živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2020

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 5. 8. 2020

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/17/201/1 - přijetí darů Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov, IČO 62726226, a to věcný dar od BATIST Medical a.s., Nerudova 309, 549 31 Červený Kostelec, IČO 28813936, ve formě roušek v hodnotě 12.500 Kč, věcný dar od Nadace Charty 77, Melantrichova 5, 110 00 Praha 1, IČO 00417904, ve formě tabletu "od srdce" a finanční dar ve výši 10.000 Kč od anonymního dárce.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/17/202/1 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč organizaci Laxus z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO 62695487, která je určena účelově na sociální službu s názvem Centrum terénních programů Královéhradeckého kraje – regionální část pro město Hronov v roce 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/17/202/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 28/2020 s Laxus z.ú., Sadová 2107, 288 02 Nymburk, IČO 62695487.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/17/202/3 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč spolku Péče o duševní zdraví, z.s., Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO 64242218, která je určena účelově na sociální službu s názvem Sociální rehabilitace, cílová skupina chronicky duševně nemocní lidé od 18 let věku, město Hronov a jeho spádová oblast v roce 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/17/202/4 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 29/2020 se spolkem Péče o duševní zdraví, z.s., Bělehradská 389, Polabiny, 530 09 Pardubice, IČO 64242218.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/17/203/1 - výjimku z počtu dětí v Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, ve 2. třídě mateřské školy ve Zbečníku (Ferdové) pro školní rok 2020/2021 na 26 dětí.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/17/205/1 - záměr nájmu části pozemku parcelní č. 354 v k. ú. Hronov o výměře 7 m2 za účelem užívání pozemku pro stavbu pergoly s ročním nájemným ve výši 100 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/17/206/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 8/OM/2020 na část pozemku parc. č. 415 o výměře 60 m2 v k. ú. Hronov k využití jako zahrádky s pergolou, nájemné 200 Kč/rok.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/17/208/1 - uzavření smlouvy o podmínkách užívání části prostranství parku Aloise Jiráska s Michalem Lokvencem, U Rubeny 498, 549 32 Velké Poříčí, IČ 62718878 pro akci rockového festivalu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/17/210/1 - dohodu o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 310, typ 1+1, o velikosti 62,90 m², (plocha pro nájem 60,35 m²) v DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov k 31. 8. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
11/17/210/2 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 403, typ 0+1, o velikosti 76,20 m², (plocha pro nájem 67,50 m²) v DPS Kalinův dům 924, Hronov, za nájemné 40 Kč/m²/měsíc od 1. 9. 2020 na dobu určitou jednoho roku s doložkou, že se nájemní smlouva prodlužuje automaticky vždy o jeden rok, nebude-li trvat některý z účastníků na jejím ukončení uplynutím sjednané doby nájmu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/17/211/1 - ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov Mgr. Ivě Doudové mimořádnou odměnu.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
13/17/214/1 - dodavatelem stavební akce „Dodávka bazénu s osazením do terénu v autokempu Velký Dřevíč“ firmu Davida Matysky, bytem Zbečník 369, 549 31 Hronov, IČO: 71919881 za nabídkovou cenu 287 317,15 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
14/17/215/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 476 o výměře 50 m2 v k. ú. Hronov k umístění dvou plechových garáží.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
15/17/216/1 - rozpočtové opatření č. 04/2020/RM.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
16/17/218/1 - uzavření „Dohody o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor“ na adrese nám. Čs. armády 4, Hronov s Komerční bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054 ke dni 30. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
17/17/218/2 - záměr pronájmu části místnosti (cca 1,5 m2) v 1. NP budovy čp. 4 na náměstí Čs. armády v Hronově za účelem provozování bankomatu od 1. 10. 2020 na dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 3 měsíce.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
18/17/219/1 - uzavření Dodatku č. 1 ke SOD číslo smlouvy objednatele 04/2020/OM/Vít (číslo smlouvy zhotovitele 20/5/3) stavby „ZŠ Velký Dřevíč čp. 82, izolace proti zemní vlhkosti a radonu v původní části objektu – pravá část“ se zhotovitelem MYŠKA STAVBY s.r.o., Nádražní 68, 549 57 Teplice nad Metují, IČ 03659526, který se týká změny termínu dokončení díla.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:
19/17/204/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti IZ-12-2000639/VB1 Hronov – přel. knn p. č. 1705/40 pro SŽDC“ mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035, zastoupenou VČE – montáže, a.s., Arnošta z Pardubic 2082, 531 17 Pardubice, IČ 25938746, zastoupenou ELPROM CZ s.r.o., Hálkova 875, 508 01 Hořice, IČ 27528448 (oprávněný) a Městem Hronovem, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný).
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
20/17/207/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy č. 9/OM/2020 na směnu pozemku parcelní číslo 1251/3 v k. ú. Zbečník o výměře 27 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za pozemek parcelní číslo 319/5 v k. ú. Zbečník o výměře 27 m2.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
21/17/209/1 - zastupitelstvu města schválit uzavření směnné smlouvy č. 10/OM/2020 na směnu dílu „a“ o výměře 78 m2 z pozemku parcelní číslo 50/2 v k. ú. Malá Čermná z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, za díl „b“ o výměře 78 m2 z pozemku parcelní číslo 56/1 v k. ú. Malá Čermná.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
22/17/212/1 - zastupitelstvu města schválit záměr směny části pozemku parcelní číslo 1235/80 (dle geom. plánu 1235/99) v k. ú. Zbečník o výměře 7 m2 z majetku Města Hronova, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:
23/17/217/1 - s použitím rezervního fondu Mateřské školy a Základní školy Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace na nákup zařízení a vybavení rekonstruované učebny školy v předpokládané výši 450.000 Kč.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
24/17/217/2 - se zadáním veřejné zakázky na nákup zařízení a vybavení rekonstruované učebny v předpokládané hodnotě 450.000,00 Kč vč. DPH Mateřskou školou a Základní školou Hronov - Velký Dřevíč, příspěvková organizace.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města stanovuje:
25/17/213/1 - celkový měsíční plat ředitelce příspěvkové organizace Mateřská škola Hronov Mgr. Ivetě Kuldové od 1. 9. 2020.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 18. 08. 2020