živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 16/2014

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 30. července 2014

Rada města schvaluje:
1/16 – ověřovatelkou zápisu Mgr. Věru Řehůřkovou – 6 pro, 1 se zdržel
2/16 - uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 23. 4. 2014 na byt č. 4, 1+1, byt se standardním vybavením, o celkové rozloze 50,80 m2, (plocha pro nájem 46,33 m2), v Nerudově ul. čp. 314, Hronov, na dobu určitou do 31. 7. 2015 za nájemné Kč 49,50/m2/měs. – 7 pro
3/16 - uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 33,30 m2 (plocha pro nájem 32,30 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov po uplynutí tříměsíční výpovědní lhůty, pokud se dříve neuzavře NS s novým nájemcem – 7 pro
4/16 - vyhlášení veřejného výběru na byt č. 6, 1+1, byt se standardním vybavením, o velikosti 33,30 m2 (plocha pro nájem 32,30 m2), v ulici Riegrova 458, Hronov za nájemné Kč 50,-/m2/měs. – 7 pro
5/16 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, Hronov, se sídlem Hronov, Knáhlova 483, 549 31 Hronov, IČ 62731335, ze dne 29. 3. 2004 (Na Farách), o změně práv a povinnosti týkající se zákazu zřizování staveb, vysazování ovocných stromů a souhlasu zřízení užívacího práva třetí osobě – členům Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Hronov, k předmětu nájmu. Dodatek k nájemní smlouvě přílohou – 7 pro
6/16 - uzavření dodatku k nájemní smlouvě se Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, Hronov, se sídlem Hronov, Knáhlova 483, 549 31 Hronov, IČ 62731335, ze dne 15. 3. 2000 (U Kovošrotu), o změně práv a povinnosti týkající se zákazu zřizování staveb, vysazování ovocných stromů a souhlasu zřízení užívacího práva třetí osobě – členům Základní organizace Českého zahrádkářského svazu, Hronov, k předmětu nájmu. Dodatek k nájemní smlouvě přílohou – 7 pro
7/16 - záměr uzavření dodatku č. 1, kterým bude snížena výměra NP na 25,83 m2 a výše nájemného na Kč 11 784,-/rok, k nájemní smlouvě č.  NP/06/12  ze dne 23. 1. 2006 o pronájmu části nebytového prostoru na adrese Divadelní 871, Hronov s firmou Libor Fridrich – Pohřebnictví, Komenského 384, Police nad Metují, IČ: 12974838 – 7 pro
8/16 - uzavření Smlouvy o právu provést stavbu inženýrské sítě a omezení užívání nemovitosti č. 9/40/14/0081/Ha/F mezi Správou silnic Královéhradeckého kraje, Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové, IČ: 70947696 vykonávající práva Královehradeckého kraje, Pivovarské náměstí 1245/2, 500 03 Hradec Králové, IČ: 70889546 a Městem Hronov, Nám. čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ: 00272680 týkající se výstavby veřejného osvětlení ve Zbečníku. Smlouva přílohou – 7 pro
9/16 - zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo pro veřejnou zakázku (zadanou v rámci otevřeného nadlimitního řízení dle §27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách) pro projekt „Revitalizace sídelní zeleně města Hronov“. Zadávací dokumentace a návrh smlouvy o dílo přílohou – 7 pro
10/16 - Zadávací dokumentaci pro objednávku studie nového městského úřadu v Hronově – 7 pro
11/16 - podání žádosti o odkoupení částí pozemků a dvou garáží z majetku TEXTONNIA CZECH, spol. s r.o., Kostelecká 416, 549 31 Hronov, IČ 64256481 v několika variantních řešeních dle návrhu OM – 7 pro
12/16 - přijetí finančního daru Domovem odpočinku ve stáří Justynka Hronov od pana Václava Bílka, Kutzeburger, Muhle 1, Německo, ve výši Kč 1.000,00, určeného pro sportovní, kulturní a společenské vyžití zaměstnanců – 7 pro
13/16 - poskytnutí příspěvku ve výši Kč 2.000,00 Sboru dobrovolných hasičů Rokytník na zakoupení cen pro akci Rozloučení s prázdninami, které se uskuteční 30.08.2014 – 7 pro
14/16 - poskytnutí daru ve výši Kč 5.000,00 Středisku kulturních služeb města Svitavy se sídlem Wolkerova alej 92/18, 568 02 Svitavy, IČ 13584456, zastoupenému panem Petrem Mohrem, ředitelem. Jedná se o cenu festivalu „84. Jiráskův Hronov“ pro divadelní soubor LS Céčko Svitavy za přínos českému amatérskému divadlu – 7 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:
15/16 - uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IZ-12-2000232/VB/1 – Hronov – NN, přeložka č. p. 1000, Město Hronov“ mezi Městem Hronovem, náměstí Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 a ČEZ Distribucí, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035 – 7 pro
16/16 - uzavření smlouvy č. „IV-12-2009881/2“ s názvem stavby „Hronov, ul. Jungmanova k NN, čp. 231, Marek“ o  zřízení věcného břemene - služebnosti mezi ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 24729035 (oprávněný) a Městem Hronov, nám. Čs. armády 5, 549 31 Hronov, IČ 00272680 (povinný) - 7 pro
17/16 - záměr směny části pozemku p. p. č. 539 o výměře cca 107 m2 za část pozemku p.p.č. 542/1 a část p.p.č. 1704/13 (o stejné nebo přibližné celkové výměře) v k. ú. Hronov z důvodu získání veřejné komunikace pro pěší – 7 pro

Rada města ukládá:
18/16 - OM připravit darovací smlouvu na pozemky v lokalitě na Šedivé hoře, dárce pan František Holman, obdarovaný město Hronov – 6 pro, 1 se zdržel

Rada města bere na vědomí:
19/16 - průběh veřejného výběru na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,85 m2 (plocha pro nájem 48,37m2), v ulici Divadelní 512, Hronov – 7 pro
20/16 - vyhlášení II. kola veřejného výběru na byt č. 7, 1+1, byt se standardním vybavením o celkové výměře 50,85 m2 (plocha pro nájem 48,37m2), v ulici Divadelní 512, Hronov – 7 pro
21/16 - informaci o nabídce pana Františka Holmana – darování pozemků do majetku města (lokalita na Šedivé hoře) – 6 pro, 1 se zdržel
22/16 - kontrolu plnění usnesení RM č. 12, 13/2014 – 7 pro


Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 25. 08. 2014