živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2015

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 22.07.2015

Rada města schvaluje:
1/16/000 -    ověřovatelem zápisu Ing. Jaroslava Víta – 6 pro, 1 se zdržel
2/16/200/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 306, 1+0, byt se standardním vybavením o celkové velikosti 37,45 m2 (plocha pro nájem 34,80 m2) v  DPS Kalinův dům, Na Drahách 924, Hronov za nájemné Kč 25,00/m2/měs., na dobu neurčitou od 1. 8. 2015.Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 3/16/203/1 - doplnění ceníku poplatků v Městské knihovně Egona Hostovského Hronov, s platností od 1.8.2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
4/16/204/1 - uzavření nájemní smlouvy č. 20/OM/2015 s firmou NEMEA a. s. Žabokrky, 549 31 Hronov, IČ 25963601 na část pozemku p. č. 1263/6 v k. ú. Žabokrky o výměře 6 m2 k využití pro umístění autobusové čekárny. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
5/16/206/2 - záměr pronájmu nebytového prostoru restaurace Radnice o velikosti 287,92 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za minimální měsíční nájemné Kč 12 695,- s podmínkou složení kauce ve výši šestinásobku základního nájemného Kč 76 170,-, před podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
6/16/206/3 - záměr pronájmu nebytového prostoru vinárny Radnice o velikosti 126,39 m2, nám. Čs. armády čp. 5, Hronov za minimální měsíční nájemné Kč 5 501,- s podmínkou složení kauce ve výši šestinásobku základního nájemného Kč 33 006,-, před podpisem nájemní smlouvy. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
7/16/207/1 - uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 61,72 m2 (plocha pro nájem 55,61 m2), v ulici Nerudova 402, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs., na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 10. 2015. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
8/16/209/1 - žádost ohledně použití znaku města Hronova na pohlednici města Hronova. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
9/16/210/1 - použití „Pravidel obálkové metody pro nájem pozemků“ pro výběr nájemce na pronájem části pozemku p. č. 547 o výměře 16 m2 v k. ú. Hronov za účelem užívání pozemku pod dočasnou garáží. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
10/16/211/1 - záměr nájmu části pozemku p. č. 29/1 o výměře 470 m2 v k. ú. Malá Čermná za účelem užívání pozemku jako zahrádky s nájemným ve výši minimálně Kč 940,--/rok.  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města nedoporučuje:
11/16/205/1 - ZM schválit záměr prodeje části pozemku p. č. 1442/3 o výměře cca 10 m2 v k. ú. Hronov, za minimální prodejní cenu Kč 70,--/ m2.  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města doporučuje:
12/16/208/1 - ZM ke schválení uzavření směnné smlouvy č. 14/OM/2015 na pozemky p. č. 728/2 ve vlastnictví města Hronova a p. č. 754 v k. ú. Velký Dřevíč. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
13/16/201/1 - ZM schválit uzavření Dodatku č. 1 ke změně zřizovací listiny ze dne 29.10.2008 příspěvkové organizace Základní umělecká škola Hronov, se sídlem v Hronově, Komenského náměstí 8, 549 31  Hronov, IČ 66289467. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0

Rada města bere na vědomí:
14/16/202/1 - kontrolu plnění usnesení RM č. 9, 10, 11/2015.  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0
15/16/001 - obsah diskuse členů rady a dotazy vznesené panen Antonínem Hurdálkem. Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0 
 
Rada města revokuje:
16/16/206/1- bod č. 7/8 z usnesení č. 8/2015 ze dne 22. dubna 2015.  Hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 0


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 04. 08. 2015