živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2019

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 31. 07. 2019

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Rada města schvaluje:
1/16/000 – ověřovatelku zápisu Mgr. Věra Bartošová – 6 pro, 1 se zdržel

2/16/186/1 - uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 18.4.2017 na byt č. 11, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové výměře 45,30 m² (plocha pro nájem 40,60 m²), v ulici Hostovského 160, Hronov na dobu určitou do 31.07.2021 za nájemné 50 Kč/m²/měs.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
3/16/187/1 - výsledek hodnocení a pořadí nabídek veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č.134/2016 Sb. Ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně.
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
4/16/187/2 - přidělení veřejné zakázky „Modernizace odborných učeben DDM Domino Hronov“, zakázka malého rozsahu na stavební práce, zadávaná dle Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek IROP pro programové období 2014-2020 a dle § 27 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ustanovení tohoto zákona jsou použita přiměřeně, dodavateli DELTA Velké Poříčí s.r.o., Ke Koupališti 663, 549 32 Velké Poříčí, IČ 25283383 za nabídkovou cenu 1 037 205,94 Kč bez DPH (1 255 018,94 Kč vč. DPH).
Hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Zdrželo se: 0
 
5/16/189/1 - uzavření nájemní smlouvy (pronajímatel), na část pozemku parc. č. 236 o výměře 5 m2 v k. ú. Hronov z důvodu realizace stavby chodníku.
Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdrželo se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 07. 08. 2019