živé vysíláníživé vysílání ohlásit závaduohlásit závadu počasí webkamera virtuální prohlídky

Usnesení RM č. 15/2012

Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

z jednání Rady města Hronova, které se uskutečnilo dne 11. července 2012

Rada města schvaluje:
1/15 – ověřovatele zápisu pana Pavla Topolnického – 5 pro, 1 se zdržel
2/15 - uzavření Dodatku č. 2 k SOD č. 02/2010 s dodavatelskou firmou DELTA Velké Poříčí s r.o., panelárna, 549 32 Velké Poříčí, IČ: 25283383 ke stavební akci „Zateplení budov v majetku města Hronova – ZŠ Komenského nám. č.p.8 a MŠ Velký Dřevíč“, který se týká změny rozsahu prací a jeho hodnota je Kč 41 504 Kč vč. DPH (Kč 34 586,69,- Kč bez DPH). Celková cena díla pak bude Kč 6 675 000,62,- vč. DPH (Kč 5 562 500,- bez DPH). Dodatek přílohou – 6 pro
3/15 - výpověď z nájmu bytu č. 8, byt se sníženou kvalitou, 1+2, o celkové rozloze 70,73 m2, ve II. podlaží domu čp. 596 v Riegrově ulici, Hronov – 6 pro
4/15 - přijetí darů příspěvkovými organizacemi dle přílohy – 6 pro
5/15 - nabídku kroužků DDM Domino Hronov na školní rok 2012/2013 a jejich ceny dle přílohy – 6 pro
6/15 - složení Organizačního štábu 82. Jiráskova Hronova dle přílohy – 6 pro

Rada města stanovuje:
7/15 – s účinností od 1. 8. 2012 měsíční plat pověřené ředitelce Mateřské školy Hronov, Havlíčkova 520, paní Věře Kultové – 6 pro

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení:
8/15 - prodej nemovitostí bytového domu č.p.596, Riegrova ulice, vč. pozemku p.p.č. 327 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 616 m² v k.ú. Hronov za kupní cenu Kč 3 500 000,-- - 6 pro

Rada města bere na vědomí:
9/15 – informace v bodu aktuální informace (Česká pošta, s.p.; kanalizace Zbečník; setkání Čermných; obsluha jezu na Olšavce ve Velkém Dřevíči) – 6 pro

Rada města ukládá:
10/15 - OM prověřit, zda městu schválením záměru nájmu pozemku p.p.č. 1714 v k.ú. Hronov o výměře 386 m2 k užívání jako provizorní odstavné stání nemohou vzniknout nějaké problémy – 6 pro
11/15 - tajemníkovi zajistit obsluhu jezu na toku Olšavky ve Velkém Dřevíči v souladu se zájmy města - 6 pro
12/15 - tajemníkovi prověřit, zda jsou stavební aktivity manželů Sommernitzových v prostorách Motobydla ve Velkém Dřevíči v souladu se zákonem - 6 pro

Tento text připravil/a: Milena Moravcová Zveřejněno: 17. 07. 2012