živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z mimořádného jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. srpna 2014

Rada města schvaluje:
1/17 – ověřovatele zápisu Mgr. Josefa Théru – 6 pro, 1 se zdržel
2/17 - vypracování znaleckého posudku, ve kterém bude stanovena obvyklá hodnota vybavení kuchyně, jídelny a zázemí pro zaměstnance kuchyně ve vlastnictví Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o. nacházející se v budovách č.p. 193 a č.p. 912 v Hronově a úhradu jedné poloviny nákladů na vyhotovení znaleckého posudku – 7 pro
3/17 - uzavření smlouvy o nájmu movitých věcí - vybavení kuchyně, jídelny a zázemí pro zaměstnance kuchyně nacházející se v budovách č.p. 193 a č.p. 912 v Hronově s insolvenčním správcem dlužníka Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o., IČ 48153281, společností BHJ správci v.o.s., Divišova 882/5, 500 03 Hradec Králové, IČ 28860098. Nájem od 1.9.2014, nájemné bude stanoveno jako 1/48 hodnoty vybavení stanovené posudkem znalce za kalendářní měsíc – 7 pro
4/17 - uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní k předmětu nájmu za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem – 7 pro
5/17 - záměr výpůjčky části nemovitosti (mimo prostory potřebné pro zajištění stravování žáků ZŠ v nemovitosti) - domu č.p. 193 stojícím na  pozemku parc. č. 136 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 992 m², jehož je součástí, vše v kat.  území a obci Hronov, pro potřeby insolvenčního správce dlužníka Střední školy hotelnictví a podnikání SČMSD, Hronov, s.r.o., společnosti BHJ správci v.o.s., Divišova 882/5, 500 03 Hradec Králové, IČ 28860098, od 1.9.2014 – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 08. 2014