemek parcelní číslo 610/1 v k. ú. Hronov (u zimního stadionu)
2. pozemek parcelní číslo 1386/3 v k. ú. Hronov (Příčnice u výjezdu na Žďárky)
3. pozemek parcelní číslo 31/1 v k. ú. Zbečník (u bývalé Rony elektronik)
4. pozemek parcelní číslo 682/3 v k. ú. Velký Dřevíč (mezi MŠ a ZŠ)
Nájemné za 4 stanoviště kontejnerů na sběr textilu činí 800 Kč bez DPH za rok.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/17/220/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD číslo smlouvy objednatele 1/OM/2021/PRO stavby „Přeložka splaškové kanalizace, vč. zrušení septiku v areálu MŠ Havlíčkova č.p. 520, Hronov“ se zhotovitelem Daneš Středa, Tylova 874, 549 31 Hronov, IČO: 12938165, který se týká změny rozsahu prací. Celková cena díla činí 589 792,47 Kč bez DPH (713 648,89 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/17/221/1 - rozpočtové opatření č. 08/2021/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/17/223/1 - prominutí nájemného paní Denise Šolcové, Hostovského 654, 549 31 Hronov, IČ: 05401020, za kiosek v objektu zimního stadionu na adrese Palackého 1000, Hronov po dobu uzavření za měsíce leden až březen 2021 z důvodu vládních opatření.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/17/224/1 - uzavření Dodatku č. 2 ke SOD číslo smlouvy objednatele 04/2021/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 10/2021) stavby Stavební úpravy ZŠ Zbečník, 3. NP se zhotovitelem DELTA Velké Poříčí, s.r.o., Ke koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383, který se týká změny rozsahu prací. Celková cena díla činí 365 638,11 Kč bez DPH (442 422,11 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/17/226/1 - dodavatele projektové dokumentace na stavební záměr "Dopravní terminál v Hronově" a zajištění výkonu autorského dozoru ATELIER TSUNAMI s.r.o., Palachova 1742, 547 01 Náchod s nabídkovou cenou 982 000,00 Kč bez DPH (1 188 220,00 Kč včetně DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/17/227/1 - Dohodu o poskytnutí příspěvku na údržbu lyžařských běžeckých tras v rámci projektu Lyžařské běžecké trasy v Kladském pomezí č. 9/2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/17/228/1 - nájem pozemku parc. č. 1496 o výměře 5117 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku k parkování přívěsných vozíků, prodej občerstvení, umístění mobilního WC a parkování karavanů.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/17/229/1 - uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o poskytování právních služeb s KVB advokátní kancelář s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
14/17/216/1 - zastupitelstvu schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti č. IP-12-2012501/VB/1“, název stavby: „Zbečník – knn pro č.p. 133“, mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou společnosti Energomontáže Votroubek s.r.o., Strojnická 1646, 516 01 Rychnov nad Kněžnou, IČ 28791274 (oprávněná) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinná).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/17/222/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. číslo 1648/2 v k. ú. Hronov o výměře cca 80 m2, cena prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/17/225/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje části pozemku parc. číslo 653/1 v k. ú. Velký Dřevíč o výměře cca 150 m2, cena prodeje 70 Kč/m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
  
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 06. 09. 2021