živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2018

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 01. 08. 2018

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 
Rada města schvaluje:
1/17/000 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru
Hlasování: Pro: 56, Proti: 0, Zdrželo se: 1

2/17/144/1 - uzavření Dodatku č. 1 k SOD uzavřené dne 25. 6. 2018 mezi městem Hronov, Náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a firmou Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s., Zemědělská 880, 500 03 Hradec Králové, IČ: 26297066 jako zhotovitelem týkající se vypracování projektové dokumentace „PD rekonstrukce komunikace a chodníkových těles ul. Padolí, Hronov“. Dodatek upravuje Oddíl I., čl I.5 Termín plnění tak, že termín předání studie bude do 84 kalendářních dnů.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

3/17/145/1 - rozpočtové opatření č. 10/2018/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

4/17/146/2 - poskytnutí dotace ve výši 15.000,00 Kč Okresnímu sdružení České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00435767, která je určena výhradně k pokrytí nákladů spojených s pořádáním 61. ročníku silničního běhu Hronov - Náchod.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

5/17/146/3 - uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Hronova č. 30/2018 s Okresním sdružením České unie sportu Náchod, z.s., Pražská 1759, 547 01 Náchod, IČO 00435767.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

6/17/147/1 - uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání mezi Kulturním a informačním střediskem Hronov, nám. Čs. armády 500, 549 31 Hronov, IČO 71196994, a panem Adamem Zhánělem, Špičky 56, 753 66 Hustopeče nad Bečvou, IČO 88807355.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

7/17/149/1 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 10, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 62,10 m² (plocha pro nájem 51,95 m²) v ulici Jungmannova 107, Hronov ke dni 31. 8. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

8/17/149/2 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 1, 1+1, byt se standardním vybavením o výměře 36,70 m2 (plocha pro nájem 35,20 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov, za nájemné 49,50 Kč/m2/měs., na dobu určitou od 1. 9. 2018 do 28. 2. 2019.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

9/17/150/1 - zahájení chlazení ve Wikov aréně Hronov (pokud to klimatické podmínky dovolí) od 1.9.2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

10/17/151/1 - uzavření Smlouvy o dílo na akci „Hronov, Zbečník – dešťová kanalizace ul. Padolí“ mezi Městem Hronov, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 jako objednatelem a Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ: 48172928 jako zhotovitelem na částku ve výši 1 173 750,35 Kč bez DPH, 1 420 238 Kč vč. DPH. 
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0

Rada města neschvaluje:
11/17/146/1 - poskytnutí dotace Lince bezpečí, z.s., Ústavní 95, Bohnice, 181 02 Praha 8, IČO 61383198.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města doporučuje:
12/17/131/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parc. č. 1091 v k. ú. Žabokrky o výměře 1568 m2 s minimální cenou prodeje 23.520 Kč.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
Rada města stanovuje:
13/17/148/1 - řediteli Základní umělecké školy Hronov panu PhDr. Josefu Vlachovi plat s účinností od 1. 8. 2018.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 16. 08. 2018