živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 17/2013

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 28. srpna 2013

Rada města schvaluje:
1/17 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/17 - uzavření Dodatku č.1 ke SOD č. 06/2013/OM/Vít s dodavatelskou firmou Broumovské stavební sdružení s.r.o., U Horní brány 29, 550 01 Broumov, IČ 46504303 na stavbu „Instalace OZE a zateplení objektu ZŠ Velký Dřevíč“, kterým se mění bod 5.3.1 lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) na 60 dnů. Ostatní ujednání SOD zůstávají v platnosti – 7 pro
3/17 - nájemce bytu č. 3, 1+2, byt se standardním vybavením o celkové výměře 82,51 m2, (plocha pro nájem 78,94 m2), v Nerudově ulici čp. 402, Hronov, Hronov za vyhlášené měsíční nájemné Kč 3 612,-/měs. na dobu určitou od 1. 10. 2013 do 31. 12. 2013 – 7 pro
4/17 - vyhotovení PD na „Rekonstrukci komunikace v Havlíčkově ulici“, a to v rozsahu PD ke stavebnímu povolení a následně realizační projektové dokumentace - 7 pro
5/17 - uzavření nájemní smlouvy na nebytový prostor – objekt kiosku na zimním stadionu v Hronově, Palackého č. p. 1000, o celkové výměře 55 m2, s panem Jindřichem Vítkem, bytem V Třešinkách 632, 547 01 Náchod, IČO: 72914203, DIČ: CZ 6308102295, na dobu neurčitou od 1. 10. 2013, za účelem provozování kiosku s občerstvením, za cenu  Kč 3.500,--/měsíčně – 7 pro
6/17 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Oprava lesních cest v majetku města Hronova“ zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 8.8.2013 – 7 pro
7/17 - přidělení veřejné zakázky „Oprava lesních cest v majetku města Hronova“ zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 8.8.2013, uchazeči Svoboda – dopravní a inženýrské stavby a. s., Školní 201, 549 81 Meziměstí, IČ 28796578 za nabídkovou cenu Kč 1 641 056,70 bez DPH  (Kč 1 985 681,60 vč. DPH) – 7 pro
8/17 - záměr nájmu pozemku st. p. č. 325/22 pod zděnou garáží v k. ú. Hronov o výměře 23 m2 za cenu nájmu ve výši Kč 460,--/rok – 7 pro
9/17 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 16. 9. 2002, kterým se mění nájemné na 1320,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 373 o výměře 220 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
10/17 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené ode dne 15. 11. 1998, kterým  se  mění  nájemné  na 100,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 166/1 o výměře 20 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
11/17 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 1. 2000, kterým  se  mění  nájemné  na 280,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 1466 o výměře 139,50 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
12/17 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 20. 4. 1998, kterým  se  mění nájemné na 155,-- Kč/rok za část pozemku p. č. 547 o výměře 15,5 m2  v k. ú. Hronov – 7 pro
13/17 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Evakuační výtah v DO Justynka“, Komenského nám. č.p. 212, 549 31 Hronov zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 15.8.2013 – 7 pro
14/17 - přidělení veřejné zakázky „Evakuační výtah v DO Justynka“,  Komenského nám. č. p. 212, 549 31 Hronov zadané jako zakázka malého rozsahu výzvou zadavatele ze dne 15.8.2013, uchazeči  MOVIS Hronov, s.r.o., náměstí Čs. armády 1, 549 31 Hronov za nabídkovou cenu Kč 2 834 275,00 bez DPH  (Kč 3 260 136,00 vč. DPH) – 7 pro
15/17 - uspořádání elektronické aukce energií (elektrická energie, plyn) pro obyvatele města prostřednictvím soukromé firmy – 7 pro
16/17 - žádost pana Jana Morochoviče o povolení zvláštního užívání místní komunikace v Hronově, Jiráskově ulici před č. p. 205, z důvodu umístění stojanu na kola před prodejnou OKOLOKOL s tím, že bude použit typ stojanu na kola v tom provedení, který je umístěn před prodejnou v současné době (malé kovové stojánky) – 7 pro
17/17 - výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem v Základní škole a Mateřské škole Hronov, okres Náchod, ve třídách základní školy na školní rok 2013/2014 takto:
 3. A - počet žáků 32
 4. A - počet žáků 32
 8. A - počet žáků 32 – 7 pro
18/17 - vyhlášení výběrového řízení Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov na nákup automobilu – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
19/17 - podání žádosti o změnu PRVKUK – Hronov – Velký Dřevíč, kód obce PRVK je 3605.5209.024.03, UIR je 04840 společností Vodovody a kanalizace Náchod, a.s., Kladská 1521, 547 01 Náchod, IČ 48172928 za účelem změny způsobu likvidace odpadních vod dle žádosti Vak Náchod a. s. – 7 pro
20/17 - uzavření kupní smlouvy č. 12/OM/13, na  pozemky p.p.č. 237/1 o výměře 187 m2,  238 o výměře 182 m2,  239/2 o výměře 926 m2  a  258/13 o výměře 11 m2 v k.ú. Malá Čermná za kupní cenu ve výši Kč 28693,--. Smlouva přílohou – 5 pro, 2 proti
21/17 - zvolit do funkce přísedící Okresního soudu v Náchodě paní Ludmilu Polákovou – 7 pro

Rada města bere na vědomí:
22/17 – program jednání zastupitelstva

Rada města ukládá:
23/17 - odboru tajemníka přepracovat návrh dopravního řešení a sadových úprav Tyršovy ulice a zelené plochy u nábřeží Metuje – 7 pro

 

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 03. 09. 2013