živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2021

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. 8. 2021

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
 1/16/201/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 6/OM/2021 na pozemky parc. č. 540/2 a 541/2 o celkové výměře 963 m2 v k. ú. Hronov ke zřízení zahrádky.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
2/16/206/1 - uzavření nové nájemní smlouvy na byt č. 8, velikost 1+3, byt s kvalitou standard o celkové podlahové ploše 87,87 m² (plocha pro nájem 74,49 m²), v ulici Nerudova 402, Hronov na dobu určitou do 31. 8. 2022 s následným prodloužením nájmu o dobu dalšího kalendářního roku za nájemné 50 Kč/m²/měsíc a za nájem zařízení ve výši 273 Kč/měsíc.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
3/16/207/1 - rozpočtové opatření č. 07/2021/RM.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
4/16/208/1 - ceník využití zimního stadionu (Wikov arény) s platností od 16. 8. 2021.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
5/16/209/1 - prodej popelnic o objemu 120 l za cenu 592,00 Kč včetně DPH a popelnic o objemu 240 l za cenu 841,00 Kč včetně DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
6/16/210/1 - vzor Smlouvy o užívání veřejného prostranství.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
7/16/211/1 - Smlouvu o poskytování služeb komunikačního ekosystému MOBILNÍ ROZHLAS.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
8/16/213/2 - dodavatelem veřejné zakázky „Rekonstrukce a modernizace víceúčelového stadionu Hronov“ společnost VYSSPA Sports Technology s.r.o., Skladová 2438/6, Východní Předměstí, 326 00 Plzeň, IČ: 27967638 za nabídkovou cenu 68 604 641,69 Kč vč. DPH.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
9/16/214/1 - zhotovitele tisku Hronovských listů tiskárnu B.N.B., spol. s.r.o. Velké Poříčí.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
10/16/214/2 - zhotovitele grafického zpracování Hronovských listů U Nás Vratislava Moravce, Velké Poříčí, IČ 87479818.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 

Rada města neschvaluje:  
11/16/203/1 - záměr nájmu části pozemku parc. č. 869/7 v k. ú. Rokytník o výměře 20 m2.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
12/16/204/1 - záměr nájmu pozemků parc. č. 961/42 a 961/43 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města doporučuje:  
13/16/202/1 - zastupitelstvu města ke schválení záměr směny části pozemku z majetku města Hronova parc. č. 687 o výměře 73 m2 v k. ú. Velký Dřevíč z důvodu získání pozemku pod vozovkou místní komunikace v Červené ulici.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města nedoporučuje:  
14/16/205/1 - zastupitelstvu města schválit záměr prodeje pozemku parcelní č. 1175/1 o výměře 64 m2 v k. ú. Hronov.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města revokuje:  
15/16/213/1 - své usnesení č. 14/2021, ze dne 21. 7. 2021, bod č. 10/14/188/1
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Rada města souhlasí:  
16/16/212/1 - s uzavřením Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání s Mateřskou školou a Základní školou Hronov – Velký Dřevíč, příspěvková organizace, se sídlem Hronov, Velký Dřevíč č.p. 20, PSČ 549 34, IČO: 70996881 (pronajímatel) a Z + M Logistics, spol. s r.o., se sídlem Gorkého 621/26, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 28650808 (nájemce), týkající se části prostor v budově Základní školy na adrese Velký Dřevíč 82, 549 34 Hronov, stojící na pozemku st. p. č. 111, k. ú. Velký Dřevíč, k provozování pobočky Pošty partner České pošty, s. p.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0, Nehlasovalo: 0
 
Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 24. 08. 2021