živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 07. 08. 2019


Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/17/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Bartošovou – 5 pro, 1 se zdržel

2/17/190/1 - poskytnutí dotace ve výši 3.000,00 Kč OKRAŠLOVACÍMU SPOLKU VOJENSKÉ HISTORIE – LOMNICE n. Pop., Karla Čapka 1134, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 26647991, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s provedením zateplení repliky zvonu a odvodnění čelní stěny objektu pěchotního srubu T-S5.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/17/190/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 36/2019 s OKRAŠLOVACÍM SPOLKEM VOJENSKÉ HISTORIE – LOMNICE n. Pop., Karla Čapka 1134, 512 51 Lomnice nad Popelkou, IČO 26647991.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/17/191/1 - k 30. 9. 2019 zrušení provozu prádelny v MŠ Havlíčkova 656.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/17/192/1 - uzavření dodatku č. 1 ke SOD na akci „Stavební úpravy sociálního zařízení v ZŠ a MŠ Hronov – Zbečník č. p. 210 - 3NP“ s dodavatelem MOVIS Hronov s. r. o., nám. Čs. armády 1, 549 31 Hronov, IČ 25983181. Dodatek přílohou.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
6/17/193/1 - rozpočtové opatření č. 09/2019/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
7/17/194/1 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00435767, která bude použita výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním 62. ročníku silničního běhu Hronov - Náchod.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
8/17/194/2 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 37/2019 s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00435767.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
9/17/196/1 - Viktora Bubáka, Žižkova 986, 549 31 Hronov jako dodavatele veřejné zakázky "Vestavba šatny pod tribuny ZS" s nabídkovou cenou 398 936,46 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
10/17/197/1 - pro akci "Rekonstrukce pěti bytů na ul. Hostovského 36, Hronov" dodavatele Vše pro stavby s.r.o., Kamenice 113, 54701 Náchod, IČ: 28969553 s nabídkovou cenou 2 062 248,11 Kč bez DPH.
Hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Zdrželo se: 1
 
11/17/198/1 - výjimku z počtu dětí ve třídě pro školní rok 2019/2020 v Mateřské škole Hronov, Havlíčkova 520, a počty dětí stanovuje takto: 1.třída 21 dětí, 2. třída 27 dětí, 3. třída 24 dětí, 4. třída 25 dětí, 5. třída 24 dětí.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města neschvaluje:
12/17/195/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 36,70 m² (plocha pro nájem 35,20 m²) v ulici Riegrova 458, Hronov na dobu určitou od 01.09.2019 do 30.11.2019 za nájemné 71,48 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 0, Proti: 6, Zdrželo se: 0
 
Rada města ukládá:
13/17/195/2 - tajemnici ve spolupráci s místostarostkou připravit na další jednání rady nová pravidla pro pronajímání bytů v majetku města Hronova.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 09. 08. 2019